Другий Міжнародний фестиваль традиційної польської, кримськотатарської та української культури – «Козацький розгардіяш на «Мамаєвій Слободі» (оновлено)
Опубліковано: 05 Тра 2011 14:22

Панове товариство!!! Сайгили джемаат!!! Panie i panowie!!!

Дев‘ятнадцятого трав­ня мину­ло­го року був засно­ва­ний фести­валь тра­ди­цій­ної укра­ї­но-крим­сько­та­тар­ської куль­ту­ри «Коза­цький роз­гар­ді­яш на «Мама­є­вій Сло­бо­ді». Під бій бойо­вих коза­цьких литав­рів та зал­пи гар­мат про­йшли лицар­ські дво­бої вер­хи на конях між заго­ном укра­їн­ських коза­ків та чам­бу­лом крим­сько­та­тар­ських вер­шни­ків. На фести­ва­лі була пред­став­ле­на сере­дньо­ві­чна укра­їн­ська шля­хет­ська та хан­ська крим­сько­та­тар­ська музи­ка, тан­ці та пісні, обря­ди та кухні обох наро­дів, а також наро­дні май­стри з тра­ди­цій­ни­ми мисте­цьки­ми виро­ба­ми доби сере­дньо­віч­чя.

21 травня 2011 року «Козацький розгардіяш на «Мамаєвій Слободі» пройде вдруге. Початок заходу о 12–00. Середньовічні пісні трьох народів, танці, національна кухня, кінні лицарські показові виступи та змагання між козаками, польською шляхтою та кримськотатарськими вершниками.

Загін крим­сько­та­тар­ських вер­шни­ків висту­па­ти­ме під ору­дою джи­гі­та Русла­на Абла­є­ва, а крим­сько­та­тар­ські сере­дньо­ві­чні пісні та тан­ці хан­сько­го пері­о­ду буде пред­став­ля­ти гурт «Макам» під керів­ни­цтвом ком­по­зи­то­ра та вико­нав­ця Дже­мі­ля Карі­ко­ва з Бахчи­са­рая (АР Крим).

Поль­ську куль­ту­ру пред­став­ля­ти­ме шля­хет­ська кін­на хору­гва з міста Лєшно Вели­ко­поль­сько­го воє­вод­ства під ору­дою пана Пав­ла Апо­лі­нар­сько­го та фоль­клор­ний коле­ктив «Полє­ські Соко­ли» під керів­ни­цтвом пана І. Бочков­сько­го, що пре­зен­ту­ва­ти­муть поль­ську куль­ту­ру.

Укра­їн­ську сто­ро­ну, як зав­жди, пред­став­ля­ти­муть коза­ки «Мама­є­вої Сло­бо­ди» під ору­дою кра­що­го коза­ка (каска­де­ра) ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на, що нео­дно­ра­зо­во висту­пав перед Її Вели­чні­стю Коро­ле­вою Вели­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­тою ІІ.

Лицар­ський поєди­нок між поль­ською кін­ною хору­гвою, крим­сько­та­тар­ським чам­бу­лом та під­роз­ді­лом укра­їн­ськи­ми коза­ків роз­по­чне­ться по обі­ді о 13–00. Ми віри­мо, що в чесно­му поєдин­ку пере­мо­же най­силь­ні­ший!

Укра­їн­ці також пода­ру­ють гостям з Поль­щі та Кри­му наро­дні пісні коза­цької доби. Пісні про­зву­чать у вико­нан­ні фоль­клор­но­го гур­ту «Рожа­ни­ця» під керів­ни­цтвом Інни Шар­ко­вої та кобза­рів Євге­на Гама­ги та Оле­ксан­дра Гон­ча­рен­ка.

В рам­ках фести­ва­лю, пря­мі­сінь­ко на ярмар­ко­во­му май­да­ні, в каза­нах на «живо­му вогні» готу­ва­ти­му­ться тра­ди­цій­ні стра­ви ста­ро­поль­ської, крим­сько­та­тар­ської та укра­їн­ської кухонь: поль­ський бігус (тушко­ва­на капу­ста з ков­ба­сою, шин­кою, м‘ясом та шквар­ка­ми); татар­ський плов та коза­цький куліш з пече­ри­ця­ми.

Коза­ки «Мама­є­вої Сло­бо­ди» вже тра­ди­цій­но крім куле­шу з пече­ри­ця­ми готу­ва­ти­муть веле­тен­сько­го сто­кі­ло­гра­мо­во­го каба­на на рожнах.

На лева­ді, поряд із вітря­ком, буде роз­гор­ну­то польо­вий табір коза­цько­го куре­ня Печер­ської сотні під ору­дою ота­ма­на Оле­ксан­дра Хар­чен­ка. В коза­цько­му табо­рі можна буде осо­би­сто озна­йо­ми­тись із побу­том та вій­сько­вою спра­вою коза­ків, потри­ма­ти в руках спо­ря­дже­н­ня та озбро­є­н­ня, а також спро­бу­ва­ти себе в стріль­бі з лука чи само­па­ла.

Завер­ши­ться фести­валь «Коза­цький роз­гар­ді­яш на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» о 18–00 вико­на­н­ням одні­єї Поль­ської, крим­сько­та­тар­ської та укра­їн­ської пісні й феє­ри­чни­ми пока­зо­ви­ми висту­па­ми кін­них заго­нів Поль­щі, укра­їн­ських коза­ків та крим­ських аске­рів.

Наші пра­ді­ди – лица­рі сте­пу – були дуже вина­хі­дли­ви­ми в руко­па­шно­му бою, бо ж, на від­мі­ну від бага­тьох армій того часу, май­стер­но воло­ді­ли геть усі­ма вида­ми вогне­паль­ної та холо­дної зброї. Саме за це в того­ча­сно­му сві­ті їх нази­ва­ли “ору­жни­ка­ми”, цеб­то май­стра­ми, що воло­ді­ють всі­ма вида­ми зброї. За ана­ло­гі­єю з тепе­ре­шнім часом наші пра­ді­ди коза­ки направ­ду були сере­дньо­ві­чним “спе­цна­зом”, що вмі­ли вою­ва­ти і на морі, й на суші.

Січо­ви­ки, як пра­ви­ло, вели руко­па­шний бій, змі­шу­ю­чись з бойо­ви­ми поряд­ка­ми супро­тив­ни­ка – такий спо­сіб веде­н­ня бою нази­вав­ся “гала­сом”.

Веде­н­ня бою окре­ми­ми, роз­рі­зне­ни­ми, не пов’язаними між собою, заго­на­ми мало назву “роз­гар­ді­яш”.

Засто­со­ву­ю­чи такти­ку веде­н­ня бою “роз­гар­ді­я­шем”, най­лі­пшим коза­кам у руко­па­шно­му бою ста­ви­лась зада­ча про­ри­ву лінії обо­ро­ни супро­тив­ни­ка та вне­се­н­ня в його ряди пані­ки та сум’яття …

Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», вико­ри­сто­ву­ю­чи такти­ку «веде­н­ня бою» спосо­бом «роз­гар­ді­яш», з метою пре­зен­та­ції лицар­сько­го духу трьох бра­тніх наро­дів пра­гне вне­сти в ряди недру­гів пані­ку й сум‘ятя.

Гайда всі до нас на кримськотатарсько-польсько-козацький «розгардіяш»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»