Другий Великий Лицарський турнір «Шабля «Козака Мамая», а також VІІІ Етнічний Фестиваль «Країна Мрій» на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 03 Лип 2011 18:20

З часу віро­лом­но­го зруй­ну­ва­н­ня Запо­різь­кої Січі – фор­по­сту лицар­ства Укра­ї­ни – укра­їн­ські коза­ки після 236-річної пере­р­ви пра­гнуть до повер­не­н­ня нашої моло­дої, але з 1000-літньою істо­рі­єю, дер­жа­ви Укра­ї­на в коло дав­ніх євро­пей­ських тра­ди­цій та лицар­ських цін­но­стей.

Цього року знову в козацькому селищі «Мамаєва Слобода» проходитиме «Другий Міжнародний Великий лицарський турнір «Шабля «Козака Мамая». У гонорових змаганнях братимуть участь лицарі з Європи: Польщі, України, Швеції, Італії.

Укра­ї­ну пред­став­ля­ти­муть два заго­ни: коза­цький курінь під ору­дою нака­зно­го ота­ма­на пана Оле­га Юрчи­ши­на (каска­дер­ська коман­да яко­го є най­кра­щою в Євро­пі й нео­дно­ра­зо­во пред­став­ля­ла укра­їн­ських коза­ків перед коро­ле­вою Вели­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­тою ІІ).

А також чам­бул (під­роз­діл) крим­сько­та­тар­ських вер­шни­ків з міста Бахчи­са­рая – дав­ньої сто­ли­ці Крим­сько-татар­сько­го хан­ства – на чолі з джи­гі­том Мусою.

Поль­ську шля­хет­ську кін­ну хору­гву очо­лю­ва­ти­ме пан хорун­жий Лєщін­ський Павєл Апо­лі­нар­ський з міста Лєшно Вели­ко­поль­сько­го воє­вод­ства.

Коман­ду Іта­лії «Кава­лє­рі ді Арец­цо» очо­лю­ва­ти­ме бага­то­ра­зо­вий чем­піон Євро­пи сень­йор Маріо Капач­чі.

Нор­ман­ський Лицар­ський загін зі Шве­ції на чолі з лица­рем Аль­фом Кьєль­стро­мом  на прі­зви­сько Воль­фхед (вов­ча голо­ва).

Дру­гий Вели­кий лицар­ський тур­нір «Шабля «Коза­ка Мамая» роз­по­чне­ться 9 липня о 13–00.

Програма

Другого Міжнародного Великого Лицарського Турніру
 «Шабля «Козака Мамая»

09 липня 2011 року . Перший день змагань за «Шаблю «Козака Мамая» та VІІІ Міжнародний Етнічний Фестиваль «Країна Мрій»

12–00 – Збір лицар­ських заго­нів на ярмар­ко­во­му май­да­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» (розі­грів лицар­ських коней).

13–10 –  Парад-пре­зен­та­ція лицар­ських команд вули­ця­ми коза­цько­го сели­ща.  Зал­пи на їх честь з коза­цьких гар­мат!

13–20 – Жереб­ку­ва­н­ня команд уча­сниць.

13–30 – Пока­зо­ві висту­пи команд, лицар­ські впра­ви (сти­чки, кін­ні поєдин­ки, джи­гі­тов­ка).

14–30 –  Пер­ше коло зма­гань.

16–30 – Під­ве­де­н­ня під­сум­ку пер­шо­го кола поєдин­ку.

Увечері 9 липня з 18–00 на гостину завітає «Країна Мрій». (Квитки на «Країну Мрій» реалізуються окремо. Їх можна буде придбати в касі «Мамаєвої Слободи» з 10–00. Вартість квитка 40 грн.)


VІІІ Між­на­ро­дний Етні­чний Фести­валь «Кра­ї­на Мрій» поту­жно від­лу­нав 25 та 26-го черв­ня та все ж не закрив сво­єї бра­ми, адже без­ліч шану­валь­ни­ків етно-руху в роз­па­чі, що не змо­гли при­бу­ти на свя­то із-за шале­ної зли­ви, яка накри­ла цими дня­ми всю кра­ї­ну. Саме тому Фести­валь «Кра­ї­на Мрій» та коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» запро­шу­ють шанов­не пан­ство від­ві­да­ти після­па­ті «Кра­ї­ни Мрій», яке від­бу­де­ться в субо­ту 9 липня 2011 року. Поча­ток захо­ду о 18–00.

У про­гра­мі – тра­ди­цій­ний Ярма­рок Май­стрів, дитя­ча галя­ви­на, кон­церт за уча­стю вітчи­зня­них та іно­зем­них етно-зірок, а також укра­їн­ський «Етно-диско-мара­фон», яким осо­би­сто керу­ва­ти­ме DJ OSKRYPKA.

Ува­га! Впро­ва­джу­є­мо дрес-код! При­ходь­те в етні­чно­му вбран­ні!

Пар­тнер Фести­ва­лю – ком­па­нія «Кока-Кола Укра­ї­на».

Свя­то «Кра­ї­ни Мрій» три­ва­ти­ме 9 липня з 18–00 до 21–00.

10 липня 2011 року. Другий день змагань за «Шаблю «Козака Мамая».

12–00 – Збір лицар­ських заго­нів на ярмар­ко­во­му май­да­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» (розі­грів лицар­ських коней).

13–00 – Феє­ри­чний парад лицар­ських команд із Шве­ції, Укра­ї­ни, Іта­лії та Поль­щі.

13–30 – Зма­га­н­ня за тре­тє місце.

14–00 –  Вели­кий фінал. Зма­га­н­ня за І-ше та ІІ-ге місце в Лицар­сько­му тур­ні­рі «Шабля «Коза­ка Мамая».

15–00 – Про­щаль­ні пока­зо­ві висту­пи лицар­ських команд. (сти­чки, кін­ні поєдин­ки, джи­гі­тов­ка)

15–30 – Уро­чи­сте закри­т­тя Вели­ко­го Лицар­сько­го тур­ні­ру Шабля «Коза­ка Мамая».

16–00 – Вели­ке лицар­ське коло команд уча­сниць. Кон­церт фоль­клор­них коле­кти­вів, наро­дні тан­ці, гуля­н­ня, ярма­рок наро­дних май­стрів.

Нехай славиться земля наша – наречена прадідами від віків Україною! 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»