«Ігри чубатих слов‘ян» на «Мамаєвій Слободі» 16 липня 2011 року. Коло третє
Опубліковано: 13 Лип 2011 16:44

Третє  коло Всеукраїнських змагань з традиційних слов‘янських бойових видів єдиноборств за участі провідних борців Української Держави чотирьох регіонів.

«Над­дні­прян­ці» – коман­да бор­ців під цією назвою пред­став­ля­ти­ме Цен­траль­ний регіон корін­них коза­цьких земель Київ­ської, Чер­ка­ської, Пол­тав­ської, Чер­ні­гів­ської, Кіро­во­град­ської, Жито­мир­ської та Він­ни­цької обла­стей.

«Сте­по­ви­ки» - коман­да бор­ців під цією назвою пред­став­ля­ти­ме Пів­ден­ний регіон корін­них коза­цьких земель Запо­різь­кої, Оде­ської, Хер­сон­ської, Мико­ла­їв­ської, Дні­про­пе­тров­ської обла­сті та АР Крим.

«Сло­бо­жан­ці» – коман­да бор­ців під цією назвою пред­став­ля­ти­ме Схі­дний регіон корін­них коза­цьких земель Доне­цької, Хар­ків­ської, Луган­ської та Сум­ської обла­стей.

«Левун­ці» – коман­да бор­ців під цією назвою пред­став­ля­ти­ме Захі­дний регіон корін­них коза­цьких земель Львів­ської, Волин­ської, Рів­нен­ської, Хмель­ни­цької, Чер­ні­ве­цької, Іва­но-Фран­ків­ської, Закар­пат­ської, Тер­но­піль­ської обла­стей.

Під уда­ри гар­мат та бій бойо­вих коза­цьких литав­рів у дру­жніх поєдин­ках зій­ду­ться кра­щі та най­силь­ні­ші бога­ти­рі Укра­ї­ни – «Чуба­ті слов‘яни».

На остро­ві, що посе­ред озе­ра Кра­са­ви­ця, з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь, на кіль­ка метрів над водою виви­щу­ва­ти­ме­ться бор­ців­ський ринг.

Коман­ди «Чуба­тих слов‘ян» лава на лаву та один на один будуть про­во­ди­ти поєдин­ки з тра­ди­цій­них слов‘янських єди­но­борств (дужань). До насту­пно­го кола вийде та коман­да, в якій хоча б один борець змо­же утри­ма­тись на помо­сті, що на остро­ві, і його не ски­нуть у воду озе­ра Кра­са­ви­ця.

 «Ігри чуба­тих слов‘ян» при­свя­чу­ю­ться  шля­ху Київ­сько­го кня­зя Свя­то­сла­ва Хоро­бро­го (942 р. – 972 р.). «Запо­ро­жець на пре­сто­лі» – так оха­ра­кте­ри­зу­вав вій­сько­ві добле­сті Київ­сько­го кня­зя істо­рик М. Гру­шев­ський. Не лише вій­сько­ві зви­тя­жні пере­мо­ги, але й сама зов­ні­шність Вели­ко­го Київ­сько­го кня­зя наво­дить на дум­ку про лица­рів сте­пу – коза­ків.

На дум­ку бага­тьох вче­них сло­во «козак» – сан­скрит­ське, й пер­ві­сно зву­ча­ло як «косак», похо­дить від сло­ва «коса» (чуб) – озна­ка шля­хе­тно­сті роду дав­ніх скі­фів та сар­ма­тів.

От як опи­сує візан­тій­ський істо­рик Лев Діа­кон, що був уча­сни­ком пере­го­во­рів візан­тій­ців і русів, зустріч між Київ­ським кня­зем Свя­то­сла­вом та Візан­тій­ським імпе­ра­то­ром: «Пока­зав­ся і Свя­то­слав, що при­плив на ріці на скіф­сько­му чов­ні; він сидів на веслах і веслу­вав разом із набли­же­ни­ми, нічим не від­рі­зня­ю­чись від них. Ось якою була його (кня­зя Свя­то­сла­ва) зов­ні­шність: помір­но­го зро­сту, не над­то висо­ко­го і не дуже низь­ко­го, з кошла­ти­ми бро­ва­ми і ясно-сині­ми очи­ма, кир­па­тий, без­бо­ро­дий, з густим, дуже дов­гим волос­сям над верх­ньою губою (вуса). Голо­ва в ньо­го була зов­сім гола, але з одно­го боку її зви­са­ло пасмо волос­ся (осе­ле­дець) – озна­ка зна­тно­сті роду; міцна поти­ли­ця, широ­кі гру­ди та всі інші части­ни тіла були ціл­ком спів­мір­ні, однак вигля­дав він похму­рим і диким. В одне вухо його була вді­та золо­та сереж­ка; вона була при­кра­ше­на кар­бун­ку­лом, обрам­ле­ним дво­ма пер­ли­на­ми. Оде­жа його була біла і від­рі­зня­ла­ся від оде­жі його набли­же­них тіль­ки чисто­тою. Сидя­чи в чов­ні на лав­ці для весля­рів, він пого­во­рив тро­хи з імпе­ра­то­ром про умо­ви миру і поїхав. Так закін­чи­ла­ся вій­на роме­їв зі скі­фа­ми.»

Йду­чи в похід на воро­гів, Свя­то­слав поси­лав попе­ред себе гін­ця з посла­н­ням: «Іду на ви!» (цеб­то «Я йду на вас!»).

