«Ерго бібамус»! (лат. «Нумо, випиймо!») Передноворічна та новорічна програма святкувань на «Мамаєвій Слободі» у 2012–2013 р
Опубліковано: 31 Жов 2012 14:48

Наші прадіди – лицарі степу Запорозькі козаки – добрий звичай мали – пили, гуляли, гарні мислі мали!

Однак, їхнім правнукам потрібно «намотати на вус», що під час війни козаки практично не вживали ніяких хмільних трунків, тобто знали, в який час воювати, а в який веселитись, пити та гуляти. З історичних джерел достеменно відомо, що воювали Запорожці виключно на тверезу голову.  Порушників козацького закону чекала смертна кара. Отож, треба було добре в степу гуляти (воювати), щоб потім за мирної годиноньки пити та гуляти, гарні мислі мати…

Про­по­ну­є­мо Вам ман­дрів­ку у часі вули­ця­ми справ­жньої коза­цької Сло­бо­ди пря­мі­сінь­ко до «Шин­ку – коса над чар­кою», де на Вас чека­ти­муть часту­ва­н­ня бен­ке­тни­ми стра­ва­ми. Чоло­ві­ки змо­жуть себе уяви­ти бува­ли­ми січо­ви­ми козар­лю­га­ми-руба­ка­ми, що спіль­но з това­ри­ством насо­ло­джу­ю­ться віль­ни­ми від «вій­ни» хви­ли­на­ми, а отже, як і наші пра­ді­ди за мир­ної годи­нонь­ки, під­няв­ши кели­хи із пала­ю­чою бла­ки­тним вогнем духмя­ною «варе­ну­хою» дру­жно та гучно грим­ну­ти «Ерго біба­мус»! (лат. «Нумо, випий­мо!»). Бо ж не секрет, що зна­чна части­на коза­цтва не тіль­ки віль­но воло­ді­ла мовою тоді­шньої дипло­ма­тії – лати­ною, але й зна­ла фран­цузь­ку та німе­цьку, туре­цьку та поль­ську, бо ж навча­лась у євро­пей­ських уні­вер­си­те­тах. А вже потім після Сор­бо­ни, Падуї та Генуї повер­та­лась в «гні­здо золо­тої воль­но­сті» – Запо­розь­ку Січ, аби жер­тов­но скро­пи­ти сво­єю кров‘ю поби­ту копи­та­ми татар­ських коней тра­ву Над­дні­прян­ських сте­пів…

Пано­ве това­ри­ство, у наших пра­ді­дів – коза­ків та шля­хти, була своя цере­мо­нія вжи­ва­н­ня варе­ної горіл­ки – «варе­ну­хи» – одно­го з най­улю­бле­ні­ших напо­їв Над­дні­прян­ської Укра­ї­ни XVII-XVIII ст.. Тож ми може­мо смі­ли­во та дужо на весь світ заяви­ти, що на япон­ську цере­мо­нію вжи­ва­н­ня чаю у саму­ра­їв є наша коза­цька від­по­відь – цере­мо­нія вжи­ва­н­ня зна­ме­ни­то­го напою Сере­дньо­ві­чної коза­цької Вкра­ї­ни – «варе­ну­хи».  Наші пра­ді­ди-коза­ки, зазда­ле­гідь змо­вив­шись, поси­ла­ли до шин­ку пахол­ка чи джу­ру зі жме­нею золо­тих тале­рів чи дука­чів, щоб їм зва­ри­ли варе­ну­хи, аби насту­пно­го вечо­ра зібра­тись від­бір­ним това­ри­ством і всім гур­том гучно кри­кну­ти: «Ерго біба­мус»! (лат. «Нумо, випий­мо!»).

Варе­ну­ха – це пра­дав­ній гоно­ро­вий напій наших пра­ді­дів. Її пили як геть­ма­ни, так і сотни­ки, ну і, зви­чай­но, прості коза­ки та шля­хта.

Рецепт її при­го­ту­ва­н­ня такий: бра­лась чима­ла макі­тра, куди наси­па­лись сухі яблу­ка, гру­ші, хви­ги, родзин­ки, вишні, сли­ви; пере­си­па­лось це чер­во­ним та чор­ним пер­цем, імби­ром, гво­зди­кою, цина­мо­ном, мушка­том, лав­ро­вим лис­тком та інши­ми пря­но­ща­ми; зали­ва­лось липо­вим медом та міцною горіл­кою (пер­ва­ком). Макі­тра накри­ва­лась кри­шкою, залі­плю­ва­лась житнім тістом та на 12 годин ста­ви­лась до печі «млі­ти», тоб­то вари­ти­ся. Коли варе­на горіл­ка була гото­ва і това­ри­ство зібра­лось за сто­лом, шин­кар­ка прив­се­лю­дно рога­ча­ми діста­ва­ла макі­тру з печі, пово­лень­ки зні­ма­ла широ­ку зати­чку з запе­че­ної хлі­бної ско­рин­ки. В цей час хміль­на пара з гор­шка могла спа­ла­хну­ти пекель­ним синім полум‘ям. Коза­ки дру­жньо гего­ті­ли, тика­ю­чи паль­ця­ми на вогни­сте «люци­пе­ро­ве питво», бо ж тіль­ки справ­жній лицар міг поду­жа­ти пекель­не коза­цьке вари­во. Нім­ця, моска­ля чи ляха обов‘язково скру­ти­ло б в бара­ня­чий ріг від варе­ну­хи. Варе­ну­ху не нали­ва­ли, а наси­па­ли спе­ці­аль­ни­ми коря­чка­ми у так-зва­ні кухлі – філі­жан­ки.

