Європейські лицарі підтвердили свій приїзд до «Мамаєвої Слободи»
Опубліковано: 29 Лют 2012 16:18

Українські козаки з «Мамаєвої Слободи»  на козацькому колі 9 лютого, року Божого 2012 оголосили виклик на змагання лицарям з Європи та козакам Росії.  Сьогодні, 29 лютого 2012 року, «Мамаєва Слобода» отримала остаточну  згоду та підтвердження участі лицарських підрозділів із Польщі, Швеції, Італії, Туреччини та АР Крим у «Третьому Міжнародному лицарському турнірі «Шабля «Козака Мамая».

Таке шано­бли­ве став­ле­н­ня євро­пей­ських команд  не є див­ним для укра­їн­ських коза­ків, адже Євро­па має дав­ні лицар­ські тра­ди­ції що ґрун­ту­ю­ться на «Коде­ксі честі». Загаль­но­ві­до­мо, що в XVI-XVIII ст..  Суве­рен­ний вій­сько­вий Орден Госпі­та­льє­рів Свя­то­го Іва­на Єру­са­лим­сько­го, лица­рів Родо­су і Маль­ти  визна­вав Запо­рож­ців собі за рів­них, та й самі коза­ки в офі­цій­них доку­мен­тах  часто  нази­ва­ли себе лица­ря­ми.

Лицар­ський закон, тоб­то «Кодекс честі» про­го­ло­шу­вав насту­пні посту­ла­ти:

1. Будь зав­жди при­го­то­ва­ний, зав­жди при зброї, крім хіба нічно­го від­по­чин­ку. 2. До чого б ти не брав­ся, пра­гни здо­бу­ти честь і добре ім’я – сво­єю чесні­стю. 3. Обо­ро­няй убо­гих і немі­чних. 4. Допо­ма­гай тим, що самі обо­ро­ни­ти­ся не можуть. 5. Не роби нічо­го тако­го, що зав­дає комусь шко­ди чи зне­ва­ги. 6. Будь гото­вий обо­ро­ня­ти свою Батьків­щи­ну. 7. Охо­тні­ше пра­цюй за честь, ніж за зиск. 8. Ніко­ли не ламай сво­єї обі­цян­ки. 9. Честь Батьків­щи­ни боро­ни сво­їм жит­тям. 10. Кра­ще чесно помри, ніж маєш гане­бно жити.

Тому ми з раді­стю діле­мось із Вами інфор­ма­ці­єю, що нині отри­ма­на пози­тив­на від­по­відь від най­ві­до­мі­ших євро­пей­ських лица­рів, а саме:

Поль­щі – під нача­лом хорун­жо­го Лещін­сько­го із міста Лєшно Вели­ко­поль­сько­го воє­вод­ства Павє­ла Апо­лі­нар­сько­го.

Шве­ції – Нор­ман­сько­го Лицар­сько­го заго­ну на чолі із лица­рем Аль­фом Кьєль­стро­мом  на прі­зви­сько Воль­фхед (вов­ча голо­ва).

Іта­лії – Команди «Кава­лє­рі ді Арец­цо» очо­лю­вану  бага­то­ра­зо­вийм  чем­піоном  Євро­пи  сень­йором   Маріо Капач­чі.

АР Крим – чам­бул (під­роз­діл) крим­сько­та­тар­ських вер­шни­ків із міста Бахчи­са­рая – дав­ньої сто­ли­ці Крим­сько-татар­сько­го хан­ства – на чолі з джи­гі­том Мусою Ібра­гі­мом Велі Оглу.

Туре­цьку Респу­блі­ку котру  пред­став­ля­ти­ме  під­роз­діл  Осман­ської  гвар­дії  із  міста  Стам­бул  під  ору­дою  аске­ра  Хіл­мі Арі­ка.

Над­дні­прян­ську Укра­ї­ну пред­став­ля­ти­ме коза­цький під­роз­діл під ору­дою Нака­зно­го ота­ма­на пана Оле­га Юрчи­ши­на .

Про їх участь 7,8 та 9 липня 2012 року в Тре­тьо­му Вели­ко­му Між­на­ро­дно­му Лицар­сько­му Тур­ні­рі «Шабля «Коза­ка Мамая». Ми не без­під­став­но тра­кту­є­мо цей жест, як  повер­не­н­ня Укра­ї­ни в коло дав­ніх євро­пей­ських цін­но­стей.

