Книгарня «Шабля «Козака Мамая» та Сергій Коломієць запрошують 18 грудня на презентацію драми-містерії в 3-х частинах «Переволочна»
Опубліковано: 14 Гру 2011 17:34

Книгарня українського слова «Шабля «Козака Мамая» імені Олександра Ільченка запрошує на презентацію драми-містерії в 3-х частинах «Переволочна» Лауреата Першого Міжнародного Українського  літературного конкурсу «Козацька балачка» Коломійця Сергія Аркадійовича. Презентація відбудеться числа18, місяця грудня, року Божого 2011 о 15–00 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Донця, 2, «Мамаєва Слобода».

Після ого­ло­ше­н­ня Коло­мій­ця Сер­гія Арка­ді­йо­ви­ча пере­мож­цем у Пер­шо­му  Між­на­ро­дно­му Укра­їн­сько­му  літе­ра­тур­но­му кон­кур­сі «Коза­цька бала­чка»  за дра­му-місте­рію «Пере­во­ло­чна» автор напи­сав ще дві части­ни і нещо­дав­но видав три­ло­гію під одно­і­менн­ною назвою “Пере­во­ло­чна”.

Пода­є­мо коро­ткий опис тво­ру.

     Події у істо­ри­чній дра­мі-місте­рії, що розі­гра­ла­ся три­ста років тому на тере­нах Укра­ї­ни, пра­гнуть завер­ше­н­ня у наш час. Голов­на дійо­ва осо­ба – геть­ман Мазе­па – про­хо­дить спо­ну­каль­но-пока­ян­ний шлях через три дії від­по­від­но до вхо­дже­н­ня його у вла­ду –“Коло­мак”, куль­мі­на­цій­ний момент на пол­тав­ських тере­нах –“Пере­во­ло­чна” і завер­шаль­ний етап: від­хід із Укра­ї­ни і упо­ко­є­н­ня -“Галац”.
Кан­ва тво­ру побу­до­ва­на на реаль­них істо­ри­чних фактах і поста­тях у добрих тра­ди­ці­ях місте­рі­аль­но­го тво­ре­н­ня. Для чого це зро­бле­но? Не вся поді­є­вість, яка окре­сле­на істе­ре­о­гра­фі­чно роз­кри­ва­є­ться у сво­їй пов­но­ті. Руй­ну­ю­чі каме­ні подій часто при­хо­ву­ю­ться під поверх­нею дати, але ніку­ди не ідуть із при­вя­за­ної до неї осо­би. Так вплив Петра Пер­шо­го зі сво­єю сви­тою діє і дони­ні. Нав­про­ти, осо­ба Мазе­пи, яка про­ве­де­на у тво­рі висхі­дни­ми кола­ми пока­я­н­ня, пра­гне волі і від­ро­дже­н­ня Укра­ї­ни. І в цьо­му йому в помі­чни­ки –цілий пан­те­он спо­рі­дне­них душ, реаль­них істо­ри­чних геро­їв і свя­тих – дід, Еней, Оран­та.
     Фор­ма тво­ру – дра­ма, що дає можли­вість лег­ко її ада­пту­ва­ти на теа­траль­них під­мос­тках, розі­гру­ва­ти акту­аль­ні сце­ні­чні епі­зо­ди, зня­ти фільм.
Хоче­мо осо­бли­во звер­ну­ти ува­гу укра­їн­ської гро­ма­ди, що пере­мо­жець пер­шо­го Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька бала­чка» пан Сер­гій Коло­мі­єць є поче­сним гро­ма­дя­ни­ном Коза­цької Спад­ко­вої Духов­ної Респу­блі­ки на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», тож його бажа­н­ня про­ве­сти пре­зен­та­цію сво­єї дра­ми-місте­рії в 3-х части­нах «Пере­во­ло­чна»  в кни­гар­ні укра­їн­сько­го сло­ва «Шабля «Коза­ка Мамая» іме­ні Оле­ксан­дра Іль­чен­ка є  ще одним пози­тив­ним кро­ком у від­ро­джен­ні істо­ри­чної пам‘яті та само­і­ден­ти­фі­ка­ції укра­їн­ців…

Тож, завдяки презентації 18 грудня 2011 року драми-містерії  «Переволочна»,  маємо ще одну гарну нагоду нагадати всім поціновувачам українського слова про продовження Другого Міжнародного Українського Літературного конкурсу «Козацька балачка».

Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» ого­ло­шує, що почи­на­ю­чи із пра­во­слав­них свят – Вар­ки, Сав­ки, Мико­лая (17,18,19 гру­дня 2011р.) в кни­гар­ні «Шабля «Коза­ка Мамая» Ви та Ваші дру­зі змо­же­те при­дба­ти кни­ги, ціна яких буде на 30–50% ниж­ча, ніж в інших кни­гар­нях сто­ли­ці Укра­ї­ни.

«Ой полети, галко, ой полети, чорна, да й на Січ риби їсти; Ой принеси, галко, ой принеси, чорна, від Кошового вісті…»

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»