ХІ Міжнародний фестиваль циганського мистецтва “Амала-2010”. Дух циганської свободи – на козацькій Слободі!
Опубліковано: 08 Вер 2010 10:42

На “Мамаєвій Слободі” 19 вересня 2010 року о 16–00 відбудеться офіційне відкриття ХІ Міжнародного фестивалю циганського мистецтва “Амала-2010”. Девіз фестивалю: “Дух циганської свободи – на козацькій Слободі”!

Для збли­же­н­ня всіх людей нашої вели­чної і кра­си­вої Батьків­щи­ни на йме­н­ня  Укра­ї­на, рів­но як і керу­ю­чись спад­ко­вим пра­ді­дів­ським зви­ча­є­вим пра­вом жити на отній зем­лі вла­сним націо­наль­но-куль­тур­ним  жит­тям,  пред­став­ник  Вели­ко­го  циган­сько­го  наро­ду  Наро­дний  артист  Укра­ї­ни     Ігор Кри­ку­нов та Вели­ко­го укра­їн­сько­го наро­ду козак Леву­шків­сько­го Куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го Костян­тин Олій­ник прийня­ли обо­піль­не ріше­н­ня щодо роз­гор­та­н­ня числа 19 міся­ця вере­сня року Божо­го  2010  в  само­му сер­ці сто­ли­ці обіч вито­ку леген­дар­ної річки Либідь на тере­нах коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да»  кри­ла­тих циган­ських шатрів Між­на­ро­дно­го мисте­цько­го табо­ру під гор­дою назвою «Ама­ла».

Дух циганської свободи – на козацькій Слободі!

Очіль­ни­ком циган­сько­го теа­тру «Романс» наро­дним арти­стом Укра­ї­ни Іго­рем Кри­ку­но­вим таке ріше­н­ня прийня­то неви­пад­ко­во, бо ж в само­му цен­трі сели­ща «Коза­ка Мамая» росте справ­жні­сінь­ке «гро­мо­ве дере­во». Це опа­ле­не  поту­жним уда­ром бли­скав­ки дере­во чор­но­кле­на. Воно не зла­ма­лось, не роз­ко­ло­лось від нищів­но­го вогнен­но­го уда­ру нав­піл, а збе­ре­гло  для нас свою жит­тє­дай­ну магі­чну силу. Як і це «гро­мо­ве дере­во», циган­ський народ нео­дно­ра­зо­во витри­му­вав нищів­ні уда­ри долі та був зму­ше­ний сто­лі­т­тя­ми поне­ві­ря­ти­ся сві­та­ми, але попри все зали­ша­є­ться незлам­но вір­ним пра­ба­тьків­ським тра­ди­ці­ям й про­дов­жує нести в цей світ свою само­бу­тню куль­ту­ру, пра­гну­чи гідно­го місця під сон­цем…

Саме тут – під роз­ло­гою кро­ною «гро­мо­во­го дере­ва», гіл­ля яко­го є живим вті­ле­н­ням сим­во­лу неско­ре­но­сті воле­лю­бно­го духу, й роз­та­шо­ву­ва­ти­ме­ться голов­на сце­на свя­то­чно­го дій­ства – XI Між­на­ро­дно­го фести­ва­лю циган­сько­го мисте­цтва «Ама­ла-2010».

Тож 19 вере­сня 2010 року о 16 годи­ні цен­траль­на бра­ма коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да»  від­чи­ни­ться для від­ві­ду­ва­чів. Гостей на вхо­ді тан­ця­ми і пісня­ми зустрі­ча­ти­муть уча­сни­ки циган­сько­го хору «Кия­ни», укра­їн­сько­го наро­дно­го хору «Либідь» та ансам­блю тан­цю «Від­ро­дже­н­ня».

Про­гу­ля­ти­ся вули­ця­ми коза­цько­го сели­ща можна як пішки, так і на конях: вер­хи, в циган­ській киби­тці, на коза­цько­му возі – одним сло­вом, як кому зама­не­ться. Адже ж з дав­ніх-давен так пове­ло­ся, що ні циган, ні козак не уяв­ляв сво­го жит­тя без коня. Кінь для обох був уосо­бле­н­ням неу­ярм­ле­ної волі… Саме тому «зна­ю­чий» циган Петро про­де­мон­струє гостям, як слід було б коней купу­ва­ти, аби потім не було потре­би «даро­ва­но­му коню в зуби загля­да­ти».

Ман­дру­ю­чи вули­ця­ми коза­цької сло­бо­ди, гості за водя­ним мли­ном на лева­ді нади­ба­ють справ­жні­сінь­кий циган­ський табір. Киби­тки, вогни­ща, коні, лемент дітей, кури, гуси, запа­шні циган­ські стра­ви, люди в стро­ка­тих націо­наль­них костю­мах і, пев­на спра­ва, пісні… Циган­ський табір гостин­но зустрі­не всіх охо­чих від­чу­ти прав­ди­вий дух сво­бо­ди і роман­ти­ки, навіч позна­йо­ми­тись з побу­том, куль­ту­рою і тра­ди­ці­я­ми воле­лю­бно­го циган­сько­го наро­ду, який пра­гне пова­ги, визна­н­ня і толе­ран­тно­сті суспіль­ства.

