Клечальна неділя – Трійця! Народні гуляння в «Мамаєвій Слободі»
Дата події: 26,27 та 28 травня 2018 року

На п’ятдесятий день після Великодня, наші прадіди в неділю святкували Трійцю – як символ Бога-отця, Бога-сина та Святого Духа. Народні назви цього свята – Клечальна, або ж Зелена неділя.

В день Трій­ці укра­їн­ські дів­ча­та зазви­чай воро­жи­ли на здоров’я та три­ва­лість жит­тя сво­їх рідних та близь­ких. Воро­жі­н­ня від­бу­ва­лось таким чином: під час роз­ви­ва­н­ня він­ків пере­ві­ря­ли, наскіль­ки добре він збе­ріг­ся. Адже перед цим дів­ча­та зага­ду­ва­ли під час зави­ва­н­ня він­ка, на кого він зави­ва­є­ться, і тому тепер можна чітко було поба­чи­ти віщу­ва­н­ня долі. Зів’ялі він­ки кида­ли у воду та слід­ку­ва­ли, як вони пово­ди­ти­му­ться: якщо тону­ли — то це кеп­ський знак, а якщо плив­ли — то все буде гаразд.

Після слу­жби в цер­кві молодь зби­ра­лась разом та почи­на­ла роз­ва­ги: спів­а­ла, жар­ту­ва­ла, води­ла хоро­во­ди та гра­ла у весе­лі ігри. Свя­то три­ва­ло аж до пізньої ночі.

Саме тому, на виго­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» про­тя­гом трьох днів свят:   26, 27 та 28 трав­ня 2018р., тоб­то на Зеле­ні свя­та о 12:00 роз­по­чну­ться наро­дні гуля­н­ня за уча­сті фоль­клор­них коле­кти­вів «Боже­да­ри», «Диви­на», а також Слобід­ських паруб­ків та дів­чат-коза­чок.
Також у про­гра­мі свя­та:

 – ярма­рок наро­дних май­стрів
 – ката­н­ня вер­хи на конях, або возі спіль­но з коза­ком
– стріль­ба з лука
 – дегу­ста­ція наро­дних страв та хміль­них напо­їв

Кле­чаль­на неді­ля — це неді­ля Зеле­но­го тижня, п’ятдесятий день після Вели­ко­дня, тому цей день ще нази­ва­є­ться П’ятидесятницею. За ста­рих часів люди зустрі­ча­ли цей день дуже вро­чи­сто. Зран­ку госпо­ди­ні пора­ли­ся в госпо­ді, готу­ва­ли свя­тко­ве засті­л­ля. Зро­бив­ши госпо­дар­ські спра­ви, наші пра­ді­ди одя­га­лись у свя­тко­ві строї, вби­ра­ли всю хату в зеле­ні гіл­ки (кле­ча­н­ня). Долів­ку поси­па­ли сві­жо­ско­ше­ною тра­вою та зіл­лям, при­чі­лок та одвір­ки хат також зати­ку­ва­лись кле­ча­н­ням. Далі госпо­да­рі сіда­ли в хаті, котра пахла тата­ри­н­ням, любис­тком та м‘ятою й чека­ли поки вда­рять цер­ков­ні дзво­ни. Уда­рить дзвін — бла­га звіс­тка. Тоді всі побо­жно хре­сти­лись та зби­ра­лись до цер­кви. Кожна дів­чи­на від­по­від­но до свя­тко­во­го зви­чаю несла в руках польо­ві кві­ти, тата­ри­н­ня та люби­сток з поли­ном. Йду­чи до цер­кви, наші пра­ді­ди та пра­ба­бу­сі раді­сно віта­ли один одно­го зі свя­тою неді­лею. Після слу­жби Божої за ста­рих часів від­бу­вав­ся хре­сний хід до кри­ниць, щоб освя­ти­ти їх, окро­пив­ши їх свя­че­ною водою. У деяких місце­во­стях освя­чу­ва­ли таким самим чином і осе­лі, і госпо­дар­ські будів­лі — для захи­сту від руса­лок, які цими дня­ми жва­ві­ша­ли і роби­ли людям шко­ду.

Наші пра­ді­ди вва­жа­ли, що про­тя­гом Зеле­но­го тижня слід зали­ша­ти на дере­вах поло­тно — русал­кам на соро­чки. Існує повір’я, що русал­ки можуть наси­ти­ти­ся запа­хом сві­жо­спе­че­но­го хлі­ба. Про­тя­гом русал­чи­но­го тижня тре­ба ретель­но дотри­му­ва­ти­ся наро­дних «захо­дів без­пе­ки»: у жодно­му разі не купа­ти­ся у водо­ймах, бо русал­ки можуть потяг­ти за собою. Тіль­ки справ­жні відьми можуть дозво­ли­ти собі таке задо­во­ле­н­ня й нічо­го не боя­ли­ся. Також у ці дні забо­ро­ня­ло­ся кида­ти шка­ра­лу­пи з яєць: якщо вони потра­плять у воду, русал­ки ста­нуть силь­ні­ши­ми та ще біль­ше шко­ди роби­ти­муть.

Лети, лети, тро­ї­цький маю,
Нехай нас лихо минає!

Нехай все зло віді­йде з тобою
І нас обі­йде сто­ро­ною!

Зоря-зоря­ни­ця, кра­сна діви­ця
В цер­кву ходи­ла, клю­чі зро­ни­ла!
Місяць бачив, сон­це вкра­ло                                                                                                          
З куста май зні­маю,
По доро­зі роз­ки­даю!                                                                                                                      
Від гро­зи, від бурі, від гро­му,
На добро ста­ро­му і мало­му!

Чистих вам рос!
Пре­чи­стої дум­ки!

Кра­си і вро­ди!
Гар­ної пого­ди!

Сон­ця роз­маю!
Всіх з Трій­цею віта­є­мо!

 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»