23 та 24 серпня 2014 року на «Мамаєвій Слободі» відбудеться свято «Українці – козацька нація!» в честь двадцять третьої річниці Дня Незалежності України
Опубліковано: 21 Сер 2014 19:46

Звернення гетьмана Івана Мазепи до козаків у 1709 році.

«Ми сто­ї­мо тепер, Бра­тіє, між дво­ма про­ва­л­ля­ми, гото­ви­ми нас пожер­ти, коли не вибе­ре­мо шля­ху для себе надій­но­го, щоб їх обми­ну­ти. Вою­ю­чі між собою монар­хи, що набли­зи­ли театр вій­ни до гра­ниць наших, до того роз­лю­че­ні один на одно­го, що під­вла­дні їм наро­ди тер­плять уже і ще пере­тер­плять безо­дню лиха незмір­ну, а ми між ними є точка, або ціль всьо­го неща­стя. Оби­два вони, через сва­віль­ство своє і при­вла­сне­н­ня нео­бме­же­ної вла­ди, подо­бля­ться най­стра­шні­шим деспо­там, яких вся Азія і Афри­ка навряд чи коли спо­ро­джу­ва­ла. І тому подо­ла­ний з них і пова­ле­ний зруй­нує собою дер­жа­ву свою і обер­не її нані­вець. Жереб дер­жав тих визна­чи­ла напе­ред доля ріши­ти­ся в нашій отчи­зні і на очах наших, і нам, бачив­ши загро­зу тую, що зібра­ла­ся над голо­ва­ми наши­ми, як не поми­сли­ти й не поду­ма­ти про себе самих? … А як допу­сти­ти Царя Росій­сько­го вийти пере­мож­цем, то вже лиха годи­на при­йде до нас од само­го Царя того; бо ви бачи­те, що хоч він похо­дить од колі­на, вибра­но­го наро­дом з Дво­рян­ства сво­го, але, при­брав­ши собі вла­ду нео­бме­же­ну, карає народ той сва­віль­но, і не тіль­ки сво­бо­да та добро наро­дне, але й саме жит­тя його під­би­ті єди­ній волі та заба­ган­ці Цар­ській. Бачи­ли ви і наслід­ки деспо­ти­зму того, яким він вини­щив числен­ні роди­ни най­більш вар­вар­ськи­ми кара­ми за про­ви­ни, стя­гне­ні накле­пом та виму­ше­ні тиран­ськи­ми тор­ту­ра­ми, що їх ніякий народ стер­пі­ти й пере­тер­пі­ти не годен. Поча­ток спіль­них недуг наших зазнав я на само­му собі. Вам-бо відо­мо, що за від­мо­ву мою в заду­мах його, убив­чих для нашої отчи­зни, виби­то мене по щоках, як без­че­сну блу­дни­цю. І хто ж тут не при­знає, що тиран, який обра­зив так гане­бно осо­бу, що репре­зен­тує націю, вва­жає, зви­чай­но, чле­нів її за худо­бу нетя­му­щу і свій послід?

Та й справ­ді за таких їх ува­жає, коли посла­но­го до ньо­го депу­та­та все­на­ро­дно­го Вой­на­ров­сько­го із скар­гою на зухваль­ства та звір­ства, чине­ні без­устан­но наро­до­ві од військ Москов­ських, і з про­ха­н­ням потвер­ди­ти дого­вір­ні стат­ті, при відан­ні Хмель­ни­цько­го уло­же­ні, яких він ще не потвер­джу­вав, а пови­нен за тими ж дого­во­ра­ми потвер­ди­ти, він прийняв поли­чни­ка­ми й тюр­мою і висла­ти хотів був на шибе­ни­цю, від якої вря­ту­вав­ся той лише вте­чею. Отже, зоста­є­ться нам, Бра­тіє, з види­мих зол, які нас спі­тка­ли, вибра­ти мен­ше, щоб нащад­ки наші, кину­ті в раб­ство нашою неклю­чи­мі­стю, нарі­ка­н­ня­ми сво­ї­ми та про­кля­т­тя­ми нас не обтя­жи­ли.»

У програмі заходу: аби всі навіч переконалися, що українці – козацька  нація, на ярмарковому майдані буде проведено козацькі ігри, забави, змагання та випробування від козаків та козачок  «Мамаєвої Слободи» з цінними та смачними призами, а також відбуватиметься ярмарок народних майстрів.

Для гостей на май­да­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» готу­ва­ти­ме­ться зна­ме­ни­тий коза­цький куліш. Охо­чі змо­жуть взя­ти осо­би­сту участь у різно­ма­ні­тних роз­ва­гах та пусто­щах… Ви запро­сто, якщо у дітей Вашо­го батька кишка не тон­ка, змо­же­те заліз­ти на вели­че­зно­го п’ятиметрового стов­па, або ж помі­ря­тись із коза­ка­ми вправ­ні­стю за кухоль пива.