Сво­ї­ми стрім­ки­ми уда­ра­ми князь із сво­єю непе­ре­мо­жною дру­жи­ною «чуба­тих слов’ян» у 964 році поко­рив та при­му­сив  пла­ти­ти дани­ну плем‘я в’ятичів, які засе­ля­ли ліси­сте межи­річ­чя Оки і Вол­ги (на яко­му зараз сто­їть Москва). В 965 році під­ко­рив волзь­ких бул­га­рів. Далі пере­міг хазар, а також ясів і касо­гів. Здо­був числен­ні пере­мо­ги над вій­ськом вели­кої Візан­тії та бол­гар.

Гаслом вели­ко­го вождя «чуба­тих слов‘ян» було: «Помре­мо але не осо­ро­ми­мо зем­лі нашої!»

Саме від ньо­го – Вели­ко­го Київ­сько­го кня­зя Свя­то­сла­ва, який мав чуба (осе­лед­ця), дов­гі вуса та сереж­ку в вусі, як це за тра­ди­ці­єю було й пізні­ше у Запо­розь­ких коза­ків, – почи­на­є­ться руська вій­сько­ва тра­ди­ція, яку з успі­хом пере­йня­ли, про­дов­жи­ли та роз­ви­ну­ли його прав­ну­ки – лица­рі Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го.

Тож, продовжуючи  змагання «Ігри чубатих слов‘ян», ми хочемо, аби всі згадали про славні діла наших великих прадідів.

11 червня 2011 р. у Другому колі «Ігор чубатих слов‘ян» – «Левунці» (м. Львів) здолали  «Степовиків» (м. Сімферопль АР Крим).

Таким чином, третє  коло «Ігор чубатих слов‘ян» пройде 16 липня 2011 року. На острові, посеред витоку річки Либідь, будуть змагатись «Слобожанці» (м. Донецьк) з «Наддніпрянцями» (м. Київ).

 «Слобожанці» (м. Донецьк) спробують скинути з острова  в воду команду «Наддніпрянців» (м. Київ). Вам цікаво, хто ж переможе, залишившись на осторові? Приходьте до нас!

Початок змагань заплановано на 15–00.

Всі, хто хоче побачити, як кращі бійці України із Донецька, Львова, Сімферополя та Києва борються між собою «лава на лаву» (стінка на стінку) та один на один, намагаючись викинути супротивника сторчака з острова в воду – приходьте до нас вболівати за своїх земляків на «Ігри чубатих слов‘ян»! Переможені обов‘язково будуть скинуті у воду озера й на острові зможе залишитись тільки найсильніша команда борців «чубатих слов‘ян» із Півдня, Заходу, Центру чи Сходу України.

Перед змаганнями 16 липня 2011 року о 14–00 відбудеться концерт фольклорних колективів та виконавців. А також:

Агов!!! Отзо­ві­ться, коза­ки!
Всім паруб­кам, котрі при­йдуть зі сво­єю чор­но­бро­вою дів­чи­ною та захо­чуть перед нею пока­за­ти свій хва­цький пару­бо­цький гонор, кра­щі бій­ці від «Чуба­тих слов‘ян» запро­по­ну­ють дру­жній поєди­нок на остро­ві.

Пра­ви­ла такі: пару­бок впро­довж хви­ли­ни мати­ме можли­вість ски­ну­ти бій­ця коман­ди «Чуба­тих слов‘ян» у воду, при цьо­му борець не буде засто­со­ву­ва­ти про­ти паруб­ка жодних бор­ців­ських при­йо­мів, а має пра­во лише ухи­ля­ти­ся, викру­чу­ва­тись та при­три­му­ва­ти паруб­ка. Пару­бок же буде  мати всі наяв­ні у ньо­го можли­во­сті засто­со­ву­ва­ти про­ти бор­ця будь-які чесні засо­би бороть­би з тим, аби зіштов­хну­ти «Чуба­то­го слов‘янина»  стор­ча­ка у воду.

Якщо ж пару­бок за 1 (одну) хви­ли­ну впо­ра­є­ться з бор­цем та все ж таки зіштов­хне його у воду, то наго­ро­дою для ньо­го та його коха­ної буде цін­ний приз від коман­ди «Чуба­тих слов‘ян», а також  роман­ти­чна вече­ря при сві­чках на двох від коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» в «Шин­ку Коса над чар­кою» із роз­ра­хун­ку 250 грн. на осо­бу.

Пару­бок, котрий про­грав, тоб­то не зіштов­хнув з помо­сту  бор­ця, має пра­во реван­шу на насту­пних зма­га­н­нях – 30 липня 2011 року.

Ану­мо хло­пці, чи є у Вас ще порох у поро­хів­ни­цях, чи не розв‘яжеться у Вас пуп? Чи змо­же­те Ви здо­ла­ти одно­го з кра­щих бор­ців Укра­ї­ни на помо­сті серед озе­ра Кра­са­ви­ця, з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь?

Дове­діть сво­їй ясно­ли­цій пан­но­чці, що Ви-таки справ­жній боєць і направ­ду може­те «втер­ти маку» будь-яко­му маца­пу­рі, цеб­то Ви дій­сно є наща­док гор­до­го пле­ме­ні сте­по­вих орлів – Лица­рів  Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го.

Отож, не спізнюйтесь на початок Третього кола змагань «Ігор чубатих слов‘ян», котре заплановано провести 16 липня на 15–00, бо прогавите найголовніше: «Хто ж цього разу вийде сухим із води: «Наддніпрянці» чи «Слобожанці».

Давайте разом єднати Україну довкола слави спільних для всіх українців прадідів – «чубатих слов’ян»!

При­ходь вбо­лі­ва­ти за сво­їх в наше Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да», що роз­та­шо­ву­є­ться  в сер­ці сто­ли­ці Укра­ї­ни!

Нехай славиться земля наша, наречена козаками від віків Україною!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»