Четвертий Міжнародний Великий лицарський турнір «Шабля «Козака Мамая» 27,28 та 29 вересня 2013 року на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 29 Сер 2013 14:01

Панове товариство! Маємо гонор сповістити, що «Четвертий Міжнародний Великий лицарський турнір «Шабля «Козака Мамая» відбудеться в столиці України місті Києві на території козацького селища «Мамаєва Слобода» впродовж трьох днів – 27, 28 та 29 вересня 2013 року за участі найкращих професійних лицарів двох континентів – Європи та Азії. Козаки «Мамаєвої Слободи» чекають на поєдинок із командами Швеції, Польщі, Італії, Туреччини та АР Крим.

П Р О Г Р А М А

Перший день турніру – 27 вересня 2013 р.

12–00 – на “Мама­є­вій Сло­боді” від­бу­де­ться феє­ри­чне від­кри­ття “Четвер­того Між­на­ро­дного Вели­кого лицар­ського тур­ніру “Шабля “Козака Мамая”. Парад лицар­ських команд з Польщі, Шве­ції, Іта­лії, Туреч­чини, крим­сько-татар­ських вер­шни­ків та укра­їн­ських коза­ків верхи на конях вули­цями коза­цького селища “Мама­єва Сло­бода”.

19–30 – Велике лицар­ське коло
             Феє­ри­чні пока­зові виступи команд верхи на конях

Другий день турніру – 28 вересня 2013 р.

12–00 – Збір лицар­ських заго­нів (розі­грів лицар­ських коней)

13–10 –  Парад-пре­зен­та­ція лицар­ських команд 

13–20 – Жереб­ку­ва­ння команд уча­сниць

13–30 – Пока­зові виступи команд (сти­чки, джи­гі­товка)

14–30 –  Перше коло зма­гань

16–30 – Під­ве­де­ння під­сумку пер­шого кола

Третій  день турніру – 29 вересня 2013 р.

12–00 – Збір лицар­ських заго­нів (розі­грів лицар­ських коней)

13–00 – Пока­зо­вий герць лицар­ських команд верхи на конях

13–30 – Зма­га­ння за третє місце

15–00 – Вели­кий фінал. Зма­га­ння за І-ше та ІІ-ге місце

16–00 – Завер­шальні пока­зові виступи

16–30 – Уро­чи­сте закри­ття Вели­кого Лицар­ського тур­ніру Шабля «Козака Мамая»

Наддніпрянську Україну представлятиме козацький підрозділ під орудою Наказного отамана Олега Юрчишина.

Пан Олег Юрчи­шин є Пре­зи­ден­том «Об‘єднаної Ліги Про­фе­сій­них кін­них каска­де­рів» Укра­їни. Його коза­цька каска­дер­ська команда є най­кра­щою в Європі й нео­дно­ра­зово піді­ймала укра­їн­ський пра­пор перед коро­ле­вою Вели­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­тою ІІ. Цей найу­слав­ле­ні­ший на кон­ти­ненті коза­цький під­роз­діл є пере­мож­цем бага­тьох лицар­ських тур­ні­рів Європи, рівно як і пере­мож­цем Пер­шого (2010 р.), Дру­гого (2011р.)  та Тре­тього (2012 р.) Вели­ких Між­на­ро­дних лицар­ських тур­ні­рів «Шабля «Козака Мамая».

Швецію представлятиме загін на чолі з Норманським лицарем Альфом Кьєльстромом  на прізвисько Вольфхед (вовча голова).

Лицар­ська команда Шве­ції на «Тре­тьому Між­на­ро­дному Вели­кому лицар­ському тур­нірі «Шабля «Козака Мамая» здо­була ІІ місце.

Італію представлятиме загін «Кавалєрі ді Ареццо» на чолі з багаторазовим переможцем лицарських турнірів Європи – сеньйором Маріо Капаччі.

«Кава­лєрі ді Ареццо» на «Тре­тьому Між­на­ро­дному Вели­кому лицар­ському тур­нірі «Шабля «Козака Мамая», що про­хо­див 2012 року, посіли ІІІ місце.

Цього року Польське Лицарство буде представлене одним із найбільш відомим підрозділів не тільки на теренах Польщі, але й в Європі. Це підрозділ під началом хорунжого Матеуша Джерина із міста Сокулка Підляського воєводства.

Ця дру­жина поль­ських лица­рів – не лише знані вер­шники, вони пред­став­ля­ють відому Поль­ську Асо­ці­а­цію стрільби з лука. Незва­жа­ючи на те, що вони уже зустрі­ча­лися у сути­чці з укра­їн­ськими коза­ками на зем­лях Польщі та Туреч­чини, до Укра­їни зав­зяті поль­ські лицарі заві­та­ють вперше, щоб взяти уча­сть у «Четвер­тому Між­на­ро­дному Вели­кому лицар­ському тур­нірі «Шабля «Козака Мамая».

АР Крим представлятиме  чамбул (підрозділ) кримськотатарських вершників із міста Бахчисарая – давньої столиці Кримсько-татарського ханства – на чолі з джигітом Мусою Ібрагімом Велі Оглу.

В мину­ло­рі­чному «Тре­тьому Між­на­ро­дному Вели­кому лицар­ському тур­нірі «Шабля «Козака Мамая» джи­гіти посіли V місце.

Турецьку Республіку презентуватиме підрозділ Османських спагів зі Стамбула під орудою аскера Ерджана Акгюла.