Доро­гою до табо­ру охо­чі змо­жуть побу­ва­ти у сади­бі тита­ря (цер­ков­ний ста­ро­ста), де наро­дна циган­ська май­стри­ня Людми­ла Кір­па­рьо­ва пред­ста­вить свої уні­каль­ні робо­ти – виши­ва­ні іко­ни, котрі вона люб’язно пого­ди­лась виста­ви­ти на аукціон.

На роз­до­ріж­жі між «Шин­ком – коса над чар­кою», сади­ба­ми кова­ля та гон­ча­ра гості зди­ба­ють циган­ських та укра­їн­ських май­стрів наро­дних реме­сел та про­ми­слів. Кожен, хто заба­жає, змо­же вла­сно­руч виго­то­ви­ти під­ко­ву на щастя або ж змай­стру­ва­ти чи вилі­пи­ти з гли­ни щось куме­дне і виті­ю­ва­те, аби потім було можна похи­зу­ва­тись перед близь­ки­ми сво­ї­ми твор­чи­ми зді­бно­стя­ми. «Ліни­ві» ж змо­жуть при­дба­ти суве­ні­ри тут же на ярмар­ку без­по­се­ре­дньо в наро­дних май­стрів, яких буде чима­ло.

Між пере­ку­пка­ми на ярмар­ку можна буде зустрі­ти і відо­мих циган­ських воро­жок, котрі зупи­ни­ли­ся на ночів­лю в укра­їн­ської зна­хар­ки і трав­ни­ці Насті Пев­ної. Тож заві­тав­ши до хати ворож­ки, що сто­їть під вер­бою біля вітря­ка, кожен бажа­ю­чий мати­ме наго­ду в більш неви­му­ше­ній атмо­сфе­рі поспіл­ку­ва­ти­ся з циган­ськи­ми чор­но­оки­ми ворож­ка­ми, які усла­ви­лись по всьо­му сві­ті сво­їм даром перед­ба­ча­ти май­бу­тнє, про­ро­ку­ва­ти щастя-долю та зці­лю­ва­ти душу.

Ті ж із гостей, хто на цей час добря­че пояр­мар­ку­вав, запро­ста вип’ють мого­рич на око­ли­ці коза­цько­го сели­ща під густи­ми кро­на­ми яблунь і груш, де роз­та­шо­ва­ні сто­ли «Шин­ку – коса над чар­кою». Як то кажуть, «там, де чаро­чка, там і шква­ро­чка». Бо хто ж від­мо­ви­ться при­на­гі­дно ску­шту­ва­ти справ­жньої медо­ву­хи, слив’янки чи вишня­ку? І коза­ки, і цига­ни ними зав­жди полю­бля­ли змо­чи­ти спра­гле гор­ло.

Тож гуля­є­мо! Гостей при­бу­ває!

Для дітла­хів над­зви­чай­но яскра­ву про­гра­му запро­по­ну­ють весе­лі уча­сни­ки свя­та – улю­бле­ні герої циган­ських і укра­їн­ських казок (ані­ма­то­ри-ляль­ки). Таким чином, роз­ва­ги для най­мо­лод­ших гостей будуть на будь-який смак. Бо ж очо­лю­ва­ти­ме це дій­ство один із най­ві­до­мі­ших акто­рів і вико­нав­ців наро­дних укра­їн­ських і циган­ських казок – аж сам пан Сашко Лір­ник.

 З урочи­ща, в яко­му роз­ки­ну­лось коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да», бере поча­ток річка Либідь. Вода Либі­ді утво­рює неве­ли­чке озе­ро на йме­н­ня Кра­са­ви­ця, густо поро­сле оче­ре­том-рого­зою та вкри­те біли­ми ліле­я­ми й лата­т­тям. На клад­ці чи місто­чку нео­дру­же­ні дів­ча­та прив’язуватимуть чер­во­ні стрі­чки та зага­ду­ва­ти­муть бажа­н­ня, що нео­дмін­но збу­ду­ться. Адже саме в цей час на остро­ві Коха­н­ня на попе­ре­дньо обла­што­ва­ній імпро­ві­зо­ва­ній сце­ні буде від­бу­ва­тись справ­жні­сінь­кий інстру­мен­таль­ний мара­фон – кон­церт вір­ту­о­зів циган­ської музи­ки.  І не тіль­ки циган­ських. Бо ж в цьо­му феє­ри­чно­му дій­стві на сце­ні остро­ва Коха­н­ня бра­ти­ме участь Наро­дний артист Укра­ї­ни Ігор Завад­ський.

