Козаки «Мамаєвої Слободи» запрошують українців згадати свій давній лицарський родовід
Опубліковано: 09 Кві 2013 14:46

Панове товариство, з настанням весни хочемо ще раз звернути Вашу увагу, що на території козацького селища «Мамаєва Слобода», котра розташовується всього за 7 км від вулиці Хрещатик, тобто практично у центрі Києва, перебуває кращий на Євроазійському континенті козацький кінний каскадерський підрозділ під орудою Наказного отамана Олега Юрчишина.

Хоче­мо, аби Ви зга­да­ли свій дав­ній лицар­ський родо­від, тоб­то щоб кожен укра­ї­нець, де б він не жив, на схо­ді чи на заході,згадав, що є прав­ну­ком Запо­розь­ких коза­ків.

Від­так запро­шу­є­мо Вас запи­са­тись до Коза­цької Лицар­ської шко­ли Хара­ктер­ни­ка Мамая, де під пиль­ним оком справ­жніх коза­ків та шелест гор­дих коза­цьких стя­гів, Ви мате­ми­те наго­ду на віч пере­ко­на­тись, що «Коза­цько­му роду нема пере­во­ду»! Адже одним із голов­них Ваших настав­ни­ків буде дій­сно най­кра­щий в Євро­пі та Азії каска­дер – козак Олег Юрчи­шин. Під його про­во­дом Ви змо­же­те доско­на­ло опа­ну­ва­ти мисте­цтво вер­хо­вої їзди і не тіль­ки!

Нака­зний ота­ман Олег Юрчи­шин осо­би­сто навчить Вас та Ваших діток вір­но­му пово­джен­ню з конем та пра­ви­лам догля­ду за ним (сідла­н­ня та під­ко­ву­ва­н­ня коня). Маю­чи коло­саль­ний досвід, він поді­ли­ться зна­н­ня­ми про те, як пра­виль­но сиді­ти в сідлі, зупи­ня­ти, повер­та­ти коня та «розу­мі­ти» його… Звер­та­є­мо Вашу ува­гу, що всі заня­т­тя з Вами та Ваши­ми дітьми про­во­ди­ти­му­ться виклю­чно інди­ві­ду­аль­но.

На нашу дум­ку, пере­ва­гою занять на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» є не тіль­ки істо­ри­чне сере­до­ви­ще коза­цько­го сели­ща, але й дав­ні одно­строї та зов­ні­шній вигляд чуба­тих коза­ків, котрі з Вами займа­ти­му­ться. Слобід­ські коза­ки, окрім вер­хо­вої їзди, за Вашим бажа­н­ням дадуть уро­ки шабель­но­го бою (фехту­ва­н­ня), вправ­но­го воло­ді­н­ня дов­же­ле­зним бато­гом, навчать стріль­бі з лука та іншим пра­дав­нім коза­цьким вій­сько­вим вмі­н­ням та нави­чкам…

Як бонус, най­кра­щим учням шко­ли вер­хо­вої їзди ота­ман Олег Юрчи­шин запро­по­нує ово­ло­ді­ти нави­ка­ми каска­дер­сько­го мисте­цтва та навчить май­стер­но­сті вра­жа­ю­чих еле­мен­тів коза­цької джи­гі­тов­ки.

Каска­дер­ська кін­на шко­ла Оле­га Юрчи­ши­на за визна­н­ням фахів­ців по пра­ву є най­кра­щою не тіль­ки в Укра­ї­ні, але й у Євро­пі. Можли­во, Вам буде ціка­во довід­а­тись, що в трав­ні-черв­ні міся­ці для під­ви­ще­н­ня сво­єї ква­лі­фі­ка­ції на май­стер-кла­си до ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на  в «Мама­є­ву Сло­бо­ду» при­бу­дуть моло­ді учні з каска­дер­ських шкіл Туреч­чи­ни, Угор­щи­ни та Поль­щі.

Тож, кожен із Вас, хто здо­лає випро­бу­ва­н­ня, змо­же на пов­но­му ска­ку вер­хи на коні про­де­мон­стру­ва­ти сво­їм рідним та дру­зям вмі­н­ня кори­сту­вавсь коза­цьким спи­сом, шаблею чи луком, від­так під­твер­див­ши своє спад­ко­ве пра­во нази­ва­тись коза­ком чи коза­чкою!

