«Ігри чубатих слов‘ян» на «Мамаєвій Слободі» 28 травня 2011 року. Коло перше
Опубліковано: 23 Тра 2011 19:59

Перше коло Всеукраїнських змагань з традиційних слов‘янських бойових видів єдиноборств за участі провідних борців Української Держави чотирьох регіонів.

«Над­дні­прян­ці» – коман­да бор­ців під цією назвою пред­став­ля­ти­ме Цен­траль­ний регіон корін­них коза­цьких земель з Київ­ської, Чер­ка­ської, Пол­тав­ської, Чер­ні­гів­ської, Кіро­во­град­ської, Жито­мир­ської та Він­ни­цької обла­стей.

«Сте­по­ви­ки» - коман­да бор­ців під цією назвою пред­став­ля­ти­ме Пів­ден­ний регіон корін­них коза­цьких земель Запо­різь­кої, Оде­ської, Хер­сон­ської, Мико­ла­їв­ської, Дні­про­пе­тров­ської обла­сті та АР Крим.

«Сло­бо­жан­ці» – коман­да бор­ців під цією назвою пред­став­ля­ти­ме Схі­дний регіон корін­них коза­цьких земель Доне­цької, Хар­ків­ської, Луган­ської та Сум­ської обла­стей.

«Левун­ці» – коман­да бор­ців під цією назвою пред­став­ля­ти­ме Захі­дний регіон корін­них коза­цьких земель Львів­ської, Волин­ської, Рів­нен­ської, Хмель­ни­цької, Чер­ні­ве­цької, Іва­но-Фран­ків­ської, Закар­пат­ської, Тер­но­піль­ської обла­стей.

Під уда­ри гар­мат та бій бойо­вих коза­цьких литав­рів у дру­жніх поєдин­ках зій­ду­ться кра­щі та най­силь­ні­ші бога­ти­рі Укра­ї­ни – «Чуба­ті слов‘яни».

На остро­ві, що посе­ред озе­ра Кра­са­ви­ця, з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь на кіль­ка метрів над водою виви­щу­ва­ти­ме­ться бор­ців­ський ринг.

Коман­ди «Чуба­тих слов‘ян» лава на лаву та один на один будуть про­во­ди­ти поєдин­ки з тра­ди­цій­них слов‘янських єди­но­борств (дужань). До насту­пно­го кола вийде та коман­да, в якій хоча б один борець змо­же утри­ма­тись на помо­сті, що на остро­ві, і його не ски­нуть у воду озе­ра Кра­са­ви­ця.

 «Ігри чуба­тих слов‘ян» при­свя­чу­ю­ться  шля­ху Київ­сько­го кня­зя Свя­то­сла­ва Хоро­бро­го (942рр – 972рр) . «Запо­ро­жець на пре­сто­лі» – так оха­ра­кте­ри­зу­вав вій­сько­ві добле­сті Київ­сько­го кня­зя істо­рик М.Грушевський. Не лише вій­сько­ві зви­тя­жні пере­мо­ги, але й сама зов­ні­шність Вели­ко­го Київ­сько­го кня­зя наво­дить на дум­ку про лица­рів сте­пу – коза­ків.

На дум­ку бага­тьох вче­них сло­во «козак» сан­скрит­ське й пер­ві­сно зву­ча­ло як «косак», похо­дить від сло­ва «коса» (чуб) – озна­ка шля­хе­тно­сті роду дав­ніх скі­фів та сар­ма­тів.

