Четвертий Міжнародний Великий лицарський турнір «Шабля «Козака Мамая» 27,28 та 29 вересня 2013 року на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 29 Сер 2013 14:01

Панове товариство! Маємо гонор сповістити, що «Четвертий Міжнародний Великий лицарський турнір «Шабля «Козака Мамая» відбудеться в столиці України місті Києві на території козацького селища «Мамаєва Слобода» впродовж трьох днів – 27, 28 та 29 вересня 2013 року за участі найкращих професійних лицарів двох континентів – Європи та Азії. Козаки «Мамаєвої Слободи» чекають на поєдинок із командами Швеції, Польщі, Італії, Туреччини та АР Крим.

П Р О Г Р А М А

Перший день турніру – 27 вересня 2013 р.

12–00 – на “Мама­є­вій Сло­бо­ді” від­бу­де­ться феє­ри­чне від­кри­т­тя “Четвер­то­го Між­на­ро­дно­го Вели­ко­го лицар­сько­го тур­ні­ру “Шабля “Коза­ка Мамая”. Парад лицар­ських команд з Поль­щі, Шве­ції, Іта­лії, Туреч­чи­ни, крим­сько-татар­ських вер­шни­ків та укра­їн­ських коза­ків вер­хи на конях вули­ця­ми коза­цько­го сели­ща “Мама­є­ва Сло­бо­да”.

19–30 – Вели­ке лицар­ське коло
             Феє­ри­чні пока­зо­ві висту­пи команд вер­хи на конях

Другий день турніру – 28 вересня 2013 р.

12–00 – Збір лицар­ських заго­нів (розі­грів лицар­ських коней)

13–10 –  Парад-пре­зен­та­ція лицар­ських команд 

13–20 – Жереб­ку­ва­н­ня команд уча­сниць

13–30 – Пока­зо­ві висту­пи команд (сти­чки, джи­гі­тов­ка)

14–30 –  Пер­ше коло зма­гань

16–30 – Під­ве­де­н­ня під­сум­ку пер­шо­го кола

Третій  день турніру – 29 вересня 2013 р.

12–00 – Збір лицар­ських заго­нів (розі­грів лицар­ських коней)

13–00 – Пока­зо­вий герць лицар­ських команд вер­хи на конях

13–30 – Зма­га­н­ня за тре­тє місце

15–00 – Вели­кий фінал. Зма­га­н­ня за І-ше та ІІ-ге місце

16–00 – Завер­шаль­ні пока­зо­ві висту­пи

16–30 – Уро­чи­сте закри­т­тя Вели­ко­го Лицар­сько­го тур­ні­ру Шабля «Коза­ка Мамая»

Наддніпрянську Україну представлятиме козацький підрозділ під орудою Наказного отамана Олега Юрчишина.

Пан Олег Юрчи­шин є Пре­зи­ден­том «Об‘єднаної Ліги Про­фе­сій­них кін­них каска­де­рів» Укра­ї­ни. Його коза­цька каска­дер­ська коман­да є най­кра­щою в Євро­пі й нео­дно­ра­зо­во піді­йма­ла укра­їн­ський пра­пор перед коро­ле­вою Вели­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­тою ІІ. Цей найу­слав­ле­ні­ший на кон­ти­нен­ті коза­цький під­роз­діл є пере­мож­цем бага­тьох лицар­ських тур­ні­рів Євро­пи, рів­но як і пере­мож­цем Пер­шо­го (2010 р.), Дру­го­го (2011р.)  та Тре­тьо­го (2012 р.) Вели­ких Між­на­ро­дних лицар­ських тур­ні­рів «Шабля «Коза­ка Мамая».

Швецію представлятиме загін на чолі з Норманським лицарем Альфом Кьєльстромом  на прізвисько Вольфхед (вовча голова).

Лицар­ська коман­да Шве­ції на «Тре­тьо­му Між­на­ро­дно­му Вели­ко­му лицар­сько­му тур­ні­рі «Шабля «Коза­ка Мамая» здо­бу­ла ІІ місце.

Італію представлятиме загін «Кавалєрі ді Ареццо» на чолі з багаторазовим переможцем лицарських турнірів Європи – сеньйором Маріо Капаччі.

