Книгарня українського слова «Шабля «Козака Мамая» закликає: «Приставай до нас!»
Опубліковано: 14 Бер 2011 12:36

Наші пра­ді­ди звер­та­лись до пра­во­слав­но­го люду Укра­ї­ни у ХVII ст.: „Хто хоче за віру хри­сти­ян­ську бути поса­дже­ним на палю, хто хоче бути четвер­то­ва­ним, коле­со­ва­ним, хто ладен стер­пі­ти усі­ля­кі муки за свя­тий хрест, хто не бої­ться смер­ті – при­ста­вай до нас! Не тре­ба боя­ти­ся смер­ті: від неї не вбе­ре­же­шся. Таке коза­цьке жит­тя”.
Вій­на для коза­ка була так же необ­хі­дна, як пта­хо­ві кри­ла, як рибі вода. Без вій­ни козак — не козак, без вій­ни лицар — не лицар. Козак не тіль­ки не бояв­ся, а любив вій­ну. Він тур­бу­вав­ся не стіль­ки про те, щоб уря­ту­ва­ти собі жит­тя, скіль­ки про те, щоб умер­ти в бою, як поми­ра­ють справ­жні лица­рі на вій­ні, тоб­то щоб про ньо­го ска­за­ли: «Умів шар­па­ти, умів і вмер­ти, не ски­гля­чи». «От каза­ли, нена­че воно боля­че, як шку­ру з живо­го чоло­ві­ка зди­ра­ють, а воно мов кома­шня кусає…»

Ми ж, про­дов­жу­ва­чі спра­ви наших пра­ді­дів – «Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка», нама­га­ю­чись захи­сти­ти рідну пра­во­слав­ну віру, зем­лю, тра­ди­ції та куль­тур­ні надба­н­ня, року Божо­го 2011, в 197-й день сві­тлої пам‘яті Вели­ко­го Кобза­ря на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» уро­чи­сто від­кри­ли кни­гар­ню укра­їн­сько­го сло­ва  під сим­во­лі­чною назвою «Шабля «Коза­ка Мамая». Бож укра­їн­ське сло­во – то є наша зброя. Як і наші пра­ді­ди, ми закли­ка­є­мо: «При­ста­вай­те до нас!». 

Звер­та­є­мось до всіх, в кого в жилах тече гор­да коза­цька кров: «Про­ни­кну­тись сво­бо­до­лю­би­вим духом наших пра­ді­дів – лицар­ства Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го», а від­так, скла­сти укра­їн­ську «Ілі­а­ду», об‘єднавши  у спіль­ну худо­жню кан­ву наро­дні думи ХVІ – ХVІІ ст.. – єди­ні, збе­ре­же­ні до нашо­го часу улам­ки вели­чно­го укра­їн­сько­го епо­су мину­лих сто­літь.

Книгар­ня укра­їн­сько­го сло­ва “Шабля “Коза­ка Мамая” іме­ні Оле­ксан­дра Іль­чен­ка, кори­сту­ю­чись наго­дою, запро­шує до спів­пра­ці авто­рів та кни­го­ви­дав­ців щодо реа­лі­за­ції в при­мі­щен­ні кни­гар­ні літе­ра­ту­ри укра­їн­ською мовою (коза­цькою бала­чкою).

Щиро по-коза­цьки будем вдя­чні, якщо Ви від­гу­кне­тесь на нашу про­по­зи­цію. Тел для довід­ок: (063) 872–78-31, e-mail: kozakmamay@mamajeva-sloboda.ua

Батько, прости наші гріхи, ми каємось! Благослови добре діло зробити! Во ім‘я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»