До «Резиденції Святого Миколая» надійшли перші дитячі листи із проханнями
Опубліковано: 29 Лис 2011 19:07

Панове товариство! Українська громадо!

В урочи­щі дов­ко­ла дже­ре­ла, з  яко­го бере поча­ток літо­пи­сна річка Либідь,а саме в хаті на сади­бі Тита­ря (цер­ков­ний ста­ро­ста) , вже тре­тю зиму, в коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да» з 10 гру­дня роз­по­чне свою діяль­ність офі­цій­на «Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая».

Загаль­но­ві­до­мо, що малюк як осо­би­стість фор­му­є­ться до 5 років. Тоб­то все те добро, яке ми закла­да­є­мо  в сер­ця наших дітей сьо­го­дні, дозво­лить їм в подаль­шо­му,  зна­йти пози­тив­ні від­по­віді на запи­та­н­ня в непро­сто­му сві­ті люд­ських вза­є­мин.

Ми раді, що тре­тій рік поспіль, до нас у «Рези­ден­цію Свя­то­го Мико­лая»  над­хо­дять дитя­чі листи. Біль­ше того, хоче­мо Вам ска­за­ти від­вер­то, що зі сво­ї­ми сокро­вен­ни­ми поба­жа­н­ня­ми до Мико­лая пишуть листи навіть доро­слі…  Зна­чна кіль­кість листів, на щастя, є нема­те­рі­аль­но­го хара­кте­ру. Малю­ки, тоб­то май­бу­тні гро­ма­дя­ни, дяку­ють Мико­ла­є­ві за те, що він є, що він допо­ма­гає їм та їхнім батькам, про­сять Госпо­да та Свя­то­го Мико­лая посла­ти здоров‘я сво­їм рідним та близь­ким, а що ж до пода­рун­ків, то вони або нічо­го не про­сять, або по-дитя­чо­му пишуть: «…якщо Ти, Мико­лаю, щось мені покла­деш під поду­шку, то я буду дуже радий дарун­ку, обі­цяю бути слу­хня­ним та чем­ним…». В деяких листах при­су­тня неди­тя­ча тве­ре­зість оцін­ки ситу­а­ції. Діти букваль­но пишуть: «…а якщо в тебе, Мико­лаю, не буде змо­ги цьо­го року покла­сти мені пода­ру­нок, то я все одно люблю Тебе та сво­їх тата з мамою…».

З засто­ро­гою, аби не викли­ка­ти на себе образ та обу­ре­н­ня доро­слих, хоче­мо зазна­чи­ти, що є пев­на части­на дітей, котрих, як нам вида­є­ться, батьки ске­ро­ву­ють на хибні цін­но­сті, цеб­то виро­щу­ють із них его­їстів, тоб­то по нашо­му, по-коза­цьки – дар­мо­їдів. Ця кате­го­рія дітей гото­ва спо­жи­ва­ти і при цьо­му ніко­му не дяку­ва­ти. Зде­біль­шо­го такі дітла­хи пишуть листи із вимо­гою до Свя­то­го Мико­лая пода­ру­ва­ти їм МР3 пле­єр, теле­фон, ноут­бук, або ще щось доро­ге­зне і при цьо­му чомусь навіть не вка­зу­ють ні те як їх звуть, ні скіль­ки їм років, і яки­ми добри­ми дитя­чи­ми спра­ва­ми вони заслу­жи­ли поді­бні коштов­ні пода­рун­ки від Миколая…Хоча хто його знає, діти є діти, може і з них виро­стуть поря­дні та чесні люди, котрі сво­ї­ми спра­ва­ми при­мно­жать багат­ство нашої кра­ї­ни.

Над­зви­чай­но зво­ру­шує, що бага­то листів, до того ж напи­са­них укра­їн­ською мовою, над­хо­дить із цен­траль­них та схі­дних обла­стей Укра­ї­ни. Тож, кори­сту­ю­чись наго­дою, вой­сько­ва кан­це­ля­рія офі­цій­ної   «Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая» на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», над­зви­чай­но дякує всім за ті теплі, щирі листи та поба­жа­н­ня. Мрії обов‘язково здій­сня­ться, тож дітки повин­ні мрі­я­ти. Також діти повин­ні зна­ти, якщо мрія не здій­сни­лась, зна­чить і бажа­н­ня було не щире, або вони не докла­ли для її реа­лі­за­ції доста­тньо зусиль!

