21 листопада 2011 року запрошуємо до насадження дубів в «Родовому козацькому гаю» на «Мамаєвій Слободі» на свято Архистратига Божого Михаїла
Опубліковано: 13 Лис 2011 12:04

У наших прадідів – козаків-характерників був один добрий звичай: зібрані на свято Архистратига Михаїла жолуді дуба, що росли довкола передового форпосту українського козацтва – Запорозької Січі, або ж у місцині, де в той час у військовому поході перебував Кіш, вони приторочували в торбинку до кульбаки (сідла) свого бойового коня і розкидали на місцях, де запорозькі лицарі отримували чергові перемоги  над ворогами святої православної віри та батьківського краю. Такі діброви були утвердженням звитяги та бойової слави запорожців.

Мину­ло­го 2010 року, 21 листо­па­да, в день  небе­сно­го про­від­ни­ка укра­їн­сько­го воїн­ства Архи­стра­ти­га Миха­ї­ла на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», коза­ка­ми, що при­бу­ли май­же з усіх обла­стей Укра­ї­ни, були виса­дже­ні дуби в «Родо­во­му коза­цько­му гаю», при­ве­зе­ні з місць коза­цьких пере­мог – слав­них пере­мог наших пра­ді­дів.

При­на­гі­дно хоче­мо нага­да­ти, що коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» роз­та­шо­ва­не обіч дже­ре­ла, з яко­го бере свій поча­ток леген­дар­на річка Либідь. Ці зем­лі в XVII-XVIII ст.  нале­жа­ли Михай­лів­сько­му  Золо­то­вер­хо­му мона­сти­рю, що на Кня­жій горі у місті Киє­ві.

Таким чином, в «Родо­во­му коза­цько­му гаю» на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» тепер ростуть  дуби із таких віко­пом­них місць коза­цької зви­тя­ги: дуб із жолу­дя єди­ної живої гіл­ки зна­ме­ни­то­го тися­чо­лі­тньо­го Хор­ти­цько­го дуба; а також дуби з Холо­дно­го Яру – місця коза­цько-гай­да­ма­цької воль­ни­ці, дуб із села Вигра­їв, що біля Кор­су­ня (місця, де Бог­дан Хмель­ни­цький у 1648 році виграв бій у Корон­них Геть­ма­нів Речі-Поспо­ли­тої ), дуб із міста Мона­сти­ри­ща, саме з того Цибу­лів­сько­го шля­ху, яким слав­ний пол­ков­ник Іван Богун у 1653 році всьо­го із 400 коза­ка­ми гнав попе­ред себе шість верст, як ота­ру овець,  аж   15 000-не про­фе­сій­не поль­ське вій­сько найман­ців. Є навіть дуб з під стін крим­сько­го міста Кафи (тепер Фео­до­сія), здо­бу­то­го Геть­ма­ном Сагай­да­чним у 1616 році; дуб із батьків­щи­ни Іва­на Під­ду­бно­го – непе­ре­мо­жно­го укра­їн­сько­го чем­піо­на, спад­ко­во­го коза­ка-хара­ктер­ни­ка; дуби із батьків­щи­ни Тара­са Гри­го­ро­ви­ча Шев­чен­ка та Гри­го­рія Ско­во­ро­ди, а також інших зна­ко­вих коза­цьких місць сили.

Наші пра­ді­ди зна­ли, що дере­во дуба зобра­же­не на пару­сні (наро­дна кар­ти­на), поза­ду поста­ті «Коза­ка Мамая» утвер­джує без­смер­тність душі наро­ду, цеб­то дуб, як один із основ­них архе­ти­пів укра­їн­ців сим­во­лі­зує собою все­світ й міць єдно­сті суча­сни­ків із попе­ре­дні­ми поко­лі­н­ня­ми вої­нів.

Дав­ній укра­їн­ський  зви­чай  зобов‘язував кожно­го юна­ка в роду,  ще до того як в ньо­го виро­стуть коза­цькі вуса, тоб­то до здо­бу­т­тя ним чоло­ві­чої зрі­ло­сті, досте­мен­но зна­ти свій родо­від аж до сьо­мо­го колі­на. Саме таким родо­вим  дере­вом у сві­то­гля­дній уяві укра­їн­ців Над­дні­прян­щи­ни і є зобра­же­н­ня дуба на пар­су­нах «Коза­ка Мамая». Дере­во роду міцно спи­ра­є­ться  корі­н­ням на пра­о­тців­ську зем­лю, даро­ва­ну нам укра­їн­цям Госпо­дом Богом й у види­мій части­ні роз­га­лу­жу­є­ться на 32 мате­рин­ські та 32 батьків­ські гіл­ки. Пер­ше колі­но – це Я – воїн козак; дру­ге – мати й батько; тре­тє – дві бабу­сі та два діду­ся; у четвер­то­му – чоти­ри пра­ба­бу­сі та чоти­ри пра­ді­ди; у п‘ятому – вісім пра­пра­ба­бусь та вісім пра­пра­ді­ду­сів; у шосто­му – шістнад­цять пра­пра­пра­ба­бусь та шістнад­цять пра­пра­пра­ді­ду­сів; у сьо­мо­му – трид­цять дві пра­пра­пра­пра­ба­бу­сі та трид­цять два пра­пра­пра­пра­ді­ду­сі.

Тож керуючись шляхетними намірами об‘єднати всіх українців, в чиїх жилах тече горда козацька кров, Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» запрошує:

В День небесного провідника українських козаків Архистратига Михаїла, 21 листопада, року Божого 2011 прибути до «Родового козацького гаю» із жолудями та саджанцями дубів із Ваших родових козацьких земель, насадження яких відбудеться об 11–00, після Святочної Літургії на честь Архистратига Божого Михаїла, в козацькій ставропігійній церкві Покрова Пресвятої Богородиці.

Наро­дна леген­да роз­по­від­ає, що коли Господь Бог про­гні­вав­ся на сата­ну і на його при­хиль­ни­ків, то нака­зав Михай­лу Архан­ге­лу вигна­ти їх із неба. Тоді Архан­гел кинув гро­мо­ву стрі­лу та вигнав нече­сти­во­го з неба.

Моли­тва наших пра­ді­дів, вої­нів-хара­ктер­ни­ків до Свя­то­го Архи­стра­ти­га Миха­ї­ла, котра про­мов­ля­лась перед боєм із воро­га­ми Коза­цької Вкра­ї­ни:

 «Михаїл – Архангел! Закрий Ти мене залізними дверима і замкни тридев‘ятьма замками-ключам. І рече мені, рабу Божому, Михаїл Архангел: закриваю я тебе, раба Божого …, залізними дверима і замикаю  тридев‘ятьма замками-ключами і дам ключі зіркам…Візьміть ключі, понесіть на небеса! Во ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь ». 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»