«Кава­лє­рі ді Арец­цо» на «Тре­тьо­му Між­на­ро­дно­му Вели­ко­му лицар­сько­му тур­ні­рі «Шабля «Коза­ка Мамая», що про­хо­див 2012 року, посі­ли ІІІ місце.

Цього року Польське Лицарство буде представлене одним із найбільш відомим підрозділів не тільки на теренах Польщі, але й в Європі. Це підрозділ під началом хорунжого Матеуша Джерина із міста Сокулка Підляського воєводства.

Ця дру­жи­на поль­ських лица­рів – не лише зна­ні вер­шни­ки, вони пред­став­ля­ють відо­му Поль­ську Асо­ці­а­цію стріль­би з лука. Незва­жа­ю­чи на те, що вони уже зустрі­ча­ли­ся у сути­чці з укра­їн­ськи­ми коза­ка­ми на зем­лях Поль­щі та Туреч­чи­ни, до Укра­ї­ни зав­зя­ті поль­ські лица­рі заві­та­ють впер­ше, щоб взя­ти участь у «Четвер­то­му Між­на­ро­дно­му Вели­ко­му лицар­сько­му тур­ні­рі «Шабля «Коза­ка Мамая».

АР Крим представлятиме  чамбул (підрозділ) кримськотатарських вершників із міста Бахчисарая – давньої столиці Кримсько-татарського ханства – на чолі з джигітом Мусою Ібрагімом Велі Оглу.

В мину­ло­рі­чно­му «Тре­тьо­му Між­на­ро­дно­му Вели­ко­му лицар­сько­му тур­ні­рі «Шабля «Коза­ка Мамая» джи­гі­ти посі­ли V місце.

Турецьку Республіку презентуватиме підрозділ Османських спагів зі Стамбула під орудою аскера Ерджана Акгюла.

На «Тре­тьо­му Між­на­ро­дно­му Вели­ко­му лицар­сько­му тур­ні­рі «Шабля «Коза­ка Мамая» вони посі­ли VI місце.
Слід від­зна­чи­ти, що туре­цькі спа­ги були вправ­ни­ми вер­шни­ка­ми, однак вони впер­ше бра­ли участь у між­на­ро­дних зма­га­н­нях поді­бно­го рів­ня. Тож хви­лю­ва­н­ня дало­ся в зна­ки…

Здав­на так вело­ся, що в сво­є­му жит­ті лицар керу­є­ться «Коде­ксом честі» та обов‘язково є вер­шни­ком. Про­те остан­нім часом в бага­тьох місцях Укра­ї­ни роман­ти­чні поці­но­ву­ва­чі ста­ро­ви­ни, або ж акто­ри чи сту­ден­ти пере­одя­га­ю­ться в мета­ле­ві пан­ци­рі та обла­дун­ки і як зви­чай­ні «обо­зні слу­ги» чи «піхо­тин­ці-ланд­цкне­хти», а не вер­хи на конях, як то годи­ло­ся б справ­жньо­му лица­рю, маха­ють бута­фор­ськи­ми меча­ми, б‘ються «стін­ка на стін­ку», вла­што­ву­ють імпро­ві­зо­ва­ні «побо­ї­ща», пафо­сно нази­ва­ю­чи себе «лица­ря­ми», а свої теа­тра­лі­зо­ва­ні ігри «лицар­ськи­ми тур­ні­ра­ми», чим, на жаль, дез­ін­фор­му­ють гро­мад­ськість.
 
Вар­то вка­за­ти, що зма­га­н­ня у вигля­ді лицар­ських тур­ні­рів на Євро­пей­сько­му кон­ти­нен­ті мають більш ніж п‘ятсотлітню істо­рію. Лицар­ський тур­нір це не про­сто яскра­ве шоу вер­хи на конях, а в пер­шу чер­гу спор­тив­ні зма­га­н­ня… В Євро­пі, лицар­ські коман­ди вер­хи на конях зма­га­ю­ться між істо­ри­чни­ми про­він­ці­я­ми, міста­ми чи квар­та­ла­ми за спіль­ни­ми для усі­єї ста­рої Євро­пи пра­ви­ла­ми. Тож, насправ­ді, лицар­ські тур­ні­ри є яскра­вим видо­ви­щем і одно­ча­сно спор­тив­ним зма­га­н­ням із вправ­но­сті вер­шни­ків, одя­гне­них в істо­ри­чні костю­ми лица­рів пев­ної тери­то­рії чи кра­ї­ни.

