Козаки та козачки з селища Козака Мамая – «Мамаєвої Слободи» щиро вітають всіх українців із Новим 2012 роком та Різдвом Христовим!
Опубліковано: 29 Гру 2011 12:56

Щиро вітаємо всіх українців із Новим 2012 роком та Різдвом Христовим!

У день святий Різдва Христова
Бажаєм щастя Вам земного,
Бажаєм в душах відродити
Уміння вірити, любити,
А Бог Вам щедрою рукою
За Вашу віру, за терпіння
Своє надасть благословіння.

Козаки та козачки з селища Козака Мамая – «Мамаєвої Слободи»!

Раді спо­ві­сти­ти Вас про набли­же­н­ня Четвер­тої Зимо­вої «Кра­ї­ни Мрій Різдвя­ної» , а також Ста­ро­го Ново­го року, Малан­ки, Васи­ля та Водо­хре­ща.

Також, для тих, хто спав в Ново­рі­чну ніч 2012 року, а вран­ці йому при­тьом (непри­мін­но) заба­гло­ся погу­ля­ти та роз­ві­я­тись, пові­дом­ля­є­мо, що «Мама­є­ва Сло­бо­да» 1 січня 2012 року роз­по­чне свою робо­ту, як і зав­жди, рів­ні­сінь­ко о 10–00. Тож ті, хто «не доїв» або «не допив», гай­да всі в «Шинок – Коса над чар­кою», в пов­сяк­ден­но­му меню яко­го близь­ко 200 страв та хміль­них напо­їв Над­дні­прян­щи­ни коза­цької доби.

Ще раз Вас із Новим роком!

Попередній план заходів «МАМАЄВА СЛОБОДА-2012»

6 січня – СВЯТВЕЧІР.

Зга­дай­те, як наші пра­ба­бу­сі та пра­ді­ду­сі  були дітьми й спіль­но зі сво­ї­ми діда­ми та баба­ми, біля печі тра­ди­цій­ної укра­їн­ської хати тов­кли в сту­пі пше­ни­цю та роз­ти­ра­ли в макі­трі мако­го­ном мак, готу­ю­чи голов­ну на Свя­тве­чір обря­до­ву стра­ву – кутю. Тож запро­шу­є­мо Вас від­свя­тку­ва­ти Свя­тве­чір, Різдво та Щедрий вечір (Ста­рий Новий рік) в одній із поло­ви­нок хат, або ж у цілій сади­бі на «Мама­є­вій Сло­бо­ді». Ви буде­те мати можли­вість ску­шту­ва­ти 12 страв свя­тої вече­рі (на честь 12 апо­сто­лів), поси­ді­ти за свя­тко­вим родин­ним сто­лом (засте­ле­ним чистим сіном та покри­тим звер­ху домо­тка­ною ска­тер­ти­ною й виши­ва­ним рушни­ком). Ви та Ваші роди­чі та дру­зі мати­ме­те можли­вість як на «маши­ні часу» пере­не­стись у мину­лі сто­лі­т­тя, ску­шту­ва­ти свя­тко­вої куті та узва­ру (які займа­ють поче­сне місце на сто­лі під обра­за­ми – на поку­ті), долу­чи­тись до тра­ди­цій та обря­дів Різдва Над­дні­прян­ської Укра­ї­ни. Усіх бажа­ю­чих запро­шу­є­мо долу­чи­тись до свя­тку­ва­н­ня Різдва Хри­сто­во­го разом з укра­їн­ськи­ми коля­дни­ка­ми та різдвя­ни­ми вер­те­па­ми.

Про Свя­тве­чір читай­те тут – http://mamajeva-sloboda.ua/publ.php?id=245и

7 січня (субота) – ЧЕТВЕРТА ЗИМОВА КРАЇНА МРІЙ РІЗДВЯНА

10:00 – поча­ток наро­дних гулянь:
–      Кушту­ва­н­ня коза­цько­го кулі­шу та пече­но­го на рожнах (вер­те­лі) сто­кі­ло­гра­мо­во­го каба­на на від­кри­то­му вогні, а також дегу­ста­ція тра­ди­цій­них хміль­них укра­їн­ських напо­їв коза­цької доби (вишняк, слив’янка, дулів­ка, медо­ву­ха)

–        Ярма­рок май­стрів
–        Різдвя­ні роз­ва­ги для дітей та доро­слих
–        Май­стер-кла­си від наро­дних май­стрів
–        Співи біля вогнищ
–        Ката­н­ня на сан­ча­тах
16:00 – Від­кри­т­тя фести­ва­лю «Кра­ї­на Мрій Різдвя­на».
–        Різдвя­на Шопка
17:00 –  Виступ дитя­чо­го коле­кти­ву “Рай­го­ро­док”
18:00 – Різдвя­ний Зір­ко­вий вер­теп (за уча­сті відо­мих осо­би­сто­стей)
19:00 – виступ коле­кти­ву «Божи­чі»
20:00 – виступ гур­ту «Воплі Від­о­пля­со­ва»

