«Ерго бібамус»! (лат. «випиймо!») Передноворічна та новорічна програма святкувань на «Мамаєвій Слободі» у 2011–2012 р.
Опубліковано: 03 Лис 2011 16:27

Щиро по-козацьки оголошуємо про початок реєстрації компаній та фірм, котрі бажають весело та дружньо відсвяткувати передноворічний та новорічний 2012 р. бенкет в козацькому селищі «Мамаєва Слобода». Обіцяємо, що святкування будуть наповнені самобутнім національним колоритом Наддніпрянщини та козацьким запалом. Козацьке гасло (девіз) передноворічних святкувань на «Мамаєвій Слободі» є застільний заклик наших прадідів – «Ерго бібамус»! (лат. «випиймо!»)

Наші пра­ді­ди – лица­рі сте­пу Запо­розь­кі коза­ки – добрий зви­чай мали, бо ж зна­ли в який час вою­ва­ти, а в який весе­ли­ти­ся та вжи­ва­ти хміль­ні напої. Адже ж вою­ва­ти коза­ко­ві тре­ба було на тве­ре­зу голо­ву, щоб добре можна було потім, за мир­ної годи­нонь­ки, пити й гуля­ти та гар­ні мислі мати…

Вель­ми­по­ва­жних гостей, що при­бу­дуть до голов­них воріт коза­цько­го сели­ща, гостин­но зустрі­нуть дів­ча­та та паруб­ки в націо­наль­но­му укра­їн­сько­му вбран­ні.

Поча­тком Вашої ман­дрів­ки у часі буде часту­ва­н­ня хміль­ни­ми насто­ян­ка­ми в справ­жні­сінь­кій укра­їн­ській хаті.

Згур­ту­вав­шись та добря­че зігрів­шись, гості виру­шать у ман­дри вули­ця­ми коза­цько­го сели­ща, а від­так, від­ві­да­ють сади­бу Тита­ря, обов‘язково зупи­ня­ться біля цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці, аби під­ня­ти очі до зоря­но­го неба під пере­дзвін цер­ков­них дзво­нів у вико­нан­ні кра­що­го дзво­на­ря Укра­ї­ни.

Зупи­ня­ться на міс­тку біля озе­ра. Заві­та­ють на сади­би Гон­ча­ра та Кова­ля. В кузні вла­сно­руч вику­ють собі під­ко­ву на щастя. Обов‘язково зазир­нуть до хати Ворож­ки і в таєм­ни­чій атмо­сфе­рі поспіл­ку­ю­ться з коза­цькою чаклун­кою-зна­хар­кою.

Далі гості виру­шать пря­мі­сінь­ко до «Шин­ку – коса над чар­кою», де на них чека­ти­муть часту­ва­н­ня бен­ке­тни­ми стра­ва­ми. Чоло­ві­ки змо­жуть себе уяви­ти бува­ли­ми січо­ви­ми козар­лю­га­ми-руба­ка­ми, що спіль­но з това­ри­ством насо­ло­джу­ю­ться віль­ни­ми від «вій­ни» хви­ли­на­ми, а отже, як і наші пра­ді­ди за мир­ної годи­нонь­ки, із чепур­ною шин­кар­кою змо­жуть пити й гуля­ти, гар­ні мислі мати…

Це ми до того, що в наших пра­ді­дів, шля­хти та коза­ків була своя цере­мо­нія вжи­ва­н­ня варе­ної горіл­ки – «варе­ну­хи» – одно­го з най­улю­бле­ні­ших напо­їв Над­дні­прян­ської Укра­ї­ни XVII-XVIII ст.. Наші пра­ді­ди-коза­ки, зазда­ле­гідь змо­вив­шись, поси­ла­ли до шин­ку пахол­ка чи джу­ру зі жме­нею золо­тих тале­рів чи дука­чів, щоб їм зва­ри­ли варе­ну­хи, аби насту­пно­го вечо­ра зібра­тись від­бір­ним това­ри­ством і всім гур­том гучно кри­кну­ти: «Ерго біба­мус»! (лат. «випий­мо»).

Варе­ну­ха – це пра­дав­ній гоно­ро­вий напій наших пра­ді­дів. Її пили як геть­ма­ни, так і сотни­ки, ну і, зви­чай­но, про­сті коза­ки та шля­хта.

