Козаки «Мамаєвої Слободи» викликають на «Четвертий Міжнародний Великий лицарський турнір «Шабля «Козака Мамая» найкращих професійних лицарів Євроазійського континенту
Опубліковано: 09 Лют 2013 11:07

«Всі народи, що живуть на світі, завжди боронили і боронитимуть вічно життя своє, свободу і власність; і навіть найнижчі на землі тварини, які суть звірина, худоба і птаство, боронять становище своє, гнізда свої і немовлят своїх до знемоги; і природа з волі Творця всіх і Господа дала їм різне для того знаряддя в самих членах їх». Ці слова проголосив 365 років тому, 9 лютого 1648 року, Богдан Зиновій Хмельницький після обрання його Гетьманом.

Латин­ський вислів «Pro Fide, Lege et Voluntas» («За віру, закон і волю») був гаслом Вели­ко­го Геть­ма­на.

Отож ми, суча­сні укра­їн­ські коза­ки з «Мама­є­вої Сло­бо­ди», керу­ю­чись цим гаслом, а також  спи­ра­ю­чись на зви­ча­є­ве дідів­ське пра­во, даро­ва­не нам Госпо­дом Богом, ого­ло­шу­є­мо сьо­го­дні – 9 люто­го 2013 року – в цей зна­ко­вий для кожно­го прав­ди­во­го укра­їн­сько­го коза­ка день – дру­жній виклик най­кра­щим про­фе­сій­ним лица­рям Євро­а­зій­сько­го кон­ти­нен­ту зі Шве­ції, Поль­щі, Іта­лії, Туреч­чи­ни та АР Крим на «Четвер­тий Між­на­ро­дний Вели­кий лицар­ський тур­нір «Шабля «Коза­ка Мамая».

Тож повідомляємо, що «Четвертий Міжнародний Великий лицарський турнір «Шабля «Козака Мамая» відбудеться в столиці України місті Києві на території козацького селища «Мамаєва Слобода» впродовж трьох днів – 27, 28, 29 вересня 2013 року.

Над­дні­прян­ську Укра­ї­ну пред­став­ля­ти­ме коза­цький під­роз­діл під ору­дою Нака­зно­го ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на, каска­дер­ська коман­да яко­го є най­кра­щою в Євро­пі й нео­дно­ра­зо­во піді­йма­ла укра­їн­ський пра­пор перед коро­ле­вою Вели­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­тою ІІ. Цей найу­слав­ле­ні­ший на кон­ти­нен­ті коза­цький під­роз­діл є пере­мож­цем бага­тьох лицар­ських тур­ні­рів Євро­пи, рів­но як і пере­мож­цем Пер­шо­го (2010 р.), Дру­го­го (2011р.)  та Тре­тьо­го (2012 р.) Вели­ких Між­на­ро­дних лицар­ських тур­ні­рів «Шабля «Коза­ка Мамая».

Шве­цію пред­став­ля­ти­ме загін на чолі з Нор­ман­ським лица­рем Аль­фом Кьєль­стро­мом  на прі­зви­сько Воль­фхед (вов­ча голо­ва). Лицар­ська коман­да Шве­ції на «Тре­тьо­му Між­на­ро­дно­му Вели­ко­му лицар­сько­му тур­ні­рі «Шабля «Коза­ка Мамая» здо­бу­ла ІІ місце.

Іта­лію пред­став­ля­ти­ме загін «Кава­лє­рі ді Арец­цо» на чолі з бага­то­ра­зо­вим пере­мож­цем лицар­ських тур­ні­рів Євро­пи – сень­йо­ром Маріо Капач­чі. «Кава­лє­рі ді Арец­цо» на «Тре­тьо­му Між­на­ро­дно­му Вели­ко­му лицар­сько­му тур­ні­рі «Шабля «Коза­ка Мамая», що про­хо­див 2012 року, посі­ли ІІІ місце. 