Про Тре­тю «Кра­ї­ну Мрій Різдвя­ну», яка від­бу­ва­лась у коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да у 2010 році, дізна­йтесь тут:  http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=455

Про про­гра­му «Кра­ї­ни Мрій Різдвя­ної» у 2011 році читай­те тут – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=455

Про Свя­тве­чір, Різдво та Щедрий вечір дізна­йтесь тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=386

8 січня (неділя) – продовження
ЧЕТВЕРТОЇ ЗИМОВОЇ КРАЇНИ МРІЙ РІЗДВЯНОЇ

10:00 – поча­ток наро­дних гулянь:
–     Кушту­ва­н­ня коза­цько­го кулі­шу та пече­но­го на рожнах (вер­те­лі) сто­кі­ло­гра­мо­во­го каба­на на від­кри­то­му вогні, а також дегу­ста­ція тра­ди­цій­них хміль­них укра­їн­ських напо­їв коза­цької доби (вишняк, слив’янка, дулів­ка, медо­ву­ха)
–     Ярма­рок май­стрів
–     Різдвя­ні роз­ва­ги для дітей та доро­слих
–     Май­стер кла­си від наро­дних май­стрів
–     Співи біля вогнищ
–     Ката­н­ня на сан­ча­тах
17:00  –  Різдвя­на Шопка від Кра­ї­ни Мрій Різдвя­ної
17:30 – дитя­чий Різдвя­ний вер­теп “Цві­тень”
18:00 – виступ коле­кти­ву «Фоль­кне­ри»
19:00 –  виступ коле­кти­ву “Кро­сна”
20:00 – Dj O’Skrypka

Про Тре­тю «Кра­ї­ну Мрій Різдвя­ну», яка від­бу­ва­лась у коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да у 2010 році, дізна­йтесь тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=455

13 січня (п‘ятниця) – СТАРИЙ НОВИЙ РІК. МАЛАНКА.

18:00 – Усі, хто зазда­ле­гідь забро­ню­вав тра­ди­цій­ну укра­їн­ську хату або ж місця за сто­ли­ком у «Шин­ку – коса над чар­кою», мати­муть гар­ну наго­ду про­ве­сти Ста­рий Новий Рік в родин­но­му колі в атмо­сфе­рі сере­дньо­ві­чної Над­дні­прян­ської Укра­ї­ни, тоб­то послу­ха­ти справ­жні­сінь­ких щедрів­ни­ків, які, спів­а­ю­чи, щиро­сер­дно поба­жа­ють щастя, радо­сті та доста­тку госпо­да­рям та гостям.
Будуть від­тво­ре­ні ста­ро­дав­ні обря­ди «Малан­ки» та «Кози».
19:00 – на ярмар­ко­во­му май­да­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» наро­дні гуля­н­ня.

Про свя­тку­ва­н­ня Ста­ро­го Ново­го року читай­те тут: http://mamajeva-sloboda.ua/publ.php?id=266

Про Щедрий вечір на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» читай­те тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=398

14 січня (субота) – ВАСИЛЯ

10:00 – ярма­рок наро­дних май­стрів;
11:00 – кушту­ва­н­ня коза­цько­го кулі­шу та пече­но­го на рожнах (вер­те­лі) сто­кі­ло­гра­мо­во­го каба­на на від­кри­то­му вогні, а також дегу­ста­ція тра­ди­цій­них хміль­них укра­їн­ських напо­їв коза­цької доби (вишняк, слив’янка, дулів­ка, медо­ву­ха)
–     Різдвя­ні роз­ва­ги для дітей та доро­слих
–     Май­стер-кла­си від наро­дних май­стрів
–     Співи біля вогнищ
–     Ката­н­ня на сан­ча­тах
12:30 – Май­стер-клас із засі­ва­н­ня, коля­док та щедрі­вок
13:00 – різдвя­на каз­ка від зна­но­го на всій вкра­ї­ні каз­ка­ря – Сашка Лір­ни­ка.
14:00 – обряд «Кози» та від­тво­ре­н­ня сакраль­но­го дій­ства «Щедру­ва­н­ня» та «Засі­ва­н­ня» за уча­стю фоль­клор­них коле­кти­вів.
16:00 – Усі, хто не полі­ну­вав­ся, зазда­ле­гідь забро­ню­вав одну із тра­ди­цій­них укра­їн­ських хат або ж місця за сто­ли­ком у «Шин­ку – коса над чар­кою», мати­муть гар­ну наго­ду про­ве­сти Ста­рий Новий Рік в родин­но­му колі в атмо­сфе­рі сере­дньо­ві­чної Над­дні­прян­ської Укра­ї­ни, тоб­то послу­ха­ти справ­жні­сінь­ких щедрів­ни­ків, які, спів­а­ю­чи, щиро­сер­дно поба­жа­ють щастя, радо­сті та доста­тку госпо­да­рям та гостям.
Будуть від­тво­ре­ні ста­ро­дав­ні обря­ди «Малан­ки» та «Кози».

