Чубаті слов‘яни» з селища «Козака Мамая» 23 вересня об 11–00 презентуватимуть «лицарську зброю», це власне, остання спроба запросити на козацьку «балачку» – «двобій честі» Отаманів Донських, Кубанських та Терських козацьких Військ Російської Федерації.
Опубліковано: 20 Вер 2010 13:58

Чуба­ті слов‘яни” з сели­ща «Коза­ка Мамая»  23 вере­сня об 11–00 пре­зен­ту­ва­ти­муть «лицар­ську зброю», це вла­сне, оста­н­ня спро­ба запро­си­ти на коза­цьку «бала­чку» – «дво­бій честі» Ота­ма­нів Дон­ських, Кубан­ських та Тер­ських коза­цьких Військ  Росій­ської Феде­ра­ції. Виклик на дво­бій коза­кам Росії було ого­ло­ше­но 24 сер­пня в День Неза­ле­жно­сті Укра­ї­ни на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да», що роз­та­шо­ву­є­ться біля вито­ку річки Либідь в сто­ли­ці Укра­ї­ни -http://www.mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=434 

З огля­ду на дані обста­ви­ни, вини­кає рито­ри­чне запи­та­н­ня: «То чи годні Ота­ма­ни Росій­сько­го коза­цтва, нази­ва­ю­чи себе коза­ка­ми, цеб­то  керу­ю­чись “Коде­ксом коза­цької честі”, пока­за­ти прав­ди­ву коза­цьку сла­ву?».

На офі­цій­но­му сай­ті Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го на чіль­ній сто­рін­ці роз­мі­щу­є­ться текст “Коде­ксу коза­цької честі” – http://russiancossacks.ru/news/KKC.jpg . Однак скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що Ота­ма­ни Росій­сько­го коза­цтва таким робом лише при­кра­си­ли свій сайт та імідж, а про честь, насправ­ді, ніхто й не дбає. Про­сті коза­ки росій­сько­го коза­цтва напев­не й не здо­га­ду­ю­ться про виклик на «Дво­бій честі» від укра­їн­ських коза­ків, нащад­ків Лицар­ства Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го.

Тож для чого ж дава­ти бодай фор­маль­ну від­по­відь нам – укра­їн­ським коза­кам, якщо Росій­ські Ота­ма­ни, напев­не навіть і не чита­ли текст “Коза­цько­го коде­ксу честі” на офі­цій­но­му сай­ті Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го? То чи є честь…. Адже ж кажуть наші сусі­ди росі­я­ни: “Что напи­са­но пером, того не выру­би­шь топо­ром”.

Саме тому, як і запо­від­а­ли нам наші пра­ді­ди – лица­рі Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го, дба­ю­чи про тра­ди­ції, а від­так і коза­цьку честь, має­мо намір вчи­ни­ти так, як це нео­дно­ра­зо­во роби­ли Запо­розь­кі коза­ки,  тоб­то, якщо супер­ник ігно­ру­вав виклик на герць – дво­бій – http://www.mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=436 , то вони почи­на­ли бра­ти його на кпи­ни (глу­зу­ва­ти, зга­дай­те хоча б слав­но­зві­сний лист до туре­цько­го сул­та­на, котрий закін­чу­є­ться сло­ва­ми: «Місяць наш уже на небі, день тей самий, що й у Вас…»).

Буду­чи по-лицар­ськи гре­чни­ми до наших сусі­дів, чем­но, з дотри­ма­н­ням пра­вил «коза­цької» дипло­ма­ти­чної при­стой­но­сті, щоправ­да не позбав­ле­ної «пер­цю­ва­тої яду­чо­сті» добро­го дишкре­тно­го (толе­ран­тно­го) укра­їн­сько­го гумо­ру, ми – суча­сні укра­їн­ські коза­ки, в рам­ках пре­зен­та­ції лицар­ської зброї, під­го­ту­ва­ли наш Над­дні­прян­ський жар­тів­ли­вий дару­нок мости­вим панам Ота­ма­нам Росій­сько­го коза­цтва…  

