Чекаємо Вас на «Козацьку ніч», аби спільно відсвяткувати передноворічний бенкет, Святвечір, Різдво, Щедрий вечір (Старий Новий рік) та Ордань (Водохреща) в козацькому селищі «Мамаєва Слобода»!
Опубліковано: 16 Гру 2015 11:34

Напередодні веселих новорічних свят, щиро, як це здавна вміли робити українці, хочемо запросити Вас у мандрівку крізь час стежками козацького селища «Мамаєва Слобода» прямісінько до «Шинку – коса над чаркою»!

В стра­во­пи­сі (меню) «Шин­ку – коса над чар­кою» нара­хо­ву­є­ться понад 150 страв та хміль­них напо­їв коза­цької доби.

Рані­ше про ці ста­ро­вин­ні укра­їн­ські стра­ви можна було про­чи­та­ти лише в «Ене­ї­ді» Іва­на Котля­рев­сько­го. Але з часу від­кри­т­тя у 2009 році коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да», Ви та Ваші дру­зі може­те здій­сни­ти ман­дрів­ку в часі, замо­вив­ши собі в шин­ку на Сло­бо­ді облю­бо­ва­ну стра­ву, зва­ре­ну чи спе­че­ну за сере­дньо­ві­чни­ми реце­пта­ми та техно­ло­гі­я­ми. Таким чином Ви довід­а­є­тесь як «наби­ва­ла собі кен­дю­ха (шлу­нок)» укра­їн­ська шля­хта, що вжи­ва­ли Запо­розь­кі коза­ки, а також які стра­ви їли пов­сяк­день та про свя­то поспо­ли­ті, цеб­то укра­їн­ські селя­ни у XVII-XVIII сто­лі­т­тях. Шпун­дра, тете­ря, вере­ща­ка, соло­ма­ха, щер­ба, хля­ки, лемі­шка, шулик та загре­би, варе­ну­ха, запі­кан­ка, чикил­ди­ха, або ж вер­гу­ни? Навіть для вуха суча­сно­го укра­їн­ця ці назви зву­чать дещо див­но та вичур­но! На жаль, мало хто з суча­сних укра­їн­ців їв, або хоча б чув про ці та деся­тки інших страв, із чудер­на­цьки­ми назва­ми, наїд­ків та хміль­них трун­ків коза­цько­го краю? А вони є в стра­во­пи­сі та бен­ке­тно­му меню «Шин­ку – коса над чар­кою»!

Вар­то було б окре­мо ска­за­ти про посуд «Шин­ку – коса над чар­кою», котрий також виго­тов­ле­ний за істо­ри­чни­ми зраз­ка­ми взя­ти­ми в музе­ях Укра­ї­ни, це і гли­ня­ні полу­ми­ски й двій­ня­та з таре­ля­ми, дзба­ни та што­фи з бари­ла­ми та постав­ця­ми з кольо­ро­во­го гутно­го скла, дерев‘яні різьбле­ні коза­цькі лож­ки, стя­бла та конов­ки! Про­те цей уні­каль­ний посуд ліпше поба­чи­ти та пома­ца­ти вла­сни­ми рука­ми ніж про це зараз Вам роз­по­від­а­ти…

Хоче­мо осо­бли­во звер­ну­ти ува­гу на те, що спо­ру­да «Шин­ку – коса над чар­кою» від­тво­ре­на за рестав­ра­цій­ни­ми кре­сле­н­ня­ми, тоб­то вона саме така, як і була колись у XVII-XVIII сто­лі­т­тях. До цьо­го нема чого більш дода­ти, хіба що ска­за­ти, що шинок осві­тлю­є­ться «живим вогнем» сві­чок. Також сві­тло потра­пляє в шинок через кру­глі «гутно­го» скла шиб­ки у вікнах, адже в добу сере­дньо­віч­чя «листо­во­го» скла, як у суча­сних вікнах ще не було. В залах шин­ку зна­хо­дя­ться роз­ма­льо­ва­ні печі та обкла­де­ні кахля­ми гру­би з візе­рун­ка­ми на ізраз­цях, дбай­ли­во від­тво­ре­ни­ми май­стра­ми за архе­о­ло­гі­чни­ми зраз­ка­ми. Ці та інші дета­лі інтер’єру шин­ка від­тво­рю­ва­лись за опи­са­ми коза­цьких шин­ків хара­ктер­них для Над­дні­прян­щи­ни, в тому числі й само­го геть­ма­на Бог­да­на Зино­вія Хмель­ни­цько­го, котрий три­мав аж два шин­ки у сво­є­му родо­во­му має­тку в місте­чку Субо­тів на Чиги­рин­щи­ні.

При­йшов­ши до шин­ку, аби від­чу­ти дух коза­цько­го сере­дньо­віч­чя, Ви має­те твер­до зна­ти, що «шинок», то сло­во укра­їн­ське і похо­дить воно від назви «шин­квас» – бар­ної стій­ки на якій нарі­за­ли (шин­ку­ва­ли) заїдок, заку­ску по суча­сно­му! «Кор­чма», то є сере­дньо­ві­чна назва посто­я­ло­го чи заїжджо­го дво­ру для подо­ро­жніх у мадяр, цеб­то сло­во угор­ське. На Росії закла­ди хар­чу­ва­н­ня колись нази­ва­лись «Тра­кті­ра­ми» і ця ніби б то «іскон­но москов­ська» назва закла­ду хар­чу­ва­н­ня насправ­ді похо­дить від іта­лій­сько­го сло­ва «тра­то­рія», як вла­сне і сло­во «кабак» «запо­зи­че­не», а коза­цькою мовою вкра­де­не моска­ля­ми у казан­ських татар… 

«Шинок – коса над чар­кою» зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в цен­трі сто­ли­ці міста Киє­ва, за 7 км від вули­ці Хре­ща­тик, в урочи­щі з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да».

Напередодні 2016 року запрошуємо Вас в колі родичів чи друзів здійснити мандрівку крізь час, відсвяткувавши передноворічний бенкет, Святвечір, Різдво, Щедрий вечір (Старий Новий рік) та Ордань (Водохреща) в «Шинку – коса над чаркою», або ж в одній із хат на території козацького селища «Мамаєва Слобода»!

Про дета­лі пере­дно­во­рі­чної про­гра­ми «Коза­цька ніч», а також можли­вість реє­стра­ції та бро­ню­ва­н­ня місць для Вашої ком­па­нії чи фір­ми, можна довід­а­тись за тел.. 044–383-84–67; 099–259-32–48 або ж напи­са­ти листа – korporativms@gmail.com ; mamayevasloboda@gmail.com

Застеляйте столи та все килимами,
Та кладіть калачі з ярої пшениці,
Бо прийдуть до тебе три празники в гості,
А що перший празник – Рождество Христове,
А що другий празник – Святого Василя,
А третій же празник – Святе Водохреща!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»