19 січня (четвер) – ВОДОХРЕЩА (ОРДАНЬ)

09:00 – 10:30 – в коза­цькій цер­кві «Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці» від­бу­де­ться Свя­тко­ва Літур­гія.

10:00 – ярма­рок наро­дних май­стрів

11:00 – Кушту­ва­н­ня коза­цько­го кулі­ша та пече­но­го на рожнах (вер­те­лі) сто­кі­ло­гра­мо­во­го каба­на на від­кри­то­му вогні, а також дегу­ста­ція тра­ди­цій­них хміль­них укра­їн­ських напо­їв коза­цької доби (вишняк, слив’янка, дулів­ка, медо­ву­ха)
12:30 –  наро­дні гуля­н­ня:

-      усі бажа­ю­чі пір­ну­ти (шубов­сну­ти) в опо­лон­ку озе­ра Кра­са­ви­ця, з яко­го бере поча­ток річка Либідь зби­ра­ю­ться на бере­зі. Насто­я­тель коза­цької цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці освя­чує воду в опо­лон­ці та бла­го­слов­ляє всіх, хто бажає зану­ри­тись в кри­жа­ну воду.  В цей час луна­ють пострі­ли з коза­цьких гар­мат та мушке­тів – коза­ки сим­во­лі­чно роз­стрі­лю­ють «нечи­сту силу», яка в цей час нама­га­є­ться «вистри­бну­ти» з освя­че­ної води. Люди весе­ло та гамір­но стри­ба­ють у воду, луна­ють коза­цькі литав­ри. Коза­ки ого­ло­шу­ють, що всі, хто прийняв купель в кри­жа­ній Хре­щен­ській воді, тепер мають пра­во позма­га­тись за «Ордан­ський Орден» (вирі­за­ний з кри­ги хрест). Коза­цький Оса­вул ділить усіх при­су­тніх на дві лави й роз‘яснює пра­ви­ла дру­жньої сути­чки. Пере­мож­ці отри­му­ють в наго­ро­ду сим­во­лі­чний «Ордан­ський Орден» та мого­рич (від­ро дулів­ки) від сто­ро­ни, яка отри­ма­ла пораз­ку.
16:00 – про­дов­же­н­ня наро­дних гуляннь. Вико­на­н­ня коля­док  фоль­клор­ни­ми коле­кти­ва­ми. На берег озе­ра вино­си­ться дідух, де потім від­бу­ва­є­ться весе­ле його спа­ле­н­ня.

Про Водо­хре­ща на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» читай­те тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=399

9 лютого – Святкування Першої річниці проголошення «Козацької Спадкової Духовної Республіки» на «Мамаєвій Слободі»

9–00 – Свя­то­чний моле­бень в коза­цькій цер­кві Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці.
10–30 – Уро­чи­сто­сті в Вой­сько­вій скар­бни­ці за уча­сті Заслу­же­но­го арти­ста Укра­ї­ни, відо­мо­го кобза­ря Тара­са Ком­па­ні­чен­ка.
12–00 –  Ого­ло­ше­н­ня офі­цій­но­го викли­ку лицар­ським коман­дам із Євро­пи: Шве­ції, Іта­лії, Поль­щі, Туреч­чи­ни, Фран­ції та АР Крим  на поєди­нок у Тре­тьо­му Між­на­ро­дно­му лицар­сько­му тур­ні­рі «Шабля «Коза­ка Мамая», котрий від­бу­де­ться 7,8 та 9 липня 2012 р.
12–05 – Ого­ло­ше­н­ня викли­ку коза­кам Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го Росій­ської Феде­ра­ції на «Тре­тій поєди­нок честі», про­ве­де­н­ня яко­го запла­но­ва­но на 14 жов­тня 2012 р.
12–10 – Про­дов­же­н­ня свя­тку­ва­н­ня.

 Читай­те тут – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=471

13–19 лютого – ВСЕЇДА (Всеїдний тиждень).

