14 жовтня на “Мамаєвій Слободі” храмове свято першої з часів руйнування Запорозької Січі козацької церкви в ім’я “Покрова Пресвятої Богородиці”
Опубліковано: 08 Жов 2009 15:21

Під Покро­вом Пресв’ятої Бого­ро­ди­ці наші пра­ді­ди коза­ки чини­ли диво­ви­жні побі­ди й не боя­ли­ся жодно­го воро­га, а ні на суші, а ні на морі. Це кра­сно­мов­но засвід­че­но у закли­ку коза­ків до пра­во­слав­но­го люду Укра­ї­ни у ХVII ст: „Хто хоче за віру хри­сти­ян­ську бути поса­дже­ним на палю, хто хоче бути четвер­то­ва­ним, коле­со­ва­ним, хто ладен стер­пі­ти усі­ля­кі муки за свя­тий хрест, хто не бої­ться смер­ті – при­ста­вай до нас. Не тре­ба боя­ти­ся смер­ті: від неї не вбе­ре­же­шся. Таке коза­цьке жит­тя”.

Вій­на для коза­ка була так же необ­хі­дна, як пта­хо­ві кри­ла, як рибі вода. Без вій­ни козак – не козак, без вій­ни лицар не лицар. Козак не тіль­ки не бояв­ся, а любив вій­ну. Він тур­бу­вав­ся не стіль­ки про те, щоб уря­ту­ва­ти собі жит­тя, скіль­ки про те, щоб умер­ти в бою, як поми­ра­ють справ­жні лица­рі на вій­ні, тоб­то щоб про ньо­го ска­за­ли: «Умів шар­па­ти, умів і вмер­ти, не ски­гля­чи».

Сла­ва зем­лі нашій – наре­че­ній від віків Укра­ї­ною!

Віта­н­ня з Покро­вою!

Віта­є­мо всіх пра­во­слав­них хри­сти­ян-укра­їн­ців зі Свя­том Покро­ва Пре­свя­тої Вла­ди­чи­ці  нашої Бого­ро­ди­ці і При­сно­ді­ви Марії!

Діли­мось цією свя­то­чною раді­стю з усі­ма віру­ю­чи­ми чиї пара­фії достой­но по-коза­цьки під­но­сять свої моли­тви в цей хра­мо­вий день до сяю­чо­го омо­фо­ра Мате­рі Божої.

Став­ро­пі­гій­на коза­цька цер­ква Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» в цьо­му році свя­ткує   своє пре­столь­не свя­то і дякує Бого­ві за пра­во на зем­лі рідній – Укра­ї­ні, ось вже шостий рік моли­ти­ся і дія­ти через сер­ця укра­їн­ців, воскре­ша­ю­чи їхнє корі­н­ня, та пра­во­слав­ну – коза­цьку віру. Бага­то людей від­чу­ва­ють вели­ку силу та духов­ну радість пере­сту­па­ю­чи поріг нашої коза­цької цер­кви. З 14 жов­тня 2003 року, за цей Богом бла­го­сло­вен­ний час в цер­кві від­слу­же­но понад 900 літур­гій, 900 вечір­ніх та все­ні­шних Бого­слу­жінь, охре­сти­ло­ся понад 850 осіб, а також 151 пара юних укра­їн­ців та укра­ї­нок прийня­ли Таїн­ство він­ча­н­ня. Дуже вті­шає те, що за ці шість років з часу освя­че­н­ня хра­му вже біль­ше 140 тисяч людей від­ві­да­ло коза­цьку цер­кву і покло­ни­лись її Бла­го­ві­сній іко­ні «Бого­ро­ди­ці Слобід­ській Цари­ці коза­цькій». Серед них не тіль­ки кия­ни але й люди інших віро­спо­від­у­вань з різно­ма­ні­тних кра­їн сві­ту. Милу­ю­ться люди непо­втор­ною кра­сою її пишно­го вбра­н­ня та духов­но­го тепла.

Як насто­я­тель, молю­ся в цей свя­тко­вий день за здоров’я всіх пара­фі­ян, за всю Укра­ї­ну, за її оздо­ров­ле­н­ня як у вірі, так і в дер­жа­во­тво­рен­ні.

Нехай наша слаб­ка моли­тва освя­ти­ться силою Покро­ва Бого­ро­ди­ці, та нашою гідною – свя­тою пам’яттю до під­ніж­жя хре­стів лица­рів-коза­ків.

Нехай Господь Бог пошле нам сили і тер­пі­н­ня у від­нов­лен­ні Єди­ної Помі­сної Укра­їн­ської Пра­во­слав­ної цер­кви.

Сла­ва Ісу­су Хри­сту.

Насто­я­тель Став­ро­пі­гій­ної коза­цької цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці отець Роман Фур­дин.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»