Фестиваль «Гетьманського борщу із зеленої кропиви» та шпаркого козацького гумору на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 10 Тра 2013 17:07

Наші прадіди Запорозькі козаки в добу середньовіччя, тримаючи в страху всю малу Азію, а також чималий кусень Європи та Сибіру, любили уїдливо позбиткуватись та пожартувати над бузувірами, цебто тими, хто зневажав нашу віру, мову, традиції та самобутню культуру.

До нашо­го часу дійшов бойо­вий заклик Запо­розь­ких коза­ків до пра­во­слав­но­го люду Укра­ї­ни у ХVII ст.: „Хто хоче за віру хри­сти­ян­ську бути поса­дже­ним на палю, хто хоче бути четвер­то­ва­ним, коле­со­ва­ним, хто ладен стер­пі­ти усі­ля­кі муки за свя­тий хрест, хто не бої­ться смер­ті – при­ста­вай до нас. Не тре­ба боя­ти­ся смер­ті: від неї не вбе­ре­же­шся. Таке коза­цьке жит­тя”.

…Саме тому, серед воро­гів  укра­їн­ської зем­лі сто­сов­но коза­ків вини­кла навіть така леген­да, буцім­то вони поми­ра­ли справ­жньою смер­тю не після пер­шої, не після дру­гої та й навіть не після тре­тьої, а лише після четвер­тої смер­тель­ної рани…

Ота­кі були наші пра­ді­ди – лица­рі Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го!

Пано­ве това­ри­ство, коза­ки з «Мама­є­вої Сло­бо­ди» запро­шу­ють Вас та Ваші роди­ни зга­да­ти свій дав­ній лицар­ський родо­від.

А від­так, давай­те спомянем, що і наш Бог не вбог, що і ми на сво­їй зем­лі люди!

Фестиваль «Гетьманського борщу із зеленої кропиви» та шпаркого козацького гумору на «Мамаєвій Слободі» пройде 25 травня 2013 року. Початок заходу о 12–00.

На кону (сце­ні) ярмар­ко­во­го май­да­ну коза­цько­го таки сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» о 12–00 пани сту­деї, рів­но як і коза­ки та коза­чки,  чита­ти­муть вір­ші Сте­па­на Васи­льо­ви­ча Рудан­сько­го (1834–1873) про наше-таки, укра­їн­ське жит­тя-бут­тя. Фоль­клор­ні коле­кти­ви спів­а­ти­муть коза­цьких жар­тів­ли­вих пісень, а куха­рі у вели­ких каза­нах на від­кри­то­му вогні готу­ва­ти­муть зна­ме­ни­тий «Геть­ман­ський борщ із зеле­ної кро­пи­ви», сма­жи­ти­муть пере­пі­лок, які пода­ва­ти­му­ться до під­ли­ви із зеле­ної кро­пи­ви. На вели­ких рин­ках (ско­во­рід­ках) сма­жи­ти­ме­ться дома­шня ков­ба­са із зеле­ною кро­пи­вою, а хто не дуже голо­дний, той залюб­ки змо­же пола­су­ва­ти сма­чню­щі над­дні­прян­ські пиро­ги, начи­не­ні січе­ни­ми пере­пе­ли­ни­ми яйця­ми та зеле­ною кро­пи­вою. В каза­нах вари­ти­му­ться також річко­ві раки, котрі також пода­ва­ти­му­ться на таре­лях, оздо­бле­них зеле­ною кро­пи­вою. Для гостей на май­да­ні готу­ва­ти­ме­ться зна­ме­ни­тий коза­цький куліш. Охо­чі змо­жуть взя­ти осо­би­сту участь у інших коза­цьких роз­ва­гах та пусто­щах… Ви запро­сто, якщо у дітей Вашо­го батька кишка не тон­ка, змо­же­те побо­ро­тись із коза­цьким бога­ти­рем пря­мі­сінь­ко на май­да­ні, заліз­ти на вели­че­зний стовп за пода­рун­ком для коха­ної, або ж помі­ря­тись із коза­ка­ми вправ­ні­стю за кухоль пива.

Гості фести­ва­лю змо­жуть взя­ти участь у числен­них май­стер-кла­сах із дав­ніх реме­сел та тру­до­вих нави­чок. Крім того, коза­ки «Мама­є­вої Сло­бо­ди» про­во­ди­ти­муть май­стер-клас із шаблю­ва­н­ня (фехту­ва­н­ня на шаблях), стріль­би з лука, мета­н­ня бойо­вої соки­ри та спи­са. Бажа­ю­чі спіль­но з коза­ка­ми змо­жуть пока­та­тись вер­хи на конях або ж на возі. 

Перед початком фестивалю кращий на Євроазійському континенті підрозділ козаків із «Мамаєвої Слободи» під орудою Президента «Об‘єднаної Ліги професійних кінних каскадерів» Наказного отамана Олега Юрчишина здійснять показовий бій верхи на конях із чамбулом ординців.

Для бажа­ю­чих забро­ню­ва­ти сто­лик в «Шин­ку – коса над чар­кою» тел.: 044–361-98–48; 066–091-12–79 або ж замо­ви­ти екс­кур­сію, тел: 066–091-10–76.  Еле­ктрон­на адре­са: mamayevasloboda@gmail.com

Терпи, козак, горе – будеш пити мед!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»