«Все­їда» в гості іде! «Мама­є­ва Сло­бо­да» запро­шує всіх на наро­дні гуля­н­ня з наго­ди завер­ше­н­ня «Все­їдно­го тижня»

Для тих, хто дій­сно хоче, аби його ніздрі від­чу­ли пря­ний солод­ку­ва­тий запах сма­же­но­го на рожнах цілі­сінь­ко­го каба­на, пере­пі­лок, духм‘яної дома­шньої ков­ба­си чи шма­то­чка з про­різ­зю сала, вла­сно­руч спе­че­но­го на вогни­щі, щиро по-коза­цьки запро­шу­є­мо 13–19 люто­го до нас на коза­цьку сло­бо­ду свя­тку­ва­ти завер­ше­н­ня «Все­їдно­го тижня»! Запев­ня­є­мо, що Ви не тіль­ки змо­же­те поню­ха­ти солод­ко­го диму пече­ної на від­кри­то­му вогні сви­ни­ни та пти­ці, але, якщо заба­жа­є­те, то й ску­шту­є­те її та візьме­те участь спіль­но з фоль­клор­ним коле­кти­вом у наро­дних гуля­н­нях, пока­та­є­те дітей на фур­гал­ці (про­то­тип кару­се­лі), спіль­но з коза­ка­ми про­їде­тесь на запря­же­них кінь­ми санях або ж пострі­ля­є­те з лука.

Також до Ваших послуг «Шинок – коса над чар­кою», в яко­му ми реко­мен­ду­є­мо Вам зазда­ле­гідь забро­ню­ва­ти сто­ли­ки.

Про те, як свя­тку­ва­ли «Все­їду» мину­ло­го року, дізна­йтесь тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=473

21 лютого (вівторок) – Міжнародний день рідної мови.

12–00 – Свя­тку­ва­н­ня «Коза­цькою Спад­ко­вою Духов­ною Респу­блі­кою» на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» Дня рідної мови за уча­сті кра­що­го в Євро­пі коза­цько­го каска­дер­сько­го під­роз­ді­лу під ору­дою нака­зно­го ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на. Виступ кобза­рів-лір­ни­ків. Коза­цький куліш.

25–26 лютого – КОЛОДІЙ (МАСЛЯНА). СВЯТО УКРАЇНСЬКОГО ВАРЕНИКА З СИРОМ, як головної страви на Масляну в козацькій Україні.

Гурт дів­чат, тро­їсті музи­ки та коза­ки допо­мо­жуть Вам від­чу­ти коло­ри­тну атмо­сфе­ру коза­цької Над­дні­прян­щи­ни. Отож кожна нео­дру­же­на дів­чи­на чи пару­бок отри­ма­ють на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» колод­ку, яку їм прив’яжуть до лівої руки. «Вла­сни­ки» коло­док будуть зму­ше­ні «вику­пля­тись» (затан­цю­ва­ти спіль­но з фоль­клор­ним коле­кти­вом). Наро­дні гуля­н­ня 25 та 26 люто­го 2012 року будуть про­во­ди­тись як на виго­ні, поруч із «сви­ня­чим пере­ла­зом», що веде до «Шин­ку – коса над чар­кою» так і на Слобід­сько­му ярмар­ко­во­му май­да­ні, де вари­ти­ме­ться в здо­ро­ве­зних каза­нах коза­цька каша «Тете­ря» та обов‘язково варе­ни­ки з сиром. З тим, аби росі­я­ни від­чу­ва­ли себе в нас у гостях, як «у себе вдо­ма» – для них будуть про­по­ну­ва­тись млин­ці (бли­ны) з різно­ма­ні­тною начин­кою. Ску­шту­вав­ши варе­ни­ків чи млин­ців, та запив­ши їх медо­ву­хою чи налив­кою, охо­чі змо­жуть гай­ну­ти вули­ця­ми «Мама­є­вої Сло­бо­ди» на запря­же­них кінь­ми санях, пока­та­ти сво­їх дітей на «фур­гал­ці» (ста­ро­дав­ній ана­лог суча­сної кару­се­лі), або ж потор­гу­ва­тись із пере­ку­пка­ми, при­дбав­ши собі тра­ди­цій­ні укра­їн­ські суве­ні­ри на ярмар­ко­во­му май­да­ні.
Коман­дні зма­га­н­ня на най­швид­ше поїда­н­ня укра­їн­ських варе­ни­ків із виром та росій­ських «блі­нов» під гаслом: «Варе­ни­ки про­ти млин­ців»!

Про свя­тку­ва­н­ня Коло­дія (Масля­ної) у попе­ре­дні роки читай­те тут:

http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=468

http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=468

http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=404

9 березня – Святкування 198 річниці з Дня народження Великого Кобзаря ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА.