Лицар вер­хи на коні гало­пом має здо­ла­ти кіль­ка­над­цять  пере­шкод: вда­ри­ти спи­сом сара­ци­на; зібра­ти мечем кіль­ця, не змен­шу­ю­чи швид­ко­сті коня; спи­сом влу­чи­ти у «хусти­ну», що лежить на риста­ли­щі; влу­чи­ти та довез­ти до фіні­ша кіль­це, а також вико­на­ти інші впра­ви, котрі пока­зу­ють май­стер­ність вер­шни­ка.  Ці та інші впра­ви вико­ну­ю­ться умов­ни­ми супро­тив­ни­ка­ми син­хрон­но.  Суд­ді також нара­хо­ву­ють бали за швид­кість вико­на­н­ня вправ. За пору­ше­н­ня пра­вил вико­на­н­ня впра­ви лица­рям нара­хо­ву­ю­ться штра­фні бали. Однак голов­ним чин­ни­ком на полі є лицар­ський «Кодекс честі». 

В наш час у 1977 році  від­ро­див тра­ди­цію про­ве­де­н­ня справ­жніх Між­на­ро­дних лицар­ських зма­гань замок «Голюб-Добжень», що у Поль­щі. Тепер іні­ці­а­ти­ва про­ве­де­н­ня поді­бно­го рів­ня Між­на­ро­дних зма­гань пере­йшла до коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да», де, почи­на­ю­чи з 2010 року, під шелест гор­дих коза­цьких стя­гів про­во­ди­ться щорі­чний «Між­на­ро­дний Вели­кий лицар­ський тур­нір «Шабля «Коза­ка Мамая», на який вва­жа­ють за честь з‘їхатись най­кра­щі із най­силь­ні­ших про­фе­сій­них лица­рів євро­пей­сько­го сві­ту, аби у від­кри­тих лицар­ських зма­га­н­нях побо­ро­тись за «Шаблю «Коза­ка Мамая».
Має­мо твер­де пере­ко­на­н­ня, що наро­дна дипло­ма­тія Коза­цької Спад­ко­вої Духов­ної Респу­блі­ки на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» спри­я­ти­ме нала­го­джен­ню прав­ди­во дру­жніх і вза­є­мо­ви­гі­дних сто­сун­ків між наро­да­ми.

Крім того, ми – суча­сні укра­їн­ські коза­ки з «Мама­є­вої Сло­бо­ди» – твер­до віри­мо, що з  допо­мо­гою наших дру­зів – євро­пей­ських лицар­ських команд із Шве­ції, Поль­щі, Туреч­чи­ни та Іта­лії – від­бу­де­ться швид­ше повер­не­н­ня Укра­їн­ської Дер­жа­ви в коло спіль­них євро­пей­ських цін­но­стей. Адже ми –моло­да дер­жа­ва із дав­ньою істо­рі­єю та лицар­ськи­ми тра­ди­ці­я­ми наших пра­ді­дів Запо­розь­ких коза­ків…

Заснов­ник «Вели­ко­го Між­на­ро­дно­го
лицар­сько­го тур­ні­ру
«Шабля «Коза­ка Мамая»
Козак Леву­шків­сько­го куре­ня
Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го
Костян­тин ОЛІЙНИК

«Всі народи, що живуть на світі, завжди боронили і боронитимуть вічно життя своє, свободу і власність; і навіть найнижчі на землі тварини, які суть звірина, худоба і птаство, боронять становище своє, гнізда свої і немовлят своїх до знемоги; і природа з волі Творця всіх і Господа дала їм різне для того знаряддя в самих членах їх». Ці слова проголосив 365 років тому, 9 лютого 1648 року, Богдан Зиновій Хмельницький після обрання його Гетьманом.

Батько Небесний, прости гріхи наші, ми каємось. Благослови добре діло зробити! Во ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»