Фестиваль «Бабине літо» в козацькому селищі «Мамаєва Слобода» та великий осінній «Слобідський ярмарок»
Опубліковано: 31 Сер 2012 12:42

Жін­ки в коза­цьких сло­бо­дах, селах та хуто­рах зав­жди посі­да­ли чіль­не місце. Укра­їн­ські коза­ки за хатню вла­ду з жін­ка­ми ніко­ли не боро­лись, бо ж, буду­чи справ­жні­ми лица­ря­ми, небез­під­став­но вва­жа­ли, що потрі­бно вою­ва­ти з воро­га­ми на полі раті, а не з жін­кою на печі у хаті.

Тож дру­жи­ни, нень­ки, бабу­сі та сестри, коха­ні наре­че­ні зав­жди залюб­ки вер­хо­во­ди­ли наши­ми пра­ді­да­ми-запо­рож­ця­ми. Такий закон вер­хо­вен­ства жінок був спо­кон­ві­ку у нас на коза­цькій Вкра­ї­ні.

Керу­ю­чись зви­ча­є­вим дідів­ським пра­вом, коза­ки з «Мама­є­вої Сло­бо­ди» вирі­ши­ли при­свя­ти­ти нашим укра­їн­ським жін­кам, нень­кам, сестрам та дру­жи­нам, а також бабу­сям та пра­ба­бу­сям коза­цькі гуля­н­ня під назвою «Баби­не літо».

На фестивалі «Бабине літо» відбудуться святкові проводи теплого літечка. У виконанні фольклорних колективів лунатимуть жартівливі пісні, козаки та козачки танцюватимуть народні танці під супровід троїстих музик, парубоцтво демонструватиме жартівливі козацькі забави та стародавні народні ігри. На майдані козацького селища у здоровезних казанах на живому вогні варитимуться усілякі козацькі наїдки: вареники, галушки, козацький куліш, щерба та трав‘яний козацький чай гербата.

Крім того, на ярмарковому майдані «Мамаєвої Слободи»  відбуватиметься традиційний осінній «Слобідський ярмарок», на який ми запрошуємо кращих майстрів зі всієї України від Карпат і до Дону.

Як і мину­ло­го року, на  цьо­му веле­лю­дно­му дій­стві під назвою «Слобід­ський ярма­рок» ми хоче­мо бачи­ти само­бу­тні виро­би  наро­дних май­стрів, які дій­сно не тіль­ки є най­кра­щи­ми, але й гідно пре­зен­ту­ють мате­рі­аль­ну куль­ту­ру коза­цької Вкра­ї­ни.

Ярма­рок пла­ну­є­ться про­во­ди­тись щорі­чно в остан­ню субо­ту та неді­лю вере­сня. Тож від Вас зале­жить, чи змо­же­мо ми від­ро­ди­ти дав­ні тра­ди­ції наших май­стрів, або й нада­лі буде­мо під­три­му­ва­ти китай­сько­го виро­бни­ка «укра­їн­ських суве­ні­рів».

Для по-справ­жньо­му само­бу­тніх укра­їн­ських май­стрів пові­дом­ля­є­мо:

Аби забез­пе­чи­ти без­ко­штов­ний про­хід в коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» та резер­ву­ва­н­ня тор­го­во­го місця для роз­та­шу­ва­н­ня Вашо­го кра­му на ярмар­ко­во­му май­да­ні, необ­хі­дно зазда­ле­гідь нада­ти інфор­ма­цію за теле­фо­на­ми: (044) 361 98 48 чи (093) 043 02 77, або ж напи­са­ти на еле­ктрон­ну скринь­ку: mamayevasloboda@gmail.com    

Бра­ти участь у ярмар­ку на без­опла­тній осно­ві мати­муть змо­гу лише ті наро­дні май­стри, котрі попе­ре­дньо заре­є­стру­ю­ться, запов­нив­ши анке­ту.

Також май­страм про­по­ну­є­мо нову послу­гу. Ви може­те ско­ри­ста­тись для про­жи­ва­н­ня гостин­ні­стю нашо­го хосте­лу (міні-готе­лю) «Коза­цький бур­дюг». Тел.. для довід­ок: 044–383-12–01; 093–745-90–25 – адмі­ні­стра­тор Іри­на, скринь­ка: irynahostel@gmail.com

Ми хоче­мо, аби «Слобід­ський ярма­рок» був справ­жні­сінь­ким ярмар­ком, як це було у наших пра­ді­дів, тоб­то, щоб окрім суве­ні­рів на ньо­му можна було при­дба­ти все, що зама­не­ться: живе поро­ся, коро­ву, овець, кіз, курей, гусей; з‘їсти варе­них раків чи варе­ни­ків; поча­сту­ва­ти кума «чикил­ди­хою» або ж «варе­ну­хою»; потор­гу­ва­тись з пере­ку­пка­ми; «спи­та­ти» у циган­ки про долю. Одним сло­вом – все точні­сінь­ко так, як вда­ло опи­сав укра­їн­ський ярма­рок Мико­ла Васи­льо­вич Гоголь.

Саме тому, посеред ярмаркового майдану стоїть вкопаний семиметровий стовп із прикріпленим до його вершини колесом від дідівського воза. До колеса будуть прив‘язані подарунки, серед яких:

1. Кера­мі­чні виро­би (полу­ми­ски, миски, гор­ня­та тощо);
2. Май­стер-клас із коваль­ства;
3. Май­стер-клас із тка­цтва;
4. Медо­ву­ха облі­пи­хо­ва;
5. Печа­тні медо­ві пря­ни­ки
6. Кви­тки – ката­н­ня вер­хи на коні
7. Гостьо­ві кви­тки на від­ві­ду­ва­н­ня “Мама­є­вої Сло­бо­ди”
8. та інші ціка­вин­ки…

Охочі парубки на фестивалі «Бабине літо» під час Слобідського ярмарку зможуть видертись на стовп та дістати для своїх коханих таку бажану лагоминку (якщо, звичайно, в них пуп не розв‘яжеться!).

Тож на фести­ва­лі «Баби­не літо» на Вас чека­ти­муть фоль­клор­ні коле­кти­ви, коза­ки та цига­ни, медо­ва­ри та пере­ку­пки, які допо­мо­жуть Вам та Вашим дру­зям пори­ну­ти у яскра­ву атмо­сфе­ру свя­та дав­ньої коза­цької  Укра­ї­ни.

Початок фестивалю «Бабине літо», в рамках якого проходитиме другий осінній «Слобідський ярмарок»,  як 29, так і 30 вересня об 11–00.

Дрес-код захо­ду – виши­ван­ка та вмі­н­ня вір­но вимов­ля­ти дав­нє укра­їн­ське сло­во «ПАЛЯНИЦЯ» (без акцен­ту).

Шануймося, бо ми того варті! 

Гайда до нас у козацьке селище «Мамаєва Слобода»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»