На попе­ре­дніх лицар­ських тур­ні­рах Поль­щу пред­став­ляв під­роз­діл під нача­лом хорун­жо­го Лещін­сько­го Павє­ла Апо­лі­нар­сько­го із міста Лєшно Вели­ко­поль­сько­го воє­вод­ства. Ця дру­жи­на поль­ських лица­рів у 2012 році на «Тре­тьо­му Між­на­ро­дно­му Вели­ко­му лицар­сько­му тур­ні­рі «Шабля «Коза­ка Мамая» посі­ла IV місце.

Цьо­го року Поль­ське Лицар­ство буде пред­став­ле­не одним із най­більш відо­мим під­роз­ді­лів не тіль­ки на тере­нах Поль­щі, але й в Євро­пі. Це під­роз­діл під нача­лом хорун­жо­го Міха­ла Сан­чен­ко із міста Сокул­ка Під­ля­сько­го воє­вод­ства. Ця дру­жи­на поль­ських лица­рів – не лише зна­ні вер­шни­ки, вони пред­став­ля­ють відо­му Поль­ську Асо­ці­а­цію стріль­би з лука. Незва­жа­ю­чи на те, що вони уже зустрі­ча­ли­ся у сути­чці з укра­їн­ськи­ми коза­ка­ми на зем­лях Поль­щі та Туреч­чи­ни, до Укра­ї­ни зав­зя­ті поль­ські лица­рі заві­та­ють впер­ше, щоб взя­ти участь у «Четвер­то­му Між­на­ро­дно­му Вели­ко­му лицар­сько­му тур­ні­рі «Шабля «Коза­ка Мамая».


АР Крим пред­став­ля­ти­ме  чам­бул (під­роз­діл) крим­сько­та­тар­ських вер­шни­ків із міста Бахчи­са­рая – дав­ньої сто­ли­ці Крим­сько-татар­сько­го хан­ства – на чолі з джи­гі­том Мусою Ібра­гі­мом Велі Оглу. В мину­ло­рі­чно­му «Тре­тьо­му Між­на­ро­дно­му Вели­ко­му лицар­сько­му тур­ні­рі «Шабля «Коза­ка Мамая» джи­гі­ти посі­ли V місце.

Туре­цьку Респу­блі­ку пре­зен­ту­ва­ти­ме під­роз­діл Осман­ських спа­гів зі Стам­бу­ла під ору­дою аске­ра Хіл­мі Ари­ча. На «Тре­тьо­му Між­на­ро­дно­му Вели­ко­му лицар­сько­му тур­ні­рі «Шабля «Коза­ка Мамая» вони посі­ли VI місце.
Слід від­зна­чи­ти, що туре­цькі спа­ги були вправ­ни­ми вер­шни­ка­ми, однак вони впер­ше бра­ли участь у між­на­ро­дних зма­га­н­нях поді­бно­го рів­ня. Тож хви­лю­ва­н­ня дало­ся в зна­ки…

Здав­на так вело­ся, що в сво­є­му жит­ті лицар керу­є­ться «Коде­ксом честі» та обов‘язково є вер­шни­ком. Про­те остан­нім часом в бага­тьох місцях Укра­ї­ни роман­ти­чні поці­но­ву­ва­чі ста­ро­ви­ни, або ж акто­ри чи сту­ден­ти пере­одя­га­ю­ться в мета­ле­ві пан­ци­рі та обла­дун­ки і як зви­чай­ні «обо­зні слу­ги» чи «піхо­тин­ці-ланд­цкне­хти», а не вер­хи на конях, як то годи­ло­ся б справ­жньо­му лица­рю, маха­ють бута­фор­ськи­ми меча­ми, б‘ються «стін­ка на стін­ку», вла­што­ву­ють імпро­ві­зо­ва­ні «побо­ї­ща», пафо­сно нази­ва­ю­чи себе «лица­ря­ми», а свої теа­тра­лі­зо­ва­ні ігри «лицар­ськи­ми тур­ні­ра­ми», чим дез­ін­фор­му­ють гро­мад­ськість.
 
