Благодійний духовний етно-фестиваль «Трійця в «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 10 Чер 2013 17:53

З нагоди одного з найвеличніших православних свят – Дня Святої Трійці, Ви та Ваші рідні матимуть змогу поринути у світ старовинних традицій разом із найкращою українською музикою та народними гуляннями в урочищі обіч витоку легендарної річки Либідь на території козацького селища «Мамаєва Слобода». 

Організаторами Другого Благодійного духовного етно-фестивалю «Трійця в «Мамаєвій Слободі» є Клуб Успішних Жінок, «Ювелірний Дім ZARINA» та козацьке селище «Мамаєва Слобода». 

Трійцю у нас на Україні називали «Клечальною Неділею», або ж «Зеленими святами».

Отож, після служби в церкві, 23 червня 2013 року о 12–00 всі охочі зможуть прийти, взяти клечання (гілочки клена, берези, липи) та нарвати зілля, що росте довкруг озера Красавиця і спільно з фольклорними колективами та козачками заквітчати та притрусити долівки хат Коваля та Гончара на «Мамаєвій Слободі» отим духмяним клечанням та зіллям татариння…

Доки ми збе­рі­га­є­мо наші спад­ко­ві  тра­ди­ції, доти ми і зали­ша­є­мось укра­їн­ця­ми.

Далі у програмі свята Трійці фольклорний колектив козачок «Мамаєвої Слободи» відтворить для Вас давній звичай «Водіння Куста».

В обря­ді «Воді­н­ня Куста» бра­ли участь лише дів­ча­та. Вони зби­ра­ли­ся десь у гаю або лузі, оби­ра­ли серед себе висо­ку струн­ку най­гар­ні­шу дів­чи­ну та наря­джа­ли  Кустом.  Слобід­ські дів­ча­та-коза­чки, як це роби­ли в дав­ни­ну наші пра­ба­бу­сі, збе­ру­ться на бере­зі біля кри­ни­ці озе­ра Кра­са­ви­ця, з яко­го бере поча­ток річка Либідь. Вибе­руть най­гар­ні­шу та закле­ча­ють її з ніг до голо­ви в зеле­не листя, так щоб ніхто не міг впі­зна­ти. Обві­ша­ють зеле­ни­ми гіл­ка­ми з кле­ну, липи або в’язу. До них обов‘язково впле­туть шов­ко­ву тра­ву любис­тку та м’яти. З гілок зро­блять й вінок. Далі подру­ги «дів­чи­ни-Куста» обда­ру­ють нами­стом – «щоб жито коло­си­лось чисто», стрі­чкою – «щоб була гар­на моло­ди­чка».

У гур­ті із «Кустом» мала бути непар­на кіль­кість дів­чат — три, п’ять або сім. Узяв­шись попід руки, вони з тро­ї­цьки­ми пісня­ми йшли через все село, ходи­ли від хати до хати. Посе­ре­ди­ні — зама­є­ний зелен­ню «Куст», який увесь час мов­чав, вша­но­ву­ю­чи цим пра­щу­рів,  через те, що віру­ва­н­ня в «Куста» були пов’язані із куль­том помер­лих, які о цій порі ніби­то з’являлися на зем­лю й тим­ча­со­во пере­бу­ва­ли у трій­ча­ній зеле­ні…

Пані та панове! Чекаємо Вас о 14–00 23 червня 2013 року на офіційне відкриття Другого Благодійного духовного етно-фестивалю «Трійця в «Мамаєвій Слободі». Фестиваль розпочнеться під Благовіст церковних дзвонів козацької ставропігійної церкви Покрова Пресвятої Богородиці.

У про­гра­мі фести­ва­лю кожен зна­йде роз­ва­ги до душі: вра­жа­ю­чий кон­церт цер­ков­них дзво­нів; кон­курс на кра­ще укра­їн­ське вбра­н­ня та при­кра­си; ярма­рок етно-това­рів, робіт май­стрів та дитя­чих малюн­ків; ката­н­ня на конях у супро­во­ді коза­ків; часту­ва­н­ня укра­їн­ськи­ми тра­ди­цій­ни­ми стра­ва­ми тощо. Також на тери­то­рії фести­ва­лю від­ві­ду­ва­чі змо­жуть навчи­ти­ся гон­чар­ної та коваль­ської спра­ви, соло­мо­пле­тін­ню, від­ві­да­ти май­стер-кла­си з виго­тов­ле­н­ня ляльок-мота­нок та пле­ті­н­ня тро­ї­цьких він­ків.