Усі бажа­ю­чі змо­жуть долу­чи­тись до моле­бня з наго­ди Дня наро­дже­н­ня Тара­са Гри­го­ро­ви­ча Шев­чен­ка, що від­бу­де­ться у цер­кві Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці, почу­ти цер­ков­ний пере­дзвін у вико­нан­ні кра­що­го дзво­на­ря Укра­ї­ни Рома­на Захар­чен­ка та без­по­се­ре­дньо взя­ти участь у кон­цер­ті, при­свя­че­но­му пам’яті Кобза­ря.

Про свя­тку­ва­н­ня мину­ло­го року читай­те тут – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=474

13–22 березня – Свято СОРОК СВЯТИХ

До свя­та «Сорок Свя­тих» (22 бере­зня) з 13 до 21 бере­зня в одній із хат на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» вла­сно­руч можна виго­то­ви­ти та спе­кти риту­аль­не печи­во у вигля­ді «жай­во­рон­ка», «соро­ки» чи «бусли­ка». Люб’язно запро­шу­є­мо Вас при­дба­ти або, взяв­ши участь у кулі­нар­но­му май­стер-кла­сі, вла­сно­руч виго­то­ви­ти та спе­кти у справ­жні­сінь­кій укра­їн­ській печі в одній із хат «Мама­є­вої Сло­бо­ди» або ж «Шин­ку – коса над чар­кою» печи­во – «жай­во­ро­нок», «соро­ка» чи «буслик» за пра­ба­бу­си­ни­ми реце­пта­ми. Хло­пча­ки та дів­ча­тка змо­жуть, три­ма­ю­чи в руках нани­за­ні на пали­чки «бусли­ки» та «жай­во­рон­ки», весе­ло пога­са­ти по коза­цькій Сло­бо­ді, на роз­та­лих від сні­гу виго­нах жар­тів­ли­во потан­цю­ва­ти та закли­ка­ти весну.

Про свя­тку­ва­н­ня мину­ло­го року читай­те тут – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=479

15 квітня – ВЕЛИКДЕНЬ

Напе­ре­до­дні Дня Свя­то­го Воскре­сі­н­ня про­по­ну­ю­ться май­стер-кла­си із випі­ка­н­ня пасок в тра­ди­цій­ній Над­дні­прян­ській печі одні­єї з хат на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» та май­стер-клас із писан­кар­ства.

«Ліни­ві» госпо­ди­ні можуть при­дба­ти сво­го пасхаль­но­го коши­ка у «Мама­є­вій Сло­бо­ді».

На Велик­день «Мама­є­ва Сло­бо­да» запро­шує всіх долу­чи­ти­ся до пра­о­тців­ських тра­ди­цій: при­йти до цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці на все­но­шну помо­ли­тись, посвя­ти­ти паску та наїд­ки. Ті що не помі­стя­ться в цер­кві, змо­жуть кину­ти суху дро­ви­ня­ку з «нечи­стою силою» у  вогни­ще. А потім всі, хто заба­жає, під­ні­му­ться на дзвін­ни­цю поряд із цер­квою, аби вда­ри­ти в «Бла­го­віст» та загра­ти на інших цер­ков­них дзво­нах.

Про Велик­день читай­те тут – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=489

1 травня – ДЕНЬ ЦВІТІННЯ ЧЕРЕМХИ, найулюбленішої квітки Великого Гетьмана Богдана-Зиновія Хмельницького.

Усі бажа­ю­чі запро­шу­ю­ться на сади­бу коза­цько­го стар­ши­ни, що у «Мама­є­вій Сло­бо­ді». У День черем­хи:

· Від­бу­де­ться кон­церт шля­хет­сько-коза­цьких пісень укра­їн­сько­го сере­дньо­віч­чя

· Вико­ну­ва­ти­му­ться вір­ші на похва­лу Геть­ма­ну Бог­да­ну Хмель­ни­цько­му

· Чита­н­ня мані­фе­сту Вій­ська Зопо­розь­ко­го до коро­лівств, респу­блік, має­ста­тів

Також в про­гра­мі: висту­пи фоль­клор­них само­ді­яль­них коле­кти­вів, коза­цькі заба­ви, жар­ти, наро­дні тан­ці, часту­ва­н­ня  зва­ре­ни­ми у каза­нах на від­кри­то­му вогні варе­ни­ка­ми з різно­ма­ні­тною начин­кою (вишня, мак, сир, суха гру­ша, капу­ста) та вечор­ни­ці до тре­тіх пів­нів.

Про свя­тку­ва­н­ня мину­ло­го року читай­те тут – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=491

19–20 травня – Ігри «Чубатих слов’ян».