Пев­на спра­ва, за бра­ком часу, ми не змо­гли зв‘язатися з нашою укра­їн­ською гор­ді­стю Віта­лі­єм Кли­чком, аби пора­ди­тись, як він чинить,  коли його опо­нент, росій­ський про­фе­сій­ний боксер «супер­тяж»  Але­ксандр Повє­ткін під різни­ми боя­гу­зли­ви­ми  при­во­да­ми ігно­рує виклик та ухи­ля­є­ться від чесно­го дво­бою…

Коман­да укра­їн­ських коза­ків під ору­дою Ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на є, на прав­ду, кра­щим із кра­щих кін­них під­роз­ді­лів Євро­пи, здо­був­ши за остан­ні 15 років деся­тки пере­мог над кін­ни­ми лица­ря­ми з Поль­щі, Шве­ції, Німеч­чи­ни, Фран­ції, Іта­лії, а також нео­дно­ра­зо­во пред­став­ля­ю­чи укра­їн­ське коза­цтво перед самою коро­ле­вою Вели­ко­бри­та­нії Єлі­за­ве­тою ІІ, рів­но як і перед шей­ха­ми в Сау­дів­ській Ара­вії, коро­лем Малай­зії, Індо­не­зії та бага­тьох інших куто­чках нашої пла­не­ти.

Під час «Пре­зен­та­ції зброї» від­бу­ду­ться пока­зо­ві висту­пи кін­но­го коза­цько­го заго­ну «Укра­їн­ські коза­ки». Луна­ти­ме коза­цька пісня, жар­ти, готу­ва­ти­ме­ться «мудрий коза­цький борщ»…

Серед акре­ди­то­ва­них жур­на­лі­стів та всіх при­су­тніх буде про­ве­де­ний кон­курс з обов‘язковою наго­ро­дою коштов­ним пода­рун­ком. Тема: хто біль­ше зна­йде сино­ні­мів до сло­ва – «лупи­ти».

Нашою метою не є глу­зу­ва­н­ня та висмі­ю­ва­н­ня. Ми, спад­ко­єм­ці лицар­ства Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го, насправ­ді дуже спо­ді­ва­є­мось, що Ота­ма­ни Росій­сько­го коза­цтва, після нашої «Пре­зен­та­ції зброї» наре­шті сха­ме­ну­ться, а від­так зна­йдуть можли­вість та час  хоча б про­чи­та­ти на офі­цій­но­му сай­ті Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го текст «Коде­ксу коза­цької честі», тоб­то ми все ще роз­ра­хо­ву­є­мо на при­їзд команд Росій­ських коза­ків на зма­га­н­ня з «Коза­цьких бага­то­борств» на честь 1100-річни­ці від­зна­че­н­ня свя­та Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці, котрі запла­но­ва­но про­ве­сти 13–14 жов­тня 2010 року в коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да».

Наш виклик на єди­но­бор­ства з росій­ськи­ми коза­ка­ми було під­три­ма­но Радою коза­цьких Ота­ма­нів Укра­ї­ни, біль­ше того, «Ліга каска­де­рів Укра­ї­ни» зго­ло­си­лась бути секун­дан­та­ми про­ве­де­н­ня зма­гань та запро­си­ла «Асо­ці­а­цію про­фе­сій­них каска­де­рів Росії» забез­пе­чи­ти неупе­ре­дже­не та чесне суд­дів­ство в про­ве­ден­ні «Поєдин­ку честі» між укра­їн­ськи­ми та росій­ськи­ми коза­ка­ми.

Отож чекаємо на “козацьку балачку”…

«Ой вийди, вийди, московський  царю, нехай ми собі поговоримо, свої коники випробуємо, а ясні мечики вимоцуємо: Чий коник швидший і мечик твердший? Ой виїдь, виїдь, ти, московський  царю, на ту толоку, та на мураву, покажи славу, ти, московський царю!”  (Українська колядка).

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»