Вже дру­гий рік поспіль захід об’єднує небай­ду­жі сер­ця задля піклу­ва­н­ня про тих, хто цьо­го справ­ді потре­бує. В рам­ках фести­ва­лю пра­цю­ва­ти­ме окре­ма дитя­ча лока­ція, куди спе­ці­аль­но будуть запро­ше­ні дітла­хи, зокре­ма, з від­ді­лу токси­ко­ло­гії Націо­наль­ної дитя­чої спе­ці­а­лі­зо­ва­ної лікар­ні «Охмат­дит» та дитя­чо­го будин­ку Між­на­ро­дної Бла­го­дій­ної Фун­да­ції «Отчий Дім». Най­мо­лод­ші гості мати­муть можли­вість від­чу­ти себе справ­жні­ми акто­ра­ми та взя­ти участь у теа­траль­ній виста­ві, а також отри­ма­ти без­ліч пода­рун­ків та пози­тив­них емо­цій!

Вечір прикрашатимуть своїм виступом Академічний театр українського фольклору «Берегиня», чоловічий вокальний ансамбль «ConCord», Заслужена артистка України Тетяна Піскарьова, фіналістка проекту «Голос країни» Тоня Матвієнко, та інші українські зірки. Ліричним відступом буде уривок з моноспектаклю «Лісова пісня» у виконанні Народної артистки України Раїси Недашковської.

Разом із відвідувачами заходу цей день проведуть найвідоміші люди України – Юрій Рибчинський, Оксана Білозір, Соломія Вітвицька, Сніжана Єгорова, Сергій Кузін, Лілія Подкопаєва, Богдан Бенюк, Ольга та Наталя Сумські, Ірма Вітовська, Максим Неліпа та багато інших. Ведуча фестивалю – Заслужена артистка України, співачка та художниця Анжеліка Рудницька.

Орга­ні­за­тор фести­ва­лю неко­мер­цій­на орга­ні­за­ція – Клуб Успі­шних Жінок. Клуб об’єднує відо­мих укра­їн­ських бізнес-леді, гро­мад­ських і куль­тур­них дія­чів кра­ї­ни нав­ко­ло ідеї висо­ко­го меце­нат­ства та роз­ви­тку твор­чо­го потен­ці­а­лу кра­ї­ни. Всі про­е­кти, яки­ми займа­є­ться Клуб, спря­мо­ва­ні на під­трим­ку твор­чої моло­ді, нова­тор­ських куль­тур­них і соці­аль­них про­е­ктів. Саме так наро­ди­ла­ся ідея про­ве­де­н­ня щорі­чно­го Бла­го­дій­но­го етно-фести­ва­лю аби вво­ди­ти у моду шля­хе­тні тра­ди­ції меце­нат­ства, які є осно­вою роз­ви­тку та збе­ре­же­н­ня націо­наль­ної куль­ту­ри.

Всі зібра­ні під час фести­ва­лю кошти підуть на бла­гу спра­ву – напи­са­н­ня іко­ни  Покро­ви Свя­тої Бого­ро­ди­ці до 360-річ­чя засну­ва­н­ня Іллін­ської пра­во­слав­ної цер­кви у с.Суботів, яка була збу­до­ва­на у 1653 році за нака­зом геть­ма­на Бог­да­на Хмель­ни­цько­го як родо­ва цер­ква-уси­паль­ни­ця. Решта зібра­них гро­шей будуть спря­мо­ва­ні на рестав­ра­цію буді­вель Гама­лі­їв­сько­го Хар­лам­пі­їв­сько­го жіно­чо­го мона­сти­ря, де сво­го часу була фаміль­на оби­тель геть­ма­на Іва­на Ско­ро­пад­сько­го.

Запрошуємо всіх на Другий Благодійний духовний етно-фестиваль «Трійця в «Мамаєвій Слободі».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»