Зма­га­н­ня з тра­ди­цій­них слов‘янських бойо­вих видів єди­но­борств за уча­сті про­від­них бор­ців Укра­їн­ської Дер­жа­ви чоти­рьох регіо­нів: «Над­дні­прян­ці» (Київ), «Сте­по­ви­ки» (Сім­фе­ро­піль), «Сло­бо­жан­ці» (Донецьк), «Левун­ці» (Львів).

 Про зма­га­н­ня в 2010 році читай­те тут – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=496

30 травня – 1 липня – Великий «Слобідський ярмарок-2012», котрий буде проходити впродовж місяця з 30 травня по 1 липня під час проведення в Україні ЄВРО-2012.

Вели­кий «Слобід­ський ярма­рок-2012» про­хо­ди­ти­ме з 30 трав­ня по 1ли­пня,  року Божо­го 2012, на ярмар­ко­во­му май­да­ні коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да»  в місті Киє­ві, обіч  вито­ку леген­дар­ної річки Либідь, закле­ко­тить, загу­де, заку­ку­рі­кає, заспі­ває та заре­го­че  вели­че­зний «Слобід­ський ярма­рок-2012», на який ми щиро­сер­дно запро­шу­є­мо чине­най­кра­щих май­стрів зі всі­єї Укра­ї­ни.
Як це було мину­ло­го року – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=512

На ярмар­ку в «Мама­є­вій Сло­бо­ді» впро­довж міся­ця, під час про­ве­де­н­ня ЄВРО-2012 можна не лише при­дба­ти суве­ні­ри на згад­ку, але й  поспіл­ку­ва­ти­ся зі жва­ви­ми пере­ку­пка­ми та погу­ля­ти на укра­їн­ських вечор­ни­цях «до тре­тіх пів­нів». На Слобід­сько­му ярмар­ко­во­му май­да­ні коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» серед циган­ських киби­ток та коза­цьких возів все спів­ає, шквар­чить, буль­кає, рего­че та тан­цює – хто на що гаразд: «Бо де гопак, там і цига­но­чка – кру­та гуляночка».У пере­ку­пок на ярмар­ку кожен змо­же піді­бра­ти собі крам до впо­до­би для радо­сті сер­ця та сугрі­ву душі…

Справ­жніх наро­дних май­стрів зі всі­єї Укра­ї­ни, котрі бажа­ють взя­ти участь у Вели­ко­му «Слобід­сько­му ярмар­ку-2012», що три­ва­ти­ме цілий місяць, про­си­мо поча­ти реє­стра­цію. Кіль­кість місць обме­же­на! Поча­ток реє­стра­ції май­стрів із 20 січня 2012 року за тел.. 093–043-02–77 або  mamayevasloboda@gmail.com

3 червня – СВЯТКУВАННЯ ТРІЙЦІ. КЛЕЧАЛЬНА НЕДІЛЯ. ВІДТВОРЕННЯ
ОБРЯДУ КУСТА. СВЯТКОВЕ ДІЙСТВО «ВУЛИЦЯ».

У коза­цько­му сели­щі на Трій­цю в цер­кві Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці від­бу­де­ться свя­то­чна Літур­гія та освя­че­н­ня зіл­ля.

Усі бажа­ю­чі змо­жуть взя­ти участь у від­тво­рен­ні обря­ду «Куста».

Також на виго­ні біля гой­дал­ки, що поруч із «Шин­ком – коса над чар­кою» від­бу­де­ться дій­ство «Вули­ця». Саме тут під супро­від тро­їстих музик охо­чі змо­жуть долу­чи­тись до весе­лих наро­дних укра­їн­ських тан­ців.

Про те, як свя­тку­ва­н­ня від­бу­ва­ли­ся у мину­лі роки, читай­те тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=424  та тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=501

Про свя­то Трій­ці читай­те тут: http://mamajeva-sloboda.ua/publ.php?id=59

4 червня – Урочисте підведення підсумків та нагородження переможців «Другого Міжнародного літературного конкурсу «Козацька балачка».

Захід укра­їн­ської куль­ту­ри при­свя­че­ний сві­тлій пам‘яті авто­ра без­смер­тно­го рома­ну «Коза­цько­му роду нема пере­во­ду, або ж Мамай і Чужа Моло­ди­ця» – Оле­ксан­дру Іль­чен­ку, котрий наро­див­ся 4 черв­ня 1909 року.

Про «Дру­гий між­на­ро­дний літе­ра­тур­ний кон­курс «Коза­цька бала­чка» читай­те тут  http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=499

Пленер гончарів «Теракотовий Мамай».