От як опи­сує візан­тій­ський істо­рик Лев Діа­кон, що був уча­сни­ком пере­го­во­рів візан­тій­ців і русів зустріч між Київ­ським кня­зем Свя­то­сла­вом та Візан­тій­ським імпе­ра­то­ром: «Пока­зав­ся і Свя­то­слав, що при­плив на ріці на скіф­сько­му чов­ні; він сидів на веслах і веслу­вав разом із набли­же­ни­ми, нічим не від­рі­зня­ю­чись від них. Ось якою була його (кня­зя Свя­то­сла­ва) зов­ні­шність: помір­но­го зро­сту, не над­то висо­ко­го і не дуже низь­ко­го, з кошла­ти­ми бро­ва­ми і ясно-сині­ми очи­ма, кир­па­тий, без­бо­ро­дий, з густим, дуже дов­гим волос­сям над верх­ньою губою (вуса). Голо­ва в ньо­го була зов­сім гола, але з одно­го боку її зви­са­ло пасмо волос­ся (осе­ле­дець) – озна­ка зна­тно­сті роду; міцна поти­ли­ця, широ­кі гру­ди та всі інші части­ни тіла були ціл­ком спів­мір­ні, однак вигля­дав він похму­рим і диким. В одне вухо його була вді­та золо­та сереж­ка; вона була при­кра­ше­на кар­бун­ку­лом, обрам­ле­ним дво­ма пер­ли­на­ми. Оде­жа його була біла і від­рі­зня­ла­ся від оде­жі його набли­же­них тіль­ки чисто­тою. Сидя­чи в чов­ні на лав­ці для весля­рів, він пого­во­рив тро­хи з імпе­ра­то­ром про умо­ви миру і поїхав. Так закін­чи­ла­ся вій­на роме­їв зі скі­фа­ми.»

Йду­чи в похід на воро­гів Свя­то­слав поси­лав попе­ред себе гін­ця з посла­н­ням: «Іду на ви!» (цеб­то «Я йду на вас»)

Сво­ї­ми стрім­ки­ми уда­ра­ми непе­ре­мо­жна дру­жи­на кня­зя у 964 році поко­ри­ла та при­му­си­ла  пла­ти­ти дани­ну плем‘я в’ятичів, які засе­ля­ли ліси­сте межи­річ­чя Оки і Вол­ги. В 965 році під­ко­рив волзь­ких бул­га­рів. Далі пере­міг хазар, а також ясів і касо­гів. Здо­був числен­ні пере­мо­ги над вій­ськом вели­кої Візан­тії та бол­гар.

Гаслом вели­ко­го вождя «чуба­тих слов‘ян» було: «Помре­мо, але не осо­ро­ми­мо зем­лі нашої!»

Саме від ньо­го – Вели­ко­го Київ­сько­го кня­зя Свя­то­сла­ва, який мав чуба (осе­лед­ця), дов­гі вуса та сереж­ку в вусі, як це за тра­ди­ці­єю було й пізні­ше у Запо­розь­ких коза­ків, почи­на­є­ться руська вій­сько­ва тра­ди­ція, яку з успі­хом пере­йня­ли, про­дов­жи­ли та роз­ви­ну­ли його прав­ну­ки – лица­рі Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го.

Тож розпочинаючи змагання «Ігри чубатих слов‘ян» ми хочемо аби всі згадали про славні діла наших великих прадідів.

Офіційне відкриття Всеукраїнських змагань з традиційних слов‘янських бойових видів єдиноборств «Ігри чубатих слов‘ян» розпочнеться 28 травня 2011 року о 14–00.

Всі хто хоче побачити як кращі бійці України із Донецька, Львова, Сімферополя та Києва борються між собою «лава на лаву» (стінка на стінку) та один на один, намагаючись викинути супротивника сторчака з острова в воду – приходьте до нас вболівати за своїх земляків на «Ігри чубатих слов‘ян»! Переможені обов‘язково будуть скинуті у воду озера й на острові зможе залишитись тільки найсильніша команда борців «чубатих слов‘ян» із Півдня, Заходу, Центру чи Сходу України.

На май­да­ні вже тра­ди­цій­но буде пектись веле­тен­сько­го роз­мі­ру кабан на рожнах, вари­ти­ме­ться коза­цький куліш із пече­ри­ця­ми, про­хо­ди­ти­ме ярма­рок наро­дних май­стрів, а також висту­па­ти­муть фоль­клор­ні коле­кти­ви.

Нехай славиться земля наша – наречена козаками від віків Україною!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»