Хрестини в козацькій церкві Покрова Пресвятої Богородиці та родинний бенкет в «Шинку – коса над чаркою» на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 03 Тра 2017 16:04

Запро­шу­є­мо батьків охре­сти­ти дитин­ку в Став­ро­пі­гій­ній коза­цькій цер­кві Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці.

Це пер­ша в Укра­ї­ні коза­цька цер­ква, спо­ру­дже­на у ново­му тися­чо­літ­ті, поді­бна до тієї, що зна­хо­ди­ла­ся на Запо­розь­кій Січі в часи визволь­них зма­гань Геть­ма­на Бог­да­на-Зино­вія Хмель­ни­цько­го. Цей храм є пер­ли­ною укра­їн­сько­го цер­ков­но­го зод­че­ства, яскра­вою пам’яткою мисте­цько­го дороб­ку мину­лих віків, уні­каль­ним зраз­ком дерев’яної три­зру­бної і три­вер­хої коза­цької цер­кви. Серед київ­ських родин уже утвер­ди­ла­ся дум­ка: щоб хло­пчик виріс справ­жнім коза­ком і мужнім чоло­ві­ком, його тре­ба хре­сти­ти саме в нашій коза­цькій цер­кві, а дів­ча­та мають обов’язково поста­ви­ти у ній сві­чку і моли­ти­ся до іко­ни «Бого­ро­ди­ці Слобід­ської Цари­ці коза­цької», щоби Вона посла­ла їм гар­но­го наре­че­но­го.

З при­во­ду про­ве­де­н­ня обря­ду хре­ще­н­ня звер­тай­те­ся до насто­я­те­ля хра­му: 093–615–67–79; 098–519–81–79; 050–142–42–05 – отець Роман (з 9:00 до 20:00 годи­ни, без вихі­дних).

Щодо орга­ні­за­ції бен­ке­ту  в «Шин­ку – коса над чар­кою» теле­фо­нуй­те:
066–091-12–79; 044–361-98–48; або над­си­лай­те запит – irynams2010@gmail.com
Ми спла­ну­є­мо ваше свя­то інди­ві­ду­аль­но і вра­ху­є­мо всі ваші поба­жа­н­ня!

Нага­ду­є­мо, що коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в цен­трі Киє­ва, за 7 кіло­ме­трів від вули­ці Хре­ща­тик, в урочи­щі з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь.
Наша адре­са: вул. М.Донця,2. Їха­ти тро­лей­бу­сом №27 від метро Шуляв­ська п‘ять зупи­нок (Від­ра­дний)

Буде­мо раді ство­ри­ти для Вашої роди­ни атмо­сфе­ру дома­шньо­го свя­та!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»