Окрім вище­зга­да­но­го Коде­ксу Лицар­ської честі, укра­їн­ські коза­ки зав­жди послу­го­ву­ва­лись зви­ча­є­вим дідів­ським пра­вом, даро­ва­ним Госпо­дом Богом. Саме тому, окрім  наді­сла­них запро­шень до лица­рів Євро­пи, коза­ки «Мама­є­вої Сло­бо­ди», як пра­во­на­сту­пни­ки запо­рож­ців, викли­ка­ли  кра­щих коза­ків Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го Росій­ської Феде­ра­ції на «Поєди­нок честі» з коза­цьких бага­то­борств, котрий запла­но­ва­но про­ве­сти на Покро­ву 14 жов­тня, року Божо­го 2012, надіслав­ши на  ім‘я Голов­но­го Ота­ма­на Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го пана ВОДОЛАЦЬКОГО В.П. запро­ше­н­ня.                                                       

Ми зна­є­мо напев­не, що рядо­ві коза­ки з Дону ска­за­ли нашо­му коза­цько­му запро­шен­ню: «Любо!». Тому  і звер­ну­лись із від­кри­тим листом до Голо­ви Уря­ду Росій­ської Феде­ра­ції пана Воло­ди­ми­ра Воло­ди­ми­ро­ви­ча ПУТІНА з про­ха­н­ням поспри­я­ти на дер­жав­но­му рів­ні в орга­ні­за­ції поєдин­ку між укра­їн­ськи­ми та росій­ськи­ми коза­ка­ми.

Ори­гі­на­ли листів із запро­ше­н­ня­ми були наді­сла­ні Послу Росій­ської Феде­ра­ції в Укра­ї­ні пану ЗУРАБОВУ М.Ю. з про­ха­н­ням Коза­цької Спад­ко­вої Духов­ної Респу­блі­ки на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» пере­да­ти їх осо­би­сто до рук Голо­ві Уря­ду РФ пану ПУТІНУ В.В. та Вер­хов­но­му Ота­ма­ну Росій­ських коза­ків пану ВОДОЛАЦЬКОМУ В.П.

На цей час ми має­мо доку­мен­таль­не під­твер­дже­н­ня  про  отри­ма­н­ня росій­ською сто­ро­ною цих офі­цій­них запро­шень, однак на від­мі­ну від лица­рів з Іта­лії, Шве­ції, Поль­щі, Туреч­чи­ни, коза­цькі ота­ма­ни  Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го Росій­ської Феде­ра­ції вибра­ли такти­ку «від­мов­чу­ва­н­ня» і на виклик укра­їн­ських коза­ків з «Мама­є­вої Сло­бо­ди» поки  жодної від­по­віді не дали,  при­хо­ву­ю­чи наше запро­ше­н­ня від широ­ко­го кола Дон­сько­го рядо­во­го коза­цтва.

Ми направ­ду віри­мо, що поді­бні зма­га­н­ня між укра­їн­ськи­ми та росій­ськи­ми коза­ка­ми будуть ще одним кро­ком наро­дної дипло­ма­тії, спря­мо­ва­ним на вза­є­мо­по­ва­гу та поро­зу­мі­н­ня, а від­так впли­ва­ти­муть на нала­го­дже­н­ня щирих та дру­жніх сто­сун­ків між Вели­ким Укра­їн­ським та Вели­ким Росій­ським наро­да­ми.

Тож керу­ю­чись зви­ча­є­вим коза­цьким пра­вом, звер­та­юсь  від іме­ні Коза­цької Спад­ко­вої Духов­ної Респу­блі­ки на «Мама­є­вій Сло­бо­ді»  із «від­кри­тим листом» до Голов­но­го реда­кто­ра впли­во­вої росій­ської газе­ти «Изве­стия в Украи­не» пані Яні­ни Соко­лов­ської, рів­но як і до Голов­но­го реда­кто­ра газе­ти «Ком­со­моль­ская прав­да в Украи­не» пані Окса­ни Бог­да­но­вої:


Маю щире коза­цьке пере­ко­на­н­ня, що Ви, як Голов­ні реда­кто­ри впли­во­вих росій­ських видань в Укра­ї­ні, зна­йде­те потрі­бні сло­ва, аби пере­ко­на­ти ота­ма­нів росій­сько­го коза­цтва прийня­ти дру­жній виклик на “Поєди­нок честі” між укра­їн­ськи­ми та росій­ськи­ми коза­ка­ми.

Гене­рал-Хорун­жий Укра­їн­сько­го коза­цтва
Козак Леву­шків­сько­го куре­ня
Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го Костян­тин ОЛІЙНИК (рука вла­сна).

«Всі народи, що живуть на світі, завжди боронили і боронитимуть вічно життя своє, свободу і власність; і навіть найнижчі на землі тварини, які суть звірина, худоба і птаство, боронять становище своє, гнізда свої і немовлят своїх до знемоги; і природа з волі Творця всіх і Господа дала їм різне для того знаряддя в самих членах їх» (Богдан-Зиновій Хмельницький)

Батько Небесний, прости гріхи наші, ми каємось. Благослови добре діло зробити! Во ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»