Козаки «Мамаєвої Слободи» в очікуванні поєдинку з лицарями Європи, а також з козаками Всевеликого Війська Донського Російської Федерації
Опубліковано: 29 Бер 2011 12:25

На ярмарковому майдані «Мамаєвої Слободи» нащадки лицарів Війська Запорозького Низового 19 березня 2011 року проголосили виклик на поєдинок Європейським лицарям з Польщі, Італії, Швеції та кримськотатарським вершникам на ІІ Міжнародний Лицарський турнір «Шабля «Козака Мамая», що традиційно вдруге пройде 9 та10 липня 2011 року.
А також сьогодні минає рівно десятий день з часу виклику на «Поєдинок честі» козакам Всевеликого Війська Донського, що заплановано провести на Покрову 14 жовтня 2011 року.

З вели­ким задо­во­ле­н­ням пові­дом­ля­є­мо, що кін­ні лица­рі з Поль­щі, Коро­лів­ства Шве­ції, крим­сько­та­тар­ські вер­шни­ки букваль­но на дру­гий день від­гу­кну­лись на наш виклик, під­твер­див­ши свою участь у поєдин­ку «Шабля «Коза­ка Мамая», а очіль­ник лицар­ської коман­ди з Іта­лії «Кава­лє­рі ді Арец­цо» сень­йор Маріо Капач­чі сьо­го­дні осо­би­сто при­був до Киє­ва в коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да», аби засвід­чи­ти нам свою пова­гу та під­твер­ди­ти участь іта­лій­ських лица­рів у тур­ні­рі. Один із найу­слав­ле­ні­ших в Євро­пі лица­рів – сеньор Маріо Капач­чі – в при­су­тно­сті коза­ків та ота­ма­нів «Мама­є­вої Сло­бо­ди» зате­ле­фо­ну­вав до міста Фло­рен­ції та пові­до­мив місце­вих лица­рів, що коман­да «Кава­лє­рі ді Арец­цо» не при­бу­де до них на тур­нір, оскіль­ки має намір 9 липня, вже вдру­ге, позма­га­тись у Киє­ві за «Шаблю «Коза­ка Мамая».

Наші швед­ські дру­зі пообі­ця­ли нада­ти нам інфор­ма­цію щодо команд з Литви та Гер­ма­нії, котрих коза­ки «Мама­є­вої Сло­бо­ди» також могли б запро­си­ти на поєди­нок.

Очіль­ни­ки крим­сько­та­тар­ських вер­шни­ків спо­ві­сти­ли, що запро­сять пред­став­ни­ків із Тур­ції в яко­сті спо­сте­рі­га­чів з тим, аби насту­пно­го 2012 року туре­цькі аске­ри взя­ли участь у зма­га­н­нях за «Шаблю «Коза­ка Мамая».

Тепер дозволь­те поін­фор­му­ва­ти Вас, вель­ми достой­не пан­ство, щодо викли­ку на «Поєди­нок честі» коза­кам Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го. Укра­їн­ські коза­ки вже вдру­ге запро­шу­ють на Покро­ву кра­щих коза­ків Дон­сько­го коза­цтва. Оскіль­ки мину­ло­го року росі­я­ни не при­їха­ли, то їм в при­су­тно­сті секун­дан­тів була зара­хо­ва­на техні­чна пораз­ка. Цьо­го року ми все ж таки чека­є­мо на при­їзд Дон­ських коза­ків. Насправ­ді ніщо не може ста­ти їм на пере­шко­ді…

Нами був направ­ле­ний  лист-виклик 19 бере­зня 2011 року на адре­су Голов­но­го ота­ма­на Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го пана Водо­ла­цько­го В.П.. Копії запро­шень на поєди­нок (аби росій­ські коза­ки не ска­за­ли, що їм від нас нічо­го не над­хо­ди­ло) також були адре­со­ва­ні на Посоль­ство Росій­ської Феде­ра­ції в Укра­ї­ні, а також в Кремль… Листи були наді­сла­ні між­на­ро­дною кур‘єрською поштою DHL. Листи ця пошта достав­ляє адре­са­ту про­тя­гом доби… Однак за ці десять днів з часу викли­ку росій­ські коза­ки чомусь не дали про себе зна­ти.

Цей наш виклик на «Поєди­нок честі» росій­ським коза­кам є прав­ди­вим інди­ка­то­ром, таким собі «лакму­со­вим папір­цем», справ­жньо­го став­ле­н­ня та пова­ги росі­ян до укра­їн­ців.

Ниж­че пода­є­мо текст запро­ше­н­ня на поєди­нок та супро­від­но­го листа від 19 бере­зня 2011 року за №18 на адре­су Вер­хов­но­го ота­ма­на Сою­зу коза­цьких Військ Росії пана Водо­ла­цько­го В.П.Нехай вічна буде слава, через шаблю маєм права!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»