Числа 4, міся­ця черв­ня, року Божо­го  2012, випов­ню­є­ться 103 роки з Дня наро­дже­н­ня Оле­ксан­дра Іль­чен­ка, авто­ра химер­но­го рома­ну з наро­дних вуст «Коза­цько­му роду нема пере­во­ду, або ж Мамай і чужа моло­ди­ця». В цьо­му рома­ні Оле­ксандр Іль­чен­ко опи­сав як вправ­но вмів гон­ча­рю­ва­ти сам хара­ктер­ник Козак Мамай.

Саме тому, в коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да» пла­ну­є­ться зібра­ти кра­щих май­стрів гон­чар­ної спра­ви зі всі­єї Укра­ї­ни від Сяну й до Дону. Пле­нер три­ва­ти­ме  з 4 по 14 черв­ня 2012 року.

Гон­ча­рі пра­цю­ва­ти­муть з гли­ною, обмі­ню­ва­ти­му­ться досві­дом, про­во­ди­ти­муть май­стер-кла­си з гон­чар­ства для учнів, сту­ден­тів та всіх охо­чих.

Пла­ну­є­ться разом з май­стра­ми від­тво­ри­ти ста­ро­дав­ню піч – горн,  для випа­ле­н­ня гон­чар­них виро­бів,  що спри­я­ти­ме від­нов­лен­ню Межи­гір­сько­го та Василь­ків­сько­го дав­ніх гон­чар­них осе­ред­ків Київ­щи­ни. В рам­ках пле­не­ру про­во­ди­ти­ме­ться кон­курс на кра­щий гон­чар­ний виріб «Тера­ко­то­вий Мамай».

Запро­шу­є­мо всіх бажа­ю­чих взя­ти участь у пле­не­рі гон­ча­рів «Тера­ко­то­вий Мамай». Для уча­сті у пле­не­рі необ­хі­дно наді­сла­ти  анке­ту на адре­су «Мама­є­вої Сло­бо­ди» –  mamayevasloboda@gmail.com . Умо­ви уча­сті в пле­не­рі можна довід­а­тись за тел.. 044–361-98–48; 093–043-02–77.

16–17 червня – Третій Міжнародний фестиваль «КОЗАЦЬКИЙ РОЗГАРДІЯШ НА «МАМАЄВІЙ СЛОБОДІ».

Зма­га­н­ня та пока­зо­ві висту­пи лицар­ських команд із Поль­щі, укра­їн­ських коза­ків та крим­сько­та­тар­ських вер­шни­ків

Пре­зен­та­ція тра­ди­цій­ної куль­ту­ри трьох бра­тніх наро­дів (наро­дні май­стри, фоль­клор­ні коле­кти­ви з Поль­щі, Кри­му та Укра­ї­ни, націо­наль­на кухня).

Деталь­ні­ше про цю подію читай­те тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=493

Дізна­йтесь, як Пер­ший Між­на­ро­дний фести­валь про­хо­див у 2010 році: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=427

28 червня – ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. ЗМАГАННЯ ЗА КУБОК “БРАТИНА ХАРАКТЕРНИКА КОЗАКА МАМАЯ”.

На честь Дня Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни «Мама­є­ва Сло­бо­да» про­во­дить зма­га­н­ня кра­щих спортс­ме­нів з бороть­би за кубок «Мама­є­вої Сло­бо­ди» – «Бра­ти­на хара­ктер­ни­ка Мамая».

В про­гра­мі захо­ду:

Про захід мину­ло­го року читай­те тут – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=505

6 липня – ІВАНА КУПАЛА на «Мамаєвій Слободі». Квест «НІЧ НА ІВАНА КУПАЛА – ПОШУК КОЗАЦЬКОГО СКАРБУ НА «МАМАЄВІЙ СЛОБОДІ».

Свя­тку­ва­н­ня Іва­на Купа­ла від­бу­де­ться за нетра­ди­цій­ним сце­на­рі­єм. Окрім купаль­ських гулянь, стриб­ків через вогни­ще, пуска­н­ня він­ків на воду, вже втре­тє про­по­ну­є­ться усім нео­дру­же­ним моло­дим парам вве­че­рі 6 липня взя­ти участь у кве­сті «Ніч на Іва­на Купа­ла – пошук коза­цько­го скар­бу на «Мама­є­вій Сло­бо­ді». Моло­ді пари вже втре­тє шука­ти­муть золо­ту каблу­чку з діа­ман­та­ми. Море азар­ту, коза­цький запал та цін­ний приз (каблу­чка з діа­ман­та­ми вар­ті­стю 10 000 грн.) для моло­дої пари зако­ха­них – гаран­то­ва­но!