Крім того, охо­чі змо­жуть взя­ти участь у май­стер-кла­сах зі:

·        стріль­би з лука;

·        катан­ні на коні;

·        коваль­ства;

·        тка­цтва;

·        виго­тов­ле­н­ня ляль­ки-мотан­ки.

Для бажа­ю­чих забро­ню­ва­ти сто­лик в «Шин­ку – коса над чар­кою» тел.: 044–361-98–48; 066–091-12–79. Еле­ктрон­на адре­са: mamayevasloboda@gmail.com

Початок заходів 23 та 24 серпня 2014 року о 12–00.

Дрес-код захо­ду – виши­ван­ка.

Чекаємо на тих, у кого в жилах ще нуртує горда козацька кров!

Отож, давайте доведемо, що: «Козацькому роду – нема переводу!».


Молитва до ікони Богородиці Слобідської Цариці козацької


О Пре­чи­стая Діво, Мати Госпо­да Все­ви­шніх сил, Неба і зем­лі коза­цької Цари­це, Бого­хра­ни­мо­го столь­но­го гра­да Киє­ва і всі­єї дер­жа­ви нашої Укра­ї­ни-Руси – Все­мо­гу­тня Засту­пни­це! Прийми все­хваль­ні й подя­чні пісне­спі­ви ці від нас, недо­стой­них рабів Тво­їх, і під­не­си моли­тви наші до Пре­сто­лу Бога і Сина Тво­го, щоби був мило­сти­вим до неправд наших і послав бла­го­дать Свою до тих, хто шанує Все­че­сне ім’я Твоє і з вірою та любов’ю вкло­ня­є­ться бла­го­ві­сній іко­ні Тво­їй. Бо ми недо­стой­ні поми­лу­ва­ні Ним бути, якщо не Ти убла­га­єш Його за нас, Вла­ди­чи­це, бо є все Тобі можли­вим від Ньо­го. Через це вда­є­мо­ся до Тебе як до пев­ної і ско­рої Засту­пни­ці нашої. Почуй нас, що моли­мо­ся Тобі, осі­ни нас Все­мо­гу­тньою Покро­вою Тво­єю і вибла­гай в Бога і Сина Тво­го: свя­ще­ни­кам нашим – рев­ність і піклу­ва­н­ня про душі наші, дер­жав­цям – мудрість і силу, суд­дям – прав­ду і без­сто­рон­ність, від­ва­гу і насна­гу коза­кам, шлю­бний Покров моло­дим подруж­жям та збе­ре­же­н­ня їх у вір­но­сті та цно­тли­во­сті, роди­нам – любов та зла­го­ду, дітям – слу­хня­ність, обра­же­ним – тер­пи­мість, крив­дни­кам – страх Божий, тим хто у скор­бо­ті – душев­ний спо­кій, весе­лим – стри­ма­ність, а всім нам – Духа розу­му і бла­го­че­стя, Духа мило­сер­дя і покір­но­сті, Духа чисто­ти та прав­ди. О, Вла­ди­чи­це Пре­свя­тая, зми­луй­ся над немі­чни­ми людьми тво­ї­ми, позбав нас зне­ві­ри, від­чаю, гні­ву, воро­жне­чі, недовір’я, заздро­щів, накле­пу, нена­ви­сті, мар­но­слав­ства і гор­до­щів бісів­ських, а від­так зглянь­ся на всіх нас милі­стю Тво­го засту­пни­цтва. Підій­ми нас із гли­би­ни грі­хов­ної і про­сві­ти сер­де­чні очі наші, щоби бачи­ти Спа­сі­н­ня. Будь мило­сер­дною і тут, і там: як на сто­ро­ні зем­но­го бут­тя, так і на Стра­шно­му Суді Сина Тво­го. А тих, хто з вірою і кая­т­тям від жит­тя цьо­го віді­йшли – отців і бра­тів наших, віко­пом­них кня­зів і геть­ма­нів, душі слав­них коза­ків-лица­рів Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го – у вічно­му жит­ті з янго­ла­ми й усі­ма свя­ти­ми жити спо­до­би. Ти після Бога пер­ша наша Надія і Засту­пни­ця всіх, хто при­бі­гає до тебе з вірою. Збе­ре­жи собор­ність зем­лі нашої Укра­ї­но­ру­ської, покрий нас Свя­тим Тво­їм Омо­фо­ром від зазі­ха­н­ня злих нечи­стих сил та уся­ко­го супо­ста­та, нехай буде в кра­ї­ні нашій прав­да Госпо­дня, та хай збе­ре­жу­ться в наро­ді нашо­му свя­то­ді­дів­ська мова та зви­чаї. Бо моли­мо­ся до Тебе Пре­чи­ста і Непо­ро­чна Діво як до Все­мо­гу­тньої Засту­пни­ці та Вину­ва­ти­ці спа­сі­н­ня нашо­го і вели­ча­є­мо Свя­те та Вели­чне ім’я Отця і Сина і Свя­то­го Духа в Тро­ї­ці сла­ви­мо­го і покло­ня­є­мо­го Бога, нині і пов­ся­кчас і наві­ки віків. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»