Козаки «Мамаєвої Слободи» святкують Ордань (Водохреща)
Опубліковано: 14 Січ 2013 10:57

На Ордань (Водохреща) 19 січня 2013 року –
«День відкритих дверей»

- до 12-00 для всіх бажаючих вхід вільний та безоплатний.

Здав­на так велось на коза­цькій Вкра­ї­ні, що наші пра­ді­ди Запо­розь­кі коза­ки на Ордань роз­стрі­лю­ва­ли з рушниць та гар­мат «нечи­сту силу», котра чим­дуж виска­ку­ва­ла з води, саме в ту мить, коли свя­ще­ник зану­рю­вав у воду хре­ста.  Нині, для нас, укра­їн­ців, така тра­ди­ція є дуже потрі­бна, адже «нечи­стої сили» роз­пло­ди­лось на наших зем­лях сила-силен­на. Тож тра­ди­ція наших пра­ді­дів, Запо­розь­ких коза­ків, сим­во­лі­чно роз­стрі­лю­ва­ти з гар­мат, мушке­тів та рушниць усі­ля­ку нечисть буде нами мате­рі­а­лі­зо­ва­на спов­на, біля Ордан­ської опо­лон­ки в озе­рі на «Мама­є­вій Сло­бо­ді». Також наші пра­ді­ди мали добру тра­ди­цію, після слу­жби в цер­кві й купа­н­ня в кри­жа­ній опо­лон­ці, якщо це було на Запо­розь­кій Січі, діли­тись на верх­ні та нижні куре­ні (по течії Дні­пра) і бити­ся нав­ку­ла­чки «Лава на лаву» (стін­ка на стін­ку) за «Ордан­ський Орден» (вирі­за­ний у вигля­ді хре­ста кри­жа­ний хрест).

Коза­ки, що мешка­ли на воло­сті (тепер Чер­ка­щи­на та Київ­щи­на), також на Ордань вла­што­ву­ва­ли бата­лії: бились «Лава на лаву»  – село про­ти села, або ж куток про­ти кутка.  Пере­мо­же­на сто­ро­на вистав­ля­ла пере­мож­цям мого­рич. Потім, як годи­лось у наших пра­ді­дів, були весе­лі гуля­н­ня. Під супро­від тро­їстих музик всі дру­жньо тан­цю­ва­ли та спів­а­ли…

08:00 – 09:30 – в козацькій церкві «Покрова Пресвятої Богородиці» відбудеться Святкова Літургія та освячення води

-      усі бажа­ю­чі пір­ну­ти (шубов­сну­ти) в опо­лон­ку озе­ра Кра­са­ви­ця, з яко­го бере поча­ток річка Либідь зби­ра­ю­ться на бере­зі. Насто­я­тель коза­цької цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці освя­чує воду в опо­лон­ці та бла­го­слов­ляє всіх, хто бажає зану­ри­тись в кри­жа­ну воду.  В цей час луна­ють пострі­ли з коза­цьких гар­мат та мушке­тів – коза­ки сим­во­лі­чно роз­стрі­лю­ють «нечи­сту силу», яка в цей час нама­га­є­ться «вистри­бну­ти» з освя­че­ної води. Люди весе­ло та гамір­но стри­ба­ють у воду, луна­ють коза­цькі литав­ри. Коза­ки ого­ло­шу­ють, що всі, хто прийняв купель в кри­жа­ній Хре­щен­ській воді, тепер мають пра­во позма­га­тись за «Ордан­ський Орден» (вирі­за­ний з кри­ги хрест). Коза­цький Оса­вул поділить усіх при­су­тніх на дві лави й роз‘яснить пра­ви­ла дру­жньої сути­чки. Пере­мож­ці отримають в наго­ро­ду сим­во­лі­чний «Ордан­ський Орден» та мого­рич (сулію дулів­ки) від сто­ро­ни, яка отри­ма­ла пораз­ку.

З 10:00 – ярма­рок наро­дних май­стрів

З 11:00 – Кушту­ва­н­ня зва­ре­но­го на від­кри­то­му вогні коза­цько­го кулі­ша  та пече­ної на від­кри­то­му вогні соко­ви­тої каба­ня­ти­ни… Тут же ж коза­ки та коза­чки при­го­ту­ють для Вас ста­ро­вин­ний коза­цький гаря­чий хміль­ний напій «Мусу­лєс» (глін­твейн), або ж коза­цький чай «гер­ба­та». Також ви змо­же­те про­де­гу­сту­ва­ти тра­ди­цій­ні хміль­ні укра­їн­ські напої коза­цької доби (вишняк, слив’янку, дулів­ку, медо­ву­ху).

11:30 –  дру­жній бій між коза­ка­ми «Лава на лаву» (стін­ка на стін­ку) за «Ордан­ський Орден». Бій нав­ку­ла­чки від­бу­де­ться між реє­стро­ви­ми коза­ка­ми Печер­ської сотні Київ­сько­го пол­ку під керів­ни­цтвом Ота­ма­на Оле­ксан­дра Хар­чен­ка та Низо­ви­ми Січо­ви­ми коза­ка­ми  кра­що­го в Євро­пі кін­но­го каска­дер­сько­го під­роз­ді­лу під ору­дою Нака­зно­го Ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на. Оса­вул (суд­дя) – козак Леву­шків­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го Костян­тин Олій­ник запро­по­нує всім, хто поку­пав­ся в Хре­щен­ській воді вито­ку річки Либідь, при­єд­на­тись до одні­єї зі сто­рін. Охо­чі поби­тись нав­ку­ла­чки на боці горо­до­вих, або ж Січо­вих коза­ків мають ще гар­ну можли­вість до 19 січня визна­чи­тись за яку зі сто­рін вони будуть зма­га­тись за “Ордан­ський Орден”.

Вар­то осо­бли­во від­мі­ти­ти, що на Ордань мину­ло­го року (19 січня 2012р.) реє­стро­ві коза­ки Печер­ської сотні Київ­сько­го пол­ку ота­ма­на Оле­ксан­дра Хар­чен­ка від­ду­хо­пе­ли­ли (нам‘яли, натов­кли, «втер­ли маку» та «пора­ху­ва­ли ребра»)  чуба­тих Запо­розь­ких коза­ків кра­що­го в Євро­пі кін­но­го каска­дер­сько­го під­роз­ді­лу під ору­дою Нака­зно­го ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на. Тож тепер бій лава на лаву за «Ордан­ський Орден» обі­цяє бути ще більш дра­ма­ти­чним, бо ж як і чуба­ті Запо­рож­ці так і реє­стров­ці сво­го не від­да­дуть… Коза­ки каза­ли, що будуть духо­пе­ли­ти один-одно­го зі сма­ком!

13:00 – Коляд­ки, щедрів­ки від  коле­кти­ву “Добри­ве­чір”. Пісні й тан­ці, наро­дні гуля­н­ня.

Давайте дружно та гучно, по-козацьки,  відсвяткуємо Ордань (Водохреще) так, як це вміли робити Запорожці! 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»