23 серпня на «Слободі» розгорнули прапор довжиною 75 метрів
Опубліковано: 24 Сер 2009 22:53

23 сер­пня на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» від­бу­ло­ся уро­чи­сте роз­гор­та­н­ня одно­го з най­біль­ших дер­жав­них пра­по­рів Укра­ї­ни дов­жи­ною 75,17 метра і шири­ною 12 метрів. Загаль­на пло­ща поло­тни­ща скла­ла 900 ква­дра­тних метрів.

Спів­ор­га­ні­за­то­ром захо­ду став фести­валь “Кра­ї­на Мрій” на чолі з його іні­ці­а­то­ром Оле­гом Скри­пкою.

Дов­жи­на Укра­їн­сько­го пра­по­ра кри­ла в собі пев­ний сим­во­лізм: за дав­нім спосо­бом літо­чи­сле­н­ня, яке було в Укра­ї­ні ще з засів пер­ших кня­зів, зараз має бути саме 7517 рік. Як свід­чать числен­ні істо­ри­чні арте­фа­кти, в Укра­ї­ні-Русі літо­чи­сле­н­ня вело­ся від сотво­рі­н­ня сві­ту. Саме за цим дав­нім спосо­бом літо­чи­сле­н­ня, Різдво Хри­сто­ве при­па­ло на 5508 рік, після сотво­рі­н­ня сві­ту. Таким чином різни­ця між суча­сною систе­мою літо­чи­сле­н­ня та дав­ні­шньою скла­дає 5508 років. За цим дав­нім спосо­бом літо­чи­сле­н­ня, 2009 рік – рік свя­тку­ва­н­ня 18-ї річни­ці Неза­ле­жно­сті Укра­ї­ни – є 7517 роком від ство­ре­н­ня сві­ту.

«Мама­є­ва Сло­бо­да» та «Кра­ї­на Мрій» вирі­ши­ли від­тво­ри­ти важли­ві для укра­їн­ської само­бу­тно­сті цифри 7517 в вели­че­зно­му пра­по­рі – сим­во­лі дав­но­сті укра­їн­сько­го наро­ду та єдно­сті націо­наль­них цін­но­стей.

Костян­тин Олій­ник, дире­ктор коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да»: «Голов­на мета нашої акції про­бу­ди­ти та укрі­пи­ти в наших гро­ма­дя­нах почу­т­тя націо­наль­ної гідно­сті. Ми має­мо назав­жди позбу­тись ком­пле­ксів, що бути укра­їн­цем неша­но­бли­во. І наре­шті пере­ко­на­тись, що пра­во нази­ва­ти себе гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни – то є вели­ка честь. Вар­то зав­жди пам’ятати, що Укра­ї­ні не 18 років, а на тися­чі років біль­ше! Ми не моло­да ново­ство­ре­на кра­ї­на, ми дер­жа­ва з вели­че­зним істо­ри­чним і куль­тур­ним спад­ком!».

Олег Скри­пка, іні­ці­а­тор етні­чно­го фести­ва­лю «Кра­ї­на Мрій», спів­ак, куль­тур­ний діяч: «Етні­чний фести­валь «Кра­ї­на Мрій» і я осо­би­сто вирі­ши­ли долу­чи­ти­ся до цьо­го свя­тко­во­го дій­ства, вра­хо­ву­ю­чи куль­ту­ро­ло­гі­чну уні­каль­ність «Мама­є­вої Сло­бо­ди» та важли­вість цієї дати для суча­сної істо­рії Укра­ї­ни. Нас об’єднує висо­ка мета – зро­би­ти це свя­то кра­си­вим і тра­ди­цій­ним та залу­чи­ти молодь до шану­ва­н­ня дер­жав­но­го пра­по­ра.»

В рам­ках захо­ду від­був­ся виступ кін­но­го каска­дер­сько­го теа­тру, кон­церт наро­дних музик, ярма­рок май­стрів та дегу­ста­ція най­кра­що­го коза­цько­го кулі­ша.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»