Коза­ки «Мама­є­вої Сло­бо­ди» за Вашим бажа­н­ням навчать Вас обла­шту­ван­ню похі­дно­го коза­цько­го табо­ру, ладу­ван­ню (заря­джан­ню) коза­цьких гар­мат, фаль­ко­не­тів та мушке­тів, а також при­го­ту­ван­ню справ­жніх коза­цьких страв  (кулі­шу, тете­рі, соло­ма­хи, слав­но­зві­сних коза­цьких кор­жів-загреб, ну і зви­чай­но ж, рибної юшки «щер­би»). Для роман­ти­ків пові­дом­ля­є­мо, що юшка буде готу­ва­тись Вами із вла­сно­руч вилов­ле­ної риби з озе­ра Кра­са­ви­ця, з яко­го бере поча­ток річка Либідь.

В польо­во­му табо­рі Ви та Ваша роди­на мати­ме­те вла­сний коза­цький намет, де можна буде пере­бу­ва­ти цілі­сінь­кий Божий день, хова­ю­чись від дощу чи сон­ця. По цен­тру табо­ру горі­ти­ме вогни­ще, де як і годи­ться, на від­кри­то­му вогні готу­ва­ти­му­ться куліш чи тете­ря, соло­ма­ха чи рибна юшка «щер­ба», ну і, зви­чай­но ж, зна­ме­ни­ті коза­цькі кор­жі-загре­би. Під час кушту­ва­н­ня вла­сно­руч при­го­тов­ле­них страв слобід­ський кобзар вико­нає ста­ро­вин­ні думи про сла­ву коза­цьку. Коза­ки ж роз­ка­жуть про побут, істо­рію та вой­ско­ві тра­ди­ції наших пра­ді­дів – лица­рів сте­пу Запо­розь­ких коза­ків.

На Ваш роз­гляд ми про­по­ну­є­мо два види або­не­мен­тів:

Або­не­мент №1.
Або­не­мент в Коза­цьку Лицар­ську шко­лу Хара­ктер­ни­ка Мамая  (запро­по­но­ва­ний або­не­мент для одні­єї осо­би на 4 дні).
До або­не­мен­та вхо­дить 4 уро­ки вер­хо­вої їзди з коза­ком (інстру­кто­ром) три­ва­лі­стю 45 хви­лин кожен.
Як бонус: вла­сни­ку або­не­мен­та про­по­ну­ю­ться уро­ки мисте­цтва воло­ді­н­ня збро­єю – шаблею, спи­сом, луком, бато­гом; при­го­ту­ва­н­ня коза­цьких страв; роз­гор­та­н­ня польо­во­го коза­цько­го табо­ру, рибо­лов­ля та інше.
Вла­сни­ку або­не­мен­та також нада­є­ться кар­тка на 10% зниж­ку на всі стра­ви та напої меню в «Шин­ку – Коса над чар­кою».

Або­не­мент №2.
Шко­ла вер­хо­вої їзди Нака­зно­го ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на.
До або­не­мен­та вхо­дить 4 уро­ки вер­хо­вої їзди з коза­ком (інстру­кто­ром) три­ва­лі­стю 45 хви­лин кожен.

Або­не­мент №2а.
Шко­ла вер­хо­вої їзди Нака­зно­го ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на.
До або­не­мен­та вхо­дить 8 уро­ків вер­хо­вої їзди з коза­ком (інстру­кто­ром) три­ва­лі­стю 45 хви­лин кожен.
Як бонус: вла­сни­ку або­не­мен­ту нада­є­ться кар­тка на 10% зниж­ку на всі стра­ви та напої меню в «Шин­ку – Коса над чар­кою».

За при­дба­н­ням або­не­мен­тів Ви може­те звер­ну­тись за теле­фо­ном: 044–361-98–48; 093–872-48–77 або за еле­ктрон­ною адре­сою: mamayevasloboda@gmail.com

Коза­цька Лицар­ська шко­ла Хара­ктер­ни­ка Мамая почне дія­ти з 15 трав­ня 2013 року.

«Ой полети, галко, ой полети, чорна, да й на Січ риби їсти; Ой принеси, галко, ой принеси, чорна, від Кошового вісті…»

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»