Вар­то вка­за­ти, що зма­га­н­ня у вигля­ді лицар­ських тур­ні­рів на Євро­пей­сько­му кон­ти­нен­ті мають більш ніж п‘ятсотлітню істо­рію.  В Євро­пі, лицар­ські коман­ди вер­хи на конях зма­га­ю­ться між істо­ри­чни­ми про­він­ці­я­ми, міста­ми чи квар­та­ла­ми за спіль­ни­ми для усі­єї ста­рої Євро­пи пра­ви­ла­ми і насправ­ді є яскра­вим видо­ви­щем із вправ­но­сті вер­шни­ків, одя­гне­них в істо­ри­чні костю­ми лица­рів пев­ної тери­то­рії. Лицар вер­хи на коні гало­пом має здо­ла­ти кіль­ка­над­цять  пере­шкод: вда­ри­ти спи­сом сара­ци­на; зібра­ти мечем, не змен­шу­ю­чи швид­ко­сті коня, кіль­ця; спи­сом влу­чи­ти у хусти­ну, що лежить на риста­ли­щі; влу­чи­ти та довез­ти до фіні­ша кіль­це, а також вико­на­ти інші впра­ви, котрі пока­зу­ють май­стер­ність вер­шни­ка.  Ці та інші впра­ви вико­ну­ю­ться умов­ни­ми супро­тив­ни­ка­ми син­хрон­но.  Суд­ді також нара­хо­ву­ють бали за швид­кість вико­на­н­ня вправ. За пору­ше­н­ня пра­вил вико­на­н­ня впра­ви лица­рям нара­хо­ву­ю­ться штра­фні бали. Однак голов­ним чин­ни­ком на полі є лицар­ський «Кодекс честі». 

В наш час у 1977 році  від­ро­див тра­ди­цію про­ве­де­н­ня справ­жніх Між­на­ро­дних лицар­ських зма­гань замок «Голюб-Добжень», що у Поль­щі. Тепер іні­ці­а­ти­ва про­ве­де­н­ня поді­бно­го рів­ня Між­на­ро­дних зма­гань пере­йшла до коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да», де, почи­на­ю­чи з 2010 року, під шелест гор­дих коза­цьких стя­гів про­во­ди­ться щорі­чний «Між­на­ро­дний Вели­кий лицар­ський тур­нір «Шабля «Коза­ка Мамая», на який вва­жа­ють за честь з‘їхатись най­кра­щі із най­силь­ні­ших про­фе­сій­них лица­рів євро­пей­сько­го сві­ту, аби у від­кри­тих лицар­ських зма­га­н­нях побо­ро­тись за «Шаблю «Коза­ка Мамая».
Має­мо твер­де пере­ко­на­н­ня, що наро­дна дипло­ма­тія Коза­цької Спад­ко­вої Духов­ної Респу­блі­ки на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» спри­я­ти­ме нала­го­джен­ню прав­ди­во дру­жніх і вза­є­мо­ви­гі­дних сто­сун­ків між наро­да­ми.

Крім того, ми – суча­сні укра­їн­ські коза­ки з «Мама­є­вої Сло­бо­ди» – твер­до віри­мо, що з  допо­мо­гою наших дру­зів – євро­пей­ських лицар­ських команд із Шве­ції, Поль­щі, Туреч­чи­ни та Іта­лії – від­бу­де­ться швид­ше повер­не­н­ня Укра­їн­ської Дер­жа­ви в коло спіль­них євро­пей­ських цін­но­стей. Адже ми –моло­да дер­жа­ва із дав­ньою істо­рі­єю та лицар­ськи­ми тра­ди­ці­я­ми наших пра­ді­дів Запо­розь­ких коза­ків…

Саме тому, на Вели­ко­му коза­цько­му колі, сьо­го­дні, числа 9, міся­ця люто­го, року Божо­го 2013, ми вирі­ши­ли запро­си­ти кава­ле­рів Маль­тій­сько­го Орде­ну бути поче­сни­ми гостя­ми під час про­ве­де­н­ня «Четвер­то­го Між­на­ро­дно­го лицар­сько­го тур­ні­ру «Шабля «Коза­ка Мамая».

Заснов­ник «Вели­ко­го Між­на­ро­дно­го
 лицар­сько­го тур­ні­ру
«Шабля «Коза­ка Мамая»
Козак Леву­шків­сько­го куре­ня
Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го
Костян­тин ОЛІЙНИК

Батько Небесний, прости гріхи наші, ми каємось. Благослови добре діло зробити! Во ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»