«Головна Резиденція Святого Миколая» в Україні оголошує конкурс дитячого малюнку: «Намалюй Україну»!
Опубліковано: 21 Жов 2015 12:36

«Головна Резиденція Святого Миколая» в Україні, що знаходиться на території козацького селища «Мамаєва Слобода» оголошує конкурс дитячого малюнку: «Намалюй Україну»!

«Щой­но рука Мама­є­ва виве­ла на сті­ні шию коне­ві, як загра­ла вона зра­зу ж дрі­бним дро­жем нетер­пі­н­ня. Тіль­ки нама­лю­вав Мамай пере­дні ноги, як вони, басу­ю­чи, зату­па­ли об зем­лю…» – ці ряд­ки із кни­ги Оле­ксан­дра Іль­чен­ка «Коза­цько­му роду нема пере­во­ду або ж Мамай і Чужа Моло­ди­ця» опи­су­ють неймо­вір­не хара­ктер­ни­цьке вмі­н­ня сла­ве­тно­го коза­ка малю­ва­ти так, що нама­льо­ва­не ожи­ва­ло! І дій­сно, кар­ти­ни дозво­ля­ють нам пори­ну­ти в яскра­вий світ уяви авто­ра, наві­я­ти спо­га­ди, пере­жи­ти емо­ції та вра­же­н­ня, а це дає їм жит­тя… Тож, вель­ми запро­шу­є­мо малень­ких нащад­ків коза­ків, худо­жни­ків та худо­жниць мрій­ни­ків, поді­ли­тись з нами сво­їм баче­н­ням нень­ки-Укра­ї­ни, сла­ве­тної коза­цької зем­лі та отри­ма­ти коштов­ні пода­рун­ки!

Тема кон­кур­су – кра­є­ви­ди, тра­ди­ції, куль­ту­ра, осо­бли­во­сті, побут, цін­но­сті Укра­ї­ни.
У кон­кур­сно­му від­бо­рі бра­ти­муть участь малюн­ки дітей віком від 4 до 10 років, що від­по­від­а­ють тема­ти­ці кон­кур­су.

Ува­га! Робо­ти з інтер­не­ту або ж не ори­гі­наль­ні малюн­ки не будуть допу­ще­ні до кон­кур­сно­го від­бо­ру. Техні­ка вико­на­н­ня довіль­на. Кіль­кість робіт до 2, бажа­ний фор­мат не біль­ше А4. Кін­це­вий тер­мін над­си­ла­н­ня робіт – до 1 гру­дня 2015 року.

Пере­мо­жець буде ого­ло­ше­ний в день свя­тку­ва­н­ня Свя­то­го Мико­лая, а також отри­має цін­ні пода­рун­ки від «Голов­ної Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая» в Укра­ї­ні, та кни­гар­ні «Шабля «Коза­ка Мамая», котрі зна­хо­дя­ться на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да».

Над­си­лай­те малюн­ки з помі­ткою «Кон­курс» на адре­су: 03061 м.Київ вул. Михай­ла Донця,2 «Мама­є­ва Сло­бо­да». Також при­йма­ю­ться малюн­ки в еле­ктрон­но­му варі­ан­ті на еле­ктрон­ну пошту: Shablya_Mamaya@ukr.net

Також раді сповістити Вас, любі малята, хлопчики та дівчата, що «Головна Резиденція Святого Миколая» в Україні, котра має свій осідок на території козацького селища «Мамаєва Слобода» розпочне свою роботу 8 грудня і працюватиме до 28 грудня 2015 року.

Ви може­те наді­сла­ти листи до Свя­то­го Мико­лая зі сво­ї­ми поба­жа­н­ня­ми, а також поспіл­ку­ва­тись осо­би­сто з ним! Слу­хня­них будуть чека­ти пода­рун­ки; неслу­хів – різ­ка!

Заві­тав­ши до «Голов­ної Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая» Ви, крім того, змо­же­те замо­ви­ти та від­ві­да­ти числен­ні май­стер-кла­си, серед яких випі­ка­н­ня печа­тних медо­вих пря­ни­ків «Мико­лай­чи­ків» в печі укра­їн­ської хати. Май­стер-кла­си можна замо­ви­ти почи­на­ю­чи з 08 гру­дня 2015 року по 28 гру­дня 2015 року.

Для батьків, які при­ве­дуть сво­їх діток само­стій­но, пові­дом­ля­є­мо, що вони мати­муть змо­гу від­ві­да­ти Рези­ден­цію в поряд­ку «живої чер­ги»!

Для орга­ні­зо­ва­них груп обов‘язкове попе­ре­днє замов­ле­н­ня!

Попе­ре­дньо домо­ви­тись про від­ві­ду­ва­н­ня Рези­ден­ції Мико­лая, а також про­ве­де­н­ня май­стер-кла­сів, або ж при­дба­ти печа­тний медо­вий пря­ник – «Мико­лай­чик» можна за тел.: 099–923-12–17; 044–361-98–48;  mamayevasloboda@gmail.com

Давайте дарувати один одному позитивні емоції та відроджувати дідівські традиції козацького краю!

З належною шанобою козаки та дівчата-козачки особистої канцелярії «Головної Резиденції Святого Миколая» в Україні.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»