Рецепт її при­го­ту­ва­н­ня такий: бра­лась чима­ла макі­тра, куди наси­па­лись сухі яблу­ка, гру­ші, хви­ги, родзин­ки, вишні, сли­ви; пере­си­па­лось це чер­во­ним та чор­ним пер­цем, імби­ром, гво­зди­кою, цина­мо­ном, мушка­том, лав­ро­вим лис­тком та інши­ми пря­но­ща­ми; зали­ва­лось липо­вим медом та міцною горіл­кою (пер­ва­ком). Макі­тра накри­ва­лась кри­шкою та залі­плю­ва­лась житнім тістом і на 12 годин ста­ви­лась до печі «млі­ти», тоб­то вари­ти­ся. Коли варе­на горіл­ка була гото­ва і това­ри­ство зібра­лось за сто­лом, шин­кар­ка прив­се­лю­дно рога­ча­ми діста­ва­ла макі­тру з печі, пово­лень­ки зні­ма­ла широ­ку зати­чку з запе­че­ної хлі­бної ско­рин­ки. В цей час хміль­на пара з гор­шка могла спа­ла­хну­ти пекель­ним синім полум‘ям. Коза­ки дру­жньо гего­ті­ли, тика­ю­чи паль­ця­ми на вогни­сте «люци­пе­ро­ве питво», бо ж тіль­ки справ­жній лицар міг поду­жа­ти пекель­не коза­цьке вари­во. Нім­ця, моска­ля чи ляха обов‘язково скру­ти­ло б в бара­ня­чий ріг від варе­ну­хи. Варе­ну­ху не нали­ва­ли, а наси­па­ли спе­ці­аль­ни­ми коря­чка­ми у так-зва­ні кухлі – філі­жан­ки.

У «Шин­ку – коса над чар­кою» на заїдок дбай­ли­ві госпо­ди­ні пода­ва­ти­муть сма­чню­щі Над­дні­прян­ські істо­ри­чні стра­ви коза­цької доби (м’ясо пече­не на рин­ці, руб­ці, вере­ща­ку, ков­ба­си, шквар­ки, лиси­чки у сме­та­ні на деру­нах, рибу в огір­ко­во­му роз­со­лі, медо­вий узвар, сли­во­ву запі­кан­ку, медо­ву­ху, насто­ян­ку вишне­ву тощо).

У про­гра­мі перед­ба­че­не жар­тів­ли­ве ново­рі­чне шоу – сюр­приз від коза­ків, де, крім усьо­го, кожен із бажа­ю­чих змо­же викар­бу­ва­ти собі на згад­ку пода­рун­ко­ву «срі­бну» моне­ту із гер­бом Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го.

Після при­ві­тань та він­шу­вань до шин­ку заві­та­ють тро­їсті музи­ки, які разом з чепур­ни­ми дів­ча­та­ми з фоль­клор­но­го коле­кти­ву допо­мо­жуть Вам пір­ну­ти у вир дав­ніх  укра­їн­ських тан­ців: «Місяць» «Орли­ця», «Ойра», «Гре­ча­ни­ки», «Бала­мут», а від­так, від­чу­ти запаль­ну та енер­гій­ну атмо­сфе­ру сере­дньо­ві­чної Над­дні­прян­щи­ни.

Впро­довж вечо­ра бажа­ю­чі можуть здій­сни­ти про­гу­лян­ку «Мама­є­вою Сло­бо­дою» на запря­же­них кінь­ми санях чи возі, зай­ти на гости­ну до справ­жньо­го свя­то­го Мико­лая, поше­пки на вухо повід­а­ти йому, як пово­ди­ли себе коле­ги про­тя­гом року, чи слу­хня­ни­ми були, а від­так – отри­ма­ти лози­ною по дупі, або ж заслу­жи­ти пода­рун­ки – печа­тні медо­ві пря­ни­ки, спе­че­ні в печі одні­єї з хат коза­цько­го сели­ща.

Отож пропонуємо Вам, Вашим кумам, сватам, друзям та колегам відчути перцюватий присмак давніх українських старосвітських традицій. Адже святкування наповнені жартами, піснями та гарним настроєм в козацькому селищі «Мамаєва Слобода», що розташоване обіч витоку легендарної річки Либідь, всього-навсього за сім кілометрів від Хрещатика, практично в центрі столиці України, славному від віків місті Києві, додасть Вам бадьорості та снаги на весь наступний 2012 рік!

Про дета­лі пере­дно­во­рі­чної та ново­рі­чної 2012 р. про­гра­ми «Ерго біба­мус»! (лат. «випий­мо») та можли­вість реє­стра­ції та бро­ню­ва­н­ня місць для Вашої ком­па­нії чи фір­ми, можна довід­а­тись за тел.. 361–98-48; 093–872-48–77, або ж напи­са­ти листа – mamayevasloboda@gmail.com

Давайте разом, по-козацьки, зустрінемо Новий 2012 рік у «Мамаєвій Слободі»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»