14 жовтня 2010 року на «Мамаєвій Слободі» – «День відкритих дверей», відзначатиметься одне з найвеличніших козацьких свят – Покрова Пресвятої Богородиці
Опубліковано: 06 Жов 2010 15:57

Святкуємо разом 1100-річницю з дня відзначення Покрова Пресвятої Богородиці та День українського козацтва, рівно як і храмове свято козацької Покровської церкви на «Мамаєвій Слободі».

Під Покро­вом Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці наші пра­ді­ди – лица­рі Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го здій­сню­ва­ли диво­ви­жні побі­ди над воро­га­ми дідів­ської пра­во­слав­ної віри.

Коза­цька цер­ква Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» є рідною молод­шою сестрою Свя­то-Покров­ської цер­кви, що виви­щу­ва­лась над Запо­розь­кою Січ­чю в часи Бог­да­на-Зино­вія Хмель­ни­цько­го.

Божим про­ми­слом, саме наша коза­цька цер­ква Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці, сто­їть на широ­ті схід-захід: за коор­ди­на­та­ми – 50,26‘06“ пн. ш. за цими ж коор­ди­на­та­ми по лінії схід-захід 50,26‘06“ пн.ш. на свя­тих київ­ських горах висо­чіє най­го­лов­ні­ший собор всьо­го схі­дно­го Православ‘я – Свя­то-Успен­ський собор Киє­во-Печер­ської лав­ри. Такий про­ми­сел Божий є про­сто диво­ви­жний і не може бути про­стим збі­гом.

Таке місце роз­та­шу­ва­н­ня вибра­не Самою Бого­ро­ди­цею для пер­шої коза­цької цер­кви спо­ру­дже­ної у ново­му тися­чо­літ­ті, тож сто­я­чи перед вхо­дом у наш храм, кожен при­хо­жа­нин насправ­ді сто­їть перед вхо­дом до Свя­то-Успен­сько­го собо­ру Киє­во-Печер­ської лав­ри.  

Лица­рі сте­пу – запо­розь­кі коза­ки вва­жа­ли храм Госпо­дній мате­рі­а­лі­за­ці­єю неба на зем­лі.

Саме таким хра­мом, де від­чу­ва­є­ться “мате­рі­а­лі­за­ція неба на зем­лі”, зов­ні скром­ним і дерев‘яним, про­те все­ре­ди­ні теплим, щирим і диво­ви­жно сві­тлим є став­ро­пі­гій­на коза­цька цер­ква в ім‘я Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», хра­мо­ве свя­то (День наро­дже­н­ня) якої від­зна­ча­є­ться 14 жов­тня.

14 жовтня 2010р.- «День відкритих дверей».

В цей день з 8–30 до 18–00 вхід вільний і безоплатний для всіх бажаючих. Ласкаво просимо.

Захід роз­по­чне­ться:

За свід­че­н­ня­ми оче­вид­ців оста­н­ня Січо­ва цер­ква Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці від­зна­ча­лась дуже бага­тим цер­ков­ним начи­н­ням, ліпшо­го від яко­го у всій тоді­шній Росій­ській імпе­рії навряд чи можна було зна­йти. Убран­ство цер­кви від­рі­зня­лось бла­го­лі­пні­стю, коштов­ною ризни­цею і дуже бага­тим цер­ков­ним начи­н­ням. Цар­ські вра­та в цер­кві остан­ньої Січі були вили­ті з чисто­го масив­но­го золо­та та срі­бла. Іко­ни горі­ли золо­ти­ми шата­ми із доро­го­цін­ним камі­н­ням, а лики обра­зів були писа­ні най­кра­щи­ми візан­тій­ськи­ми та афон­ськи­ми іко­но­пи­сця­ми. Свя­щен­ні кни­ги обкла­де­ні над­зви­чай­но масив­ним срі­блом із коштов­ни­ми камі­н­ня­ми, ризи свя­ще­ни­цькі були гапто­ва­ні та куті най­щи­рі­шим золо­том. Під час Бого­слу­жі­н­ня запо­розь­кі коза­ки три­ма­ли себе най­ви­щим чином: ста­те­чно і бла­го­при­стой­но. При читан­ні Єван­ге­лія всі коза­ки при­хо­ди­ли в рух, вистру­ню­ва­лись на пов­ний зріст, бра­ли­ся за ефе­си шабель, вийма­ю­чи леза до поло­ви­ни із піхов на знак постій­ної готов­но­сті захи­ща­ти Сло­во Боже від воро­гів Свя­тої дідів­ської Пра­во­слав­ної віри.

У запо­розь­ких коза­ків у 16–18 ст. було у все­за­галь­но­му зви­чаї перед смер­тю дава­ти части­ну сво­го май­на у цер­кву «на помин коза­цької душі». Такий же зви­чай був у них і після повер­не­н­ня з вій­сько­вих похо­дів.

Наші пра­ді­ди – лица­рі Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го мали добрий зви­чай після повер­не­н­ня з вій­сько­вих похо­дів діли­ти свою вій­сько­ву здо­бич на три части­ни й най­пер­шу части­ну «від уся­ко­го меча і весла» від­да­ва­ти у мона­сти­рі і цер­кви вла­сно­го і чужо­го краю. Про це, зокре­ма, спів­а­є­ться й у коза­цьких думах, що дійшли до нас:

            Срі­бло, зло­то на три часті паю­ва­ли:
            Пер­шу часть бра­ли, на цер­кви покла­да­ли,
            На свя­то­го Межи­гор­сько­го Спа­са,
            На Тре­хте­ми­рів­ський мона­стир,
            На свя­ту січо­ву Покро­ву дава­ли,
            Котрі дав­нім коза­цьким скар­бом буду­ва­ли,
            Щоб за їх, вста­ва­ю­чи і ляга­ю­чи,
            Мило­сер­дно­го Бога бла­га­ли,
            А дру­гу часть поміж собою паю­ва­ли,
            А тре­тю часть бра­ли,
            Оче­ре­та­ми сіда­ли,
            Пили та гуля­ли.

… А за віру хоч умріте і вольностей бороніте! Нехай вічна буде слава, же през шаблю маєм права! (Гетьман Іван Мазепа).

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»