На «Тре­тьому Між­на­ро­дному Вели­кому лицар­ському тур­нірі «Шабля «Козака Мамая» вони посіли VI місце.
Слід від­зна­чити, що туре­цькі спаги були вправ­ними вер­шни­ками, однак вони вперше брали уча­сть у між­на­ро­дних зма­га­н­нях поді­бного рівня. Тож хви­лю­ва­ння далося в знаки…

Здавна так велося, що в сво­єму житті лицар керу­є­ться «Коде­ксом честі» та обов‘язково є вер­шни­ком. Проте остан­нім часом в бага­тьох місцях Укра­їни роман­ти­чні поці­но­ву­вачі ста­ро­вини, або ж актори чи сту­денти пере­одя­га­ю­ться в мета­леві пан­цирі та обла­дунки і як зви­чайні «обо­зні слуги» чи «піхо­тинці-ланд­цкне­хти», а не верхи на конях, як то годи­лося б справ­жньому лицарю, маха­ють бута­фор­ськими мечами, б‘ються «стінка на стінку», вла­што­ву­ють імпро­ві­зо­вані «побо­їща», пафо­сно нази­ва­ючи себе «лица­рями», а свої теа­тра­лі­зо­вані ігри «лицар­ськими тур­ні­рами», чим, на жаль, дез­ін­фор­му­ють гро­мад­ські­сть.
 
Варто вка­зати, що зма­га­ння у вигляді лицар­ських тур­ні­рів на Євро­пей­ському кон­ти­ненті мають більш ніж п‘ятсотлітню істо­рію. Лицар­ський тур­нір це не про­сто яскраве шоу верхи на конях, а в першу чергу спор­тивні зма­га­ння… В Європі, лицар­ські команди верхи на конях зма­га­ю­ться між істо­ри­чними про­він­ці­ями, містами чи квар­та­лами за спіль­ними для усієї ста­рої Європи пра­ви­лами. Тож, насправді, лицар­ські тур­ніри є яскра­вим видо­ви­щем і одно­ча­сно спор­тив­ним зма­га­н­ням із вправ­но­сті вер­шни­ків, одя­гне­них в істо­ри­чні костюми лица­рів пев­ної тери­то­рії чи кра­їни.

Лицар верхи на коні гало­пом має здо­лати кіль­ка­над­цять  пере­шкод: вда­рити спи­сом сара­цина; зібрати мечем кільця, не змен­шу­ючи швид­ко­сті коня; спи­сом влу­чити у «хустину», що лежить на риста­лищі; влу­чити та довезти до фініша кільце, а також вико­нати інші вправи, котрі пока­зу­ють май­стер­ні­сть вер­шника.  Ці та інші вправи вико­ну­ю­ться умов­ними супро­тив­ни­ками син­хронно.  Судді також нара­хо­ву­ють бали за швид­кі­сть вико­на­ння вправ. За пору­ше­ння пра­вил вико­на­ння вправи лица­рям нара­хо­ву­ю­ться штра­фні бали. Однак голов­ним чин­ни­ком на полі є лицар­ський «Кодекс честі». 

В наш час у 1977 році  від­ро­див тра­ди­цію про­ве­де­ння справ­жніх Між­на­ро­дних лицар­ських зма­гань замок «Голюб-Добжень», що у Польщі. Тепер іні­ці­а­тива про­ве­де­ння поді­бного рівня Між­на­ро­дних зма­гань пере­йшла до коза­цького селища «Мама­єва Сло­бода», де, почи­на­ючи з 2010 року, під шелест гор­дих коза­цьких стя­гів про­во­ди­ться щорі­чний «Між­на­ро­дний Вели­кий лицар­ський тур­нір «Шабля «Козака Мамая», на який вва­жа­ють за честь з‘їхатись най­кращі із най­силь­ні­ших про­фе­сій­них лица­рів євро­пей­ського світу, аби у від­кри­тих лицар­ських зма­га­н­нях побо­ро­тись за «Шаблю «Козака Мамая».
Маємо тверде пере­ко­на­ння, що наро­дна дипло­ма­тія Коза­цької Спад­ко­вої Духов­ної Респу­бліки на «Мама­є­вій Сло­боді» спри­я­тиме нала­го­дженню прав­диво дру­жніх і вза­є­мо­ви­гі­дних сто­сун­ків між наро­дами.

Крім того, ми – суча­сні укра­їн­ські козаки з «Мама­є­вої Сло­боди» – твердо віримо, що з  допо­мо­гою наших дру­зів – євро­пей­ських лицар­ських команд із Шве­ції, Польщі, Туреч­чини та Іта­лії – від­бу­де­ться швидше повер­не­ння Укра­їн­ської Дер­жави в коло спіль­них євро­пей­ських цін­но­стей. Адже ми –молода дер­жава із дав­ньою істо­рією та лицар­ськими тра­ди­ці­ями наших пра­ді­дів Запо­розь­ких коза­ків…

Заснов­ник «Вели­кого Між­на­ро­дного
лицар­ського тур­ніру
«Шабля «Козака Мамая»
Козак Леву­шків­ського куреня
Вій­ська Запо­розь­кого Низо­вого
Костян­тин ОЛІЙНИК

«Всі народи, що живуть на світі, завжди боронили і боронитимуть вічно життя своє, свободу і власність; і навіть найнижчі на землі тварини, які суть звірина, худоба і птаство, боронять становище своє, гнізда свої і немовлят своїх до знемоги; і природа з волі Творця всіх і Господа дала їм різне для того знаряддя в самих членах їх». Ці слова проголосив 365 років тому, 9 лютого 1648 року, Богдан Зиновій Хмельницький після обрання його Гетьманом.

Батько Небесний, прости гріхи наші, ми каємось. Благослови добре діло зробити! Во ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»