Щиро по-козацьки оголошуємо про початок реєстрації компаній та фірм, котрі бажають весело та дружньо відсвяткувати передноворічний та новорічний 2013 р. бенкет в козацькому селищі «Мамаєва Слобода». Обіцяємо, що святкування будуть наповнені самобутнім національним колоритом Наддніпрянщини та козацьким запалом. Козацьке гасло (девіз) передноворічних святкувань на «Мамаєвій Слободі» є застільний заклик наших прадідів – «Ерго бібамус»! (лат. «Нумо, випиймо!»)

У «Шин­ку – коса над чар­кою» на заїдок дбай­ли­ві госпо­ди­ні пода­ва­ти­муть сма­чню­щі Над­дні­прян­ські істо­ри­чні стра­ви коза­цької доби (м’ясо пече­не на рин­ці, руб­ці, вере­ща­ку, ков­ба­си, шквар­ки, лиси­чки у сме­та­ні на деру­нах, рибу в огір­ко­во­му роз­со­лі, медо­вий узвар, сли­во­ву запі­кан­ку, медо­ву­ху, насто­ян­ку вишне­ву тощо).

У про­гра­мі перед­ба­че­ний сюр­приз від коза­ків, де, крім усьо­го, кожен із бажа­ю­чих змо­же засвід­чи­тись на віч, чи в ньо­го є ще порох у поро­хів­ни­цях, або ж на посмі­хо­ви­сько дру­зів пока­за­ти себе лег­ко­ду­хим боя­гу­зом… Нато­мість, кожен від­ва­жний лицар отри­має круж­ку «варе­ну­хи» та срі­бну моне­ту із гер­бом Вой­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го.

Після при­ві­тань та він­шу­вань до шин­ку заві­та­ють тро­їсті музи­ки, які разом з чепур­ни­ми дів­ча­та­ми з фоль­клор­но­го коле­кти­ву допо­мо­жуть Вам пір­ну­ти у вир дав­ніх  укра­їн­ських тан­ців: «Місяць» «Орли­ця», «Ойра», «Гре­ча­ни­ки», «Бала­мут», а від­так, від­чу­ти запаль­ну та енер­гій­ну атмо­сфе­ру сере­дньо­ві­чної Над­дні­прян­щи­ни.

Впро­довж вечо­ра бажа­ю­чі можуть здій­сни­ти про­гу­лян­ку «Мама­є­вою Сло­бо­дою» на запря­же­них кінь­ми санях чи возі, зай­ти на гости­ну до справ­жньо­го свя­то­го Мико­лая, поше­пки на вухо повід­а­ти йому, як пово­ди­ли себе коле­ги про­тя­гом року, чи слу­хня­ни­ми були, а від­так – отри­ма­ти лози­ною по дупі, або ж заслу­жи­ти пода­рун­ки – печа­тні медо­ві пря­ни­ки, спе­че­ні в печі одні­єї з хат коза­цько­го сели­ща.

Отож пропонуємо Вам, Вашим кумам, сватам, друзям та колегам відчути перцюватий присмак давніх українських старосвітських традицій. Адже святкування наповнені жартами, піснями та гарним настроєм в козацькому селищі «Мамаєва Слобода», що розташоване обіч витоку легендарної річки Либідь, всього-навсього за сім кілометрів від Хрещатика, практично в центрі столиці України, славному від віків місті Києві, додасть Вам бадьорості та снаги на весь наступний 2013 рік!

Про дета­лі пере­дно­во­рі­чної та ново­рі­чної 2013 р. про­гра­ми «Ерго біба­мус»! (лат. «Нумо, випий­мо!») та можли­вість реє­стра­ції та бро­ню­ва­н­ня місць для Вашої ком­па­нії чи фір­ми, можна довід­а­тись за тел.. 361–98-48; 093–872-48–77 або ж напи­са­ти листа – mamayevasloboda@gmail.com

Давайте разом, по-козацьки, проведемо Старий та зустрінемо Новий 2013 рік у «Мамаєвій Слободі»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»