Чекаємо Вас та Ваших малюків «Весну закликати», «Солов‘їний Великдень справляти»!
Опубліковано: 12 Бер 2012 12:39

За уявленнями наших прадідів на свято «Сорок Святих», що припадає на 22 березня, з вирію прилітає 40 різних видів пташок.

У цей день малю­ки, під­лі­тки та дів­ки веснян­ка­ми зустрі­ча­ли «Солов‘їний Велик­день». У цих веснян­ках, що дійшли до нас, напев­не, ще з часів дав­ніх три­піль­ців, зву­ча­ли звер­не­н­ня до лелек, ласті­вок, зозуль, жай­во­рон­ків, гусей та качок. Пта­хів закли­ка­ли, запи­ту­ю­чи про долю май­бу­тньо­го вро­жаю, та про­ха­ли при­не­сти лагі­дне та тепле літе­чко. Веснян­ки, що вико­ну­ва­лись на роз­та­лих від сні­гу галя­ви­нах, мали на меті при­ві­та­ти пта­шок, що повер­та­ю­ться з вирію – теплих кра­їв, бо з повер­не­н­ням пер­на­тих повер­та­лось не тіль­ки тепло, але й доста­ток на рідну коза­цьку зем­лю.  

«…Чом же ж ти, соло­вей­ку,
Рано з вирію при­ле­тів,
Іще на горах сні­жень­ки лежать,
Іще по доли­нах кри­жень­ки сто­ять.
Ой я тії сні­жень­ки криль­ця­ми роз­же­ну,
Ой я тії кри­жень­ки ніж­ка­ми пото­пчу!»

Мате­рі спо­за­ран­ку виго­тов­ля­ли риту­аль­не печи­во. Печи­во було різно­ма­ні­тної фор­ми у вигля­ді всі­ля­ких пта­ше­чок із дзьо­би­ка­ми, криль­ця­ми, гре­бін­чи­ка­ми  та хво­сти­ка­ми. Їх ще нази­ва­ли – «бусли­ки», «соро­ки», «пти­чки», «пта­шки», «жай­во­рон­ки».  Інко­ли пта­ше­чок садо­ви­ли на бублик, ніби­то на гні­зде­чко, або ж при­крі­плю­ва­ли ще сире тісто до вишне­вих гіло­чок та дбай­ли­во випі­ка­ли у печі. Малю­ки, три­ма­ю­чи в руках таку зграй­ку «жай­во­рон­ків» чи «бусли­ків», нани­за­них на вишне­вий пру­тик чи при­крі­пле­них до бубли­ка, весе­ло гаса­ли дов­ко­ла хат, маха­ю­чи вишне­ви­ми гіля­чка­ми з печи­вом, та закли­ка­ли весну. Діти віри­ли, що після таких закли­ків до пта­хів весна не заба­ри­ться. Крім сво­їх дітей коза­цькі нень­ки обда­ро­ву­ва­ли вишне­ви­ми гіл­ка­ми з «жай­во­рон­ка­ми» ще й сусід­ських дітла­хів. Адже вва­жа­лось, що обря­до­ве печи­во у вигля­ді «пта­ше­чок», котре з‘їдають діти, допо­мо­же пер­на­тим дру­зям вижи­ти ще в сту­де­ні бере­зне­ві дні. Малю­ки нав­ми­сне зали­ша­ли для пер­на­тих дру­зів на про­та­ли­нах кри­хти або ж  віша­ли пру­ти­ки із пече­ни­ми із тіста «жай­во­рон­ка­ми» на гіл­ки дерев у сад­ку обіч хати. Задо­брю­ю­чи пта­хів, діти зна­ли, що допо­ма­га­ють батькам у госпо­дар­ських спра­вах. Тож на їхньо­му подвір‘ї обов’язково добре пло­ди­ти­му­ться гуси, кури, качки, адже Божа Бла­го­дать від уми­ло­стив­ле­н­ня пта­хів, що повер­та­ю­ться з дале­ких кра­їв, обов‘язково мала пере­йти й на дома­шню пти­цю.

22 березня козацьке селище «Мамаєва Слобода» на свято «Сорок Святих» чекає малюків та дорослих, аби спільно козацькою родиною «Солов‘їний Великдень» справляти! Адже на «Сорок Святих» не тільки соловейко із жайворонком, але й сорока іменинниця, так здавна вважалось на Наддніпрянщині.

Початок заходу 22 березня 2012 року о 12–00.

В про­гра­мі свя­тку­вань:

-          Вико­на­н­ня весня­нок спіль­но з фоль­клор­ни­ми гур­та­ми «Добри­ве­чір» та «Вули­ця»

-          Воді­н­ня хоро­во­дів та закли­ка­н­ня весни

-          Май­стер-клас із виго­тов­ле­н­ня та випі­ка­н­ня в печі укра­їн­ської хати «жай­во­рон­ків» та «бусли­ків»

-          Май­стер-клас із виго­тов­ле­н­ня шпа­кі­вень та сини­чни­ків

-          Для бажа­ю­чих буде пра­цю­ва­ти коза­цька «Каз­ко­ва хата»

Для тих, хто посе­ред тижня не змо­же при­йти на «Солов’їний Велик­день», спо­ві­ща­є­мо, що обряд «Закли­ка­н­ня пта­шок» із веснян­ка­ми  та май­стер-кла­си із випі­ка­н­ня «жай­во­рон­ків» чи «бусли­ків» для бажа­ю­чих та орга­ні­зо­ва­них груп будуть про­во­ди­тись щоден­но в пері­од з 22 бере­зня по 1 кві­тня за попе­ре­днім замов­ле­н­ням.

З наго­ди повер­не­н­ня пта­хів із вирію на рідну Вкра­ї­ну «Мама­є­ва Сло­бо­да» ого­ло­шує про поча­ток ново­го про­е­кту – про­ве­де­н­ня май­стер-кла­сів із виго­тов­ле­н­ня шпа­кі­вень та сини­чни­ків (шпа­ків­ні та сини­чни­ки виго­тов­ля­ти­му­ться під «суво­рим» нагля­дом Запо­розь­ко­го коза­ка, при цьо­му батькам та дітям нада­ва­ти­му­ться усі необ­хі­дні інстру­мен­ти та мате­рі­а­ли, а саме: дошки, цвя­хи, пил­ки, свер­дла, моло­тки). До ува­ги батьків – усі виго­тов­ле­ні Вами спіль­но з дітьми «імен­ні» шпа­ків­ні та сини­чни­ки Ви осо­би­сто змо­же­те пові­си­ти у Чистий Четвер (12 кві­тня 2012 року) на одно­му із облю­бо­ва­них дерев, що росте на тери­то­рії коза­цької Сло­бо­ди, або ж забра­ти виріб додо­му та пові­си­ти на дере­во поруч із сво­єю осе­лею.

Теле­фо­ни для довід­ок та попе­ре­дньо­го запи­су на май­стер-кла­си: 361–98-48; 093–043-02–77, еле­ктрон­на адре­са.: mamayevasloboda@gmail.com

Давайте спільно привчати дітей любити рідну природу!

«Ой чом ти, буслю, Не вилітаєш, Чом дітям весни не даєш»?

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»