Хата Тита­ря, де роз­та­шо­ва­на офі­цій­на «Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая», сто­їть поруч із став­ро­пі­гій­ною коза­цькою цер­квою Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці. Це пер­ший коза­цький храм, збу­до­ва­ний коза­ка­ми на Укра­ї­ні з часів руй­ну­ва­н­ня цар­ськи­ми вій­ська­ми у 1775 році Запо­розь­кої Січі. Крім того, хоче­мо дода­тко­во наго­ло­си­ти, що цей коза­цький храм – єди­ний в сто­ли­ці Укра­ї­ни, сто­їть на широ­ті схід-захід за коор­ди­на­та­ми 50,26‘06“ пн. ш. – за цими ж коор­ди­на­та­ми по лінії схід-захід 50,26‘06“ пн.ш. на свя­тих київ­ських горах висо­чіє най­го­лов­ні­ший собор всьо­го схі­дно­го Православ‘я – Свя­то-Успен­ський собор Киє­во-Печер­ської лав­ри. Згодь­тесь – таке роз­та­шу­ва­н­ня нашої коза­цької цер­кви, а від­так і «Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая»  не може бути про­стим збі­гом!

Саме тому, аби збу­ли­ся всі добрі мрії вислов­ле­ні в листах, наді­сла­них до «Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая», ми – коза­ки та коза­чки із сели­ща «Коза­ка Мамая», тоб­то «Мама­є­вої Сло­бо­ди» – на коза­цькій раді, спіль­но вирі­ши­ли, листи збе­рі­га­ти біля іко­ни Свя­то­го Уго­дни­ка Мико­лая, в нашій став­ро­пі­гій­ній коза­цькій цер­кві Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці.

На фото­гра­фі­ях вище Ви може­те поба­чи­ти пер­ші листи у цьо­му році, які при­не­се­ні з вій­сько­вої кан­це­ля­рії «Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая» та вру­че­ні насто­я­те­лю коза­цької цер­кви  Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці – отцю Рома­ну, котрий в свою чер­гу кла­де їх біля обра­зу Свя­то­го Мико­лая.

Як і всі доро­слі, ми розу­мі­є­мо, що насправ­ді Свя­тий Мико­лай рука­ми батьків, робить слу­хня­ним дітям свої пода­рун­ки. Про­те ми також зна­є­мо, що не всі батьки нині мають «техні­чну» можли­вість при­ві­та­ти сво­їх слу­хня­них і розум­них діток у день Свя­то­го Мико­лая. Тож, кре­пко поду­мав­ши, нічо­го ліпшо­го не може­мо запро­по­ну­ва­ти укра­їн­ській гро­ма­ді, як об‘єднання наших спіль­них зусиль. Тому ого­ло­шу­є­мо, що з 1 гру­дня 2011 року в кни­гар­ні укра­їн­сько­го сло­ва «Шабля «Коза­ка Мамая», котра роз­та­шо­ва­на при вхо­ді в «Мама­є­ву Сло­бо­ду», буде дія­ти «Пункт при­йо­му пода­рун­ків».

До «Пункту прийому подарунків», що при книгарні українського слова «Шабля «Козака Мамая», Ви можете принести будь-яку нову річ, пакунок із солодощами, сувенір, який обов‘язково знайде свого нового вдячного маленького господаря…

Для фірм та організацій, що знайдуть за можливе долучитись до нашої добродійної акції «Допоможи Святому Миколаю знайти дарунки для слухняних дітей» повідомляємо благодійний рахунок нашої церкви:

Одер­жу­вач: Релі­гій­на гро­ма­да «Став­ро­пі­гій­на Коза­цька Цер­ква Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці» у Солом’янському  райо­ні міста Киє­ва Укра­їн­ської Пра­во­слав­ної Цер­кви  Київ­сько­го Патрі­ар­ха­ту

Код ЄДРПОУ    36980401

Пото­чний раху­нок: 26006301250654

Банк: Філія “Цен­траль­не від­ді­ле­н­ня ПАТ Про­мін­ве­ст­банк по м. Киє­ву та Київ­ській обла­сті”

МФО: 322250

При­зна­че­н­ня пла­те­жу: Бла­го­дій­ний вне­сок. Без ПДВ.

Муль­ти­ва­лю­тний  раху­нок в грив­ні, в рублях Росій­ської Феде­ра­ції, в дола­рах США та в Євро: № 26006301250654

Банк: Філія “Цен­траль­не від­ді­ле­н­ня ПАТ Про­мін­ве­ст­банк по м. Киє­ву та Київ­ській обла­сті”

МФО: 322250

При­зна­че­н­ня пла­те­жу: Бла­го­дій­ний вне­сок. Без ПДВ.

Про порядок відвідання  «Резиденції Святого Миколая» ми писали у попередній статті.

Листи над­си­ла­ти за адре­сою:
«Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая» на «Мама­є­вій Сло­бо­ді»
вул.. Михай­ла Дон­ця, 2
м. Київ
03061

Молитва до святого отця Миколая

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворче! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього життя: Поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної смерти. Хорони мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічности. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобився (сподобилася) навіки в небі, разом з тобою, прославляти й величати боже милосердя. Во ім.‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»