 18:00 – циган­ське свя­то у коза­цькій сло­бо­ді наби­рає обер­тів. «Нео­чі­ку­ва­но» для всіх циган­ська роди­на тут же ж на сло­бо­ді вирі­ши­ла від­свя­тку­ва­ти своє весі­л­ля. То хто ж від­мо­ви­ться від наго­ди ще раз заві­та­ти до табо­ру та роз­ді­ли­ти з дру­зя­ми радість сімей­но­го свя­та? А від­так, зустрі­ти весіль­ний поїзд, при­ві­та­ти моло­дят, поба­жа­ти їм щастя-долі змо­же кожний, хто в цей час тра­пи­ться на доро­зі запаль­но­го циган­сько­го весі­л­ля!

18:55 – дзво­ни коза­цької цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці уда­ром у Бла­го­віст спо­ві­ща­ють про поча­ток офі­цій­ної части­ни – від­кри­т­тя XI Між­на­ро­дно­го фести­ва­лю циган­сько­го мисте­цтва «Ама­ла-2010».

На голов­ну сце­ну, котра роз­та­шо­ва­на під кро­ною «гро­мо­во­го дере­ва» в цен­трі коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да», під­ні­ма­ю­ться гості і уча­сни­ки свя­та. Пре­зи­дент фести­ва­лю – Наро­дний артист Укра­ї­ни Ігор Кри­ку­нов – виго­ло­сить  про­мо­ву. Свої віта­н­ня по чер­зі вислов­лять запро­ше­ні гості. А вже потім… Один за одним на сце­ну під­ні­му­ться уча­сни­ки фести­ва­лю: най­ві­до­мі­ші коле­кти­ви і вико­нав­ці з Укра­ї­ни, Угор­щи­ни, Росії, Поль­щі… Вони пода­ру­ють гля­да­чам най­кра­щі зраз­ки сві­то­во­го циган­сько­го мисте­цтва – запаль­ні циган­ські наро­дні і суча­сні пісні, роман­си, гаря­чі тан­ці, інстру­мен­таль­ні ком­по­зи­ції. Не обі­йде­ться, зви­чай­но, і без відо­мих укра­їн­ських пісень. Тре­ба тіль­ки почу­ти, як циган­ський театр «Романс» спів­ає «Ой, на горі цига­ни сто­я­ли»! А чому б і ні? Адже Укра­ї­на живе в сер­ці кожно­го справ­жньо­го цига­на.

Коли фести­валь­на про­гра­ма дійде кін­ця та в нічно­му небі над вито­ком річки Либідь роз­сте­ли­ться зоря­не шатро, про­зву­чить гімн фести­ва­лю «Ама­ла»!

Свя­то про­дов­жи­ться феє­ри­чним дій­ством на воді. Згодь­тесь – це справ­жня роман­ти­ка! Коли хлю­по­че вода річки Либідь, вда­ря­ю­чись об бор­ти коза­цьких чов­нів, нічна каз­ка коха­н­ня, спа­лах почут­тів і при­стра­стей під­си­лю­ю­ться. Саме в цей момент арти­сти Київ­сько­го теа­тру юно­го гля­да­ча пода­ру­ють всім, хто в той час буде на сло­бо­ді, «Лісо­ву пісню».

Час нев­пин­но спли­ває. У вирі нічної роман­ти­чної зажу­ри щира циган­ська душа попро­си­ться до тан­цю. З тан­цю­валь­ної толо­ки на ярмар­ко­во­му май­да­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» під зву­ки циган­ських скри­пок і гітар, тро­їстих музик і суча­сних мело­дій, ми буде­мо про­си­ти Вас не поспі­ша­ти додо­му.

Адже свя­то духу циган­ської сво­бо­ди на коза­цькій сло­бо­ді три­ва­ти­ме до «тре­тіх пів­нів».

*************************************************************************************

Щоб ста­ти уча­сни­ком свя­та, потрі­бно:

 1. При­дба­ти кви­ток вар­ті­стю 80 гри­вень в касі теа­тру «Романс» (тел.: 277 87 97), або в касі «Мама­є­вої Сло­бо­ди» (тел.: 361 98 48, e-mail: kozakmamay@mamajeva-sloboda.ua, сайт: http://www.mamajeva-sloboda.ua
 2. Дотри­ма­тись дрес-коду: еле­мен­ти циган­сько­го або укра­їн­сько­го вбра­н­ня. Це може бути виши­ван­ка, хус­тка, кві­тка чи яскра­ва стрі­чка на голо­ві, капе­люх, кушак, тощо.
 3.  Нео­дмін­но мати при собі гар­ний настрій і чер­він­ці в гаман­ці, щоб можна було взя­ти участь у аукціо­ні, при­дба­ти на згад­ку суве­нір або пола­су­ва­ти чимось сма­чнень­ким в «Шин­ку – коса над чар­кою».
 4. Попе­ре­дня акре­ди­та­ція для жур­на­лі­стів – обов’язкова (тел.: 361 98 48, e-mail: kozakmamay@mamajeva-sloboda.ua).

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»