24 серпня 2011 р. в 20-ту річницю Дня Незалежності України на «Мамаєвій Слободі» відбудуться змагання збірної України з боротьби на поясах
Опубліковано: 16 Сер 2011 11:28

24 серпня 2011 року, на честь 20-ї річниці з Дня Незалежності України, на «Мамаєвій Слободі»  відбудеться Відкритий Всеукраїнський турнір з української національної боротьби на поясах у абсолютній ваговій категорії.

З щирою козацькою метою за для консолідації українського народу – 24 серпня 2011 року в День 20-ї річниці Незалежності України, Козацька Спадкова Духовна Республіка на “Мамаєвій Слободі” та Міжнародна громадська організація  «Міжнародна федерація української національної боротьби на поясах», керуючись необхідністю відродження,  рівно як і для популяризації та поширення спадкових українських традицій, як історико-культурної цінності української нації проведуть  змагання з української національної боротьби на поясах у абсолютній ваговій категорії між кращими спортсменами України.

Всі мають зна­ти, що вито­ки  «Укра­їн­ської націо­наль­ної бороть­би на поясах» загу­бле­ні у маре­ві тися­чо­літь, впро­довж яких пра­ді­ди суча­сних укра­їн­ців – «чуба­ті слов‘яни» нама­га­лись від­сто­я­ти свою неза­ле­жність. Укра­їн­ська націо­наль­на бороть­ба на поясах  над­зви­чай­но видо­ви­щний та дина­мі­чний вид спор­ту ада­пто­ва­ний до тепе­рі­шніх між­на­ро­дних умов про­ве­де­н­ня спор­тив­них зма­гань та пока­зо­вих висту­пів.

Непе­ре­мо­жний чем­піон – наща­док дав­ньо­го укра­їн­сько­го роду, все­сві­тньо­ві­до­мий борець Іван Під­ду­бний (26.09.1871р.-8.08.1949р.), сто­со­ро­ка­річ­чя з дня наро­дже­н­ня яко­го буде­мо свя­тку­ва­ти неза­ба­ром, почи­нав свій спор­тив­ний шлях до сві­то­во­го визна­н­ня саме з Укра­їн­ської націо­наль­ної бороть­би на поясах.

Хоча в СРСР«Українська націо­наль­на бороть­ба на поясах» офі­цій­но так і не була при­зна­на, так як поясна бороть­ба на дум­ку «іде­о­ло­гів імпе­рії» не впи­су­ва­лась в стру­кту­ру утво­ре­н­ня усе­ре­дне­ної осо­би під назвою «совє­цкій народ». З часу про­го­ло­ше­н­ня Дер­жав­но­го суве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни попу­ляр­ність дано­го націо­наль­но­го виду єди­но­борств збіль­шу­є­ться не тіль­ки на тери­то­рії нашої Дер­жа­ви але й в сві­ті. Цей вид спор­ту є уні­каль­ним по сво­їй суті, оскіль­ки об‘єднує тра­ди­цій­ні наро­дні види бороть­би, зба­га­чу­ю­чи цим націо­наль­но-куль­тур­ні осо­бли­во­сті укра­їн­ської коза­цької нації.

Зма­га­н­ня  з поясної бороть­би на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» є зна­ко­ви­ми…

Тож при­ходь­те вбо­лі­ва­ти за нащад­ків коза­цько­го роду, обсто­ю­ю­чи віко­ві­чне пра­гне­н­ня наших пра­ді­дів жити на сво­їй зем­лі вла­сним неза­ле­жним жит­тям!

Початок Відкритого Всеукраїнського турніру з української національної боротьби на поясах 24 серпня о 13–00.

Дрес-код захо­ду – виши­ван­ка.

В про­гра­мі захо­ду: кон­церт та свя­тко­ва про­гра­ма за уча­сті коза­ків з «Мама­є­вої Сло­бо­ди», а також ярма­рок наро­дних май­стрів.

Після офі­цій­ної части­ни зма­гань на ярмар­ко­во­му май­да­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» всі охо­чі поду­жа­ти най­кра­щих спортс­ме­нів Укра­ї­ни змо­жуть взя­ти участь у поєдин­ку. Пра­ви­ла такі, як у наших пра­ді­дів – лица­рів Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го: пре­тен­дент про­тя­гом хви­ли­ни мати­ме можли­вість поду­жа­ти обра­но­го ним спортс­ме­на, кинув­ши його додо­лу на килим. Спортс­мен же, в свою чер­гу, має пра­во лише пасив­но захи­ща­тись. Якщо пре­тен­дент все ж таки  змо­же здо­ла­ти про­фе­сій­но­го бор­ця, то він отри­має цін­ний пода­ру­нок від «Мама­є­вої Сло­бо­ди».

З наго­ди про­ве­де­н­ня Від­кри­то­го Все­укра­їн­сько­го тур­ні­ру з укра­їн­ської націо­наль­ної бороть­би на поясах 24 сер­пня 2011 року в «Мама­є­вій Сло­бо­ді», хоче­мо нага­да­ти всім, що 19 бере­зня 2011 року на Слобід­сько­му май­да­ні укра­їн­ські коза­ки ого­лосили повтор­ний виклик на «Поєди­нок честі» коза­кам Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го Росій­ської Феде­ра­ції під керів­ни­цтвом Голов­но­го Вій­сько­во­го ота­ма­на Водо­ла­цько­го В.П.

На жаль, чи на сором росій­ських коза­цьких ота­ма­нів, коза­ки Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го Росій­ської Феде­ра­ції на наш дру­жній виклик з при­во­ду «Поєдин­ку честі», котрий запла­но­ва­но про­ве­сти на Покро­ву 14 жов­тня 2011 року, поки що вісто­чки ніякої не дали. Навіть ні чичир­кну­ли…

Агов, Дон­ча­ки, ми на Вас чека­є­мо!

Нехай вічна буде слава – через шаблю маєм права!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»