До ува­ги! Обов’язкова попе­ре­дня реє­стра­ція уча­сни­ків! Тел.: (044)-361–98-48

Про те, як яскра­во від­бу­ва­лось свя­тку­ва­н­ня Іва­на Купа­ла у мину­лі роки, читай­те тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=428 та тут – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=502

Про саме свя­то Іва­на Купа­ла читай­те тут: http://mamajeva-sloboda.ua/publ.php?id=299

7, 8, 9 липня – ТРЕТІЙ МІЖНАРОДНИЙ ВЕЛИКИЙ ЛИЦАРСЬКИЙ ТУРНІР «ШАБЛЯ «КОЗАКА МАМАЯ».

Ось уже втре­тє «Мама­є­ва Сло­бо­да» запро­шує гостей на Між­на­ро­дний лицар­ський тур­нір «Шабля «Коза­ка Мамая». Усі бажа­ю­чі мають змо­гу насо­ло­ди­ти­ся незрів­нян­ним видо­ви­щем – зма­га­н­ням укра­їн­ських коза­ків, крим­сько­та­тар­ських вер­шни­ків, а також лица­рів із Поль­щі, Шве­ції та Іта­лії. Адже саме 7, 8 та 9 міся­ця липня, року Божо­го 2012, на ярмар­ко­во­му май­да­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» заше­ле­стять гор­ді коза­цькі стя­ги, рів­но як і бойо­ві штан­дар­ти вої­нів Поль­щі, Шве­ції, Іта­лії, а також роз­ви­ва­ти­му­ться кін­ські хво­сти на крим­сько­та­тар­ських бун­чу­ках.

Про Пер­ший Між­на­ро­дний лицар­ський тур­нір, який від­бу­вав­ся на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» у мину­лі роки, читай­те тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=429 та тут http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=503

12 липня – ФЕСТИВАЛЬ «ВІНШУВАННЯ СУБОТОВА»

Він­шу­ва­н­ня Субо­то­ва – родо­во­го гні­зда Бого­да­на-Зино­вія Хмель­ни­цько­го.

Про свя­тку­ва­н­ня мину­ло­го року читай­те тут – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=507

23 та 24 серпня – ДЕНЬ ПРАПОРА та ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Свято Характерника «Козака Мамая».

Загаль­ний з’їзд усіх людей з прі­зви­щем Мамай, котрі мешка­ють як в Укра­ї­ні, так і за її межа­ми. Наро­дні гуля­н­ня, коза­цькі заба­ви та пісні.

Усі патрі­о­ти Укра­ї­ни мають змо­гу долу­чи­тись до роз­гор­та­н­ня най­біль­шо­го пра­по­ра Укра­ї­ни на тери­то­рії «Мама­є­вої Сло­бо­ди», поба­чи­ти висту­пи коза­цьких вико­нав­ців (кобза­рів, лір­ни­ків) та коле­кти­вів Укра­ї­ни, Росії та інших кра­їн зару­біж­жя. Усі бажа­ю­чі змо­жуть насо­ло­ди­ти­ся пока­зо­ви­ми висту­па­ми кін­них коза­цьких під­роз­ді­лів та почу­ти коза­цькі пісні у вико­нан­ні най­кра­щих фоль­клор­них коле­кти­вів.

Про свя­тку­ва­н­ня Дня неза­ле­жно­сті у мину­лі роки читай­те тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=430 та тут:  http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=515

28 серпня – ПЕРША ПРЕЧИСТА. ДЕНЬ КАЛИНИ. Відтворення обряду збирання калини за участі фольклорного гурту .

Ласка­во про­си­мо долу­чи­ти­ся до від­тво­ре­н­ня дав­ньо­го добро­го обря­ду зби­ра­н­ня кали­ни та ску­шту­ва­ти кіль­ка ягід тер­пкої кали­ни, як це роби­ли наші пра­ба­бу­сі (щоб май­бу­тні наре­че­ні були обов‘язково коза­ка­ми, тоб­то справ­жні­ми лица­ря­ми).

Про те, як свя­тку­ва­н­ня від­бу­ва­лись у мину­лі роки, читай­те тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=435 та тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=514

22–23 вересня – ВЕЛИКИЙ ОСІННІЙ СЛОБІДСЬКИЙ ЯРМАРОК.

За уча­сті наро­дних май­стрів Укра­ї­ни від­бу­де­ться справ­жній ярма­рок, де крім суве­ні­рів можна буде при­дба­ти живе поро­ся, коро­ву, курей, гусей, з‘їсти варе­них раків чи варе­ни­ків, поча­сту­ва­ти кума «чикил­ди­хою» або ж «варе­ну­хою», потор­гу­ва­тись з пере­ку­пка­ми. Одним сло­вом: все точні­сінь­ко так, як було колись у наших пра­ді­дів на Соро­чин­сько­му ярмар­ку, що так вда­ло опи­сав Гоголь.

Про Слобід­ський Ярма