Колодій (Масниця) в «Мамаєвій Слободі»
Дата події: 17 та 18 лютого 2018 року

Увага акція! Два квитки за ціною одного!

Гостинно запрошуємо на козацький Колодій!

Почи­на­ю­чи з 1 по 16 люто­го 2018 року в касі, що на вхо­ді до коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» (м. Київ вул. Михай­ла Донця,2 (Від­ра­дний). Їха­ти шість зупи­нок 27 тро­лей­бу­сом від метро «Шуляв­ська») Ви змо­же­те при­дба­ти 2 вхі­дні кви­тки на свя­то «Коло­дія» (Масни­ці) за ціною одно­го! Тоб­то 100 гри­вень за 2 кви­тки.

Дода­тко­ву інфор­ма­цію можна отри­ма­ти за тел. 044–361–98–48

Хоче­мо при­на­гі­дно нага­да­ти, що Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в сер­ці сто­ли­ці Укра­ї­ни, всьо­го за сім кіло­ме­трів від вули­ці Хре­ща­тик в мальов­ни­чо­му урочи­щі, з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь.

Всі зна­ють як свя­тку­є­ться росій­ська «Маслє­ні­ца», а саме: з блі­на­ми та спа­ле­н­ням опу­да­ла «зіми»… А чи відо­мо Вам, укра­їн­ці, які само­бу­тні тра­ди­ції були у нас в Укра­ї­ні по оби­два бере­ги Дні­пра? Як свя­тку­ва­ли та що їли наші пра­ді­ди в цей пері­од? Тож, чи зна­є­те Ви, що тиждень перед Вели­ким постом, на коза­цьких зем­лях Укра­ї­ни, кра­сно­мов­но нази­вав­ся «Баб­ським тижнем», або ж Сир­опу­стом, Пуще­н­ням, Масля­ни­цею, Масни­цею, однак най­по­ши­ре­ні­шою назвою цьо­го свя­та було Коло­дій!

Аби довідатись про давні українські традиції «Колодія» (Масниці), приходьте святкувати в козацьке селище «Мамаєва Слобода»!

Початок народних гулянь на свято «Колодія» (Масниці) як 17 так і 18 лютого 2018 року о 12–00.

Впро­довж семи днів свя­тку­ва­н­ня Коло­дія (Масни­ці), почи­на­ю­чи з поне­діл­ка, госпо­ди­ням годи­ло­ся  щодня готу­ва­ти макі­тру варе­ни­ків з сиром, щедро при­сма­чу­ю­чи їх вер­шка­ми, маслом чи сме­та­ною. Варе­ник із сиром на Коло­дій (Масни­цю) в коза­цьких зем­лях Укра­ї­ни був голов­ною риту­аль­ною стра­вою на від­мі­ну від земель Моско­вії (Росії), де голов­ною стра­вою на «Маслє­ні­цу» були «Блі­ни». Не дар­ма ж наші пра­ді­ди Запо­розь­кі коза­ки, кепку­ю­чи над моска­ля­ми, каза­ли, що на Масля­ну «… і тур­ки варе­ни­ки їдять!». А про нас, пра­во­слав­них хри­сти­ян, і мови не може бути!

Істо­ри­чна довід­ка:

Ось як опи­сує зро­зумі­ли­ми для росі­ян тер­мі­на­ми свя­то Масля­ної (Коло­дія) на укра­їн­ських зем­лях, ще у дале­ко­му 1850 році, себ­то 168 років тому, вида­тний укра­їн­ський етно­граф та гро­мад­ський діяч М.Маркевич в газе­ті «ПЕТЕРБУРЖСКИЕ ВЕДОМОСТИ»: «В кон­це фев­ра­ля при­хо­дит Масля­ни­ца; жен­щи­ны воло­чат колод­ку, т.е. идут по домам  и при­вя­зыва­ют паруб­кам и див­кам неболь­шую колод­ку к ноге, в нака­за­ние за то, что не всту­пи­ли в брак в про­шлый Мясо­ед. Эту колод­ку можна снять не ина­че как за неко­то­рый выкуп; на собра­ные день­ги пиру­ют и вме­сто бли­нов москов­ских пода­ют варе­ни­ки со сме­та­ною; на масля­ни­це это глав­ное блю­до».

В наро­ді побу­ту­ва­ло прислів‘я: «Чекай­те варе­ни­ки, при­йде і на вас Масни­ця»!

Охо­чі змо­жуть зазда­ле­гідь забро­ню­ва­ти собі сто­лик у «Шин­ку – коса над чар­кою», або одну із хат на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» за тел.. 066–091–12–79; 044–361–98–48

У нас в козацькому селищі «Мамаєва Слобода» все буде точнісінько так, як у 1850 році в газеті «Петербуржские ведомости» описав для росіян  етнограф М.Маркевич. Ярмарок народних майстрів, багато вареників із сиром, гурти жартівливих дівчат, троїсті музики та козаки верхи на конях та запряжених кіньми санях чи возі, допоможуть Вам відчути колоритну атмосферу козацької Наддніпрянщини.

Ласкаво запрошуємо Вас в «Мамаєву Слободу» на козацький Колодій, або ж свято українського вареника з сиром, як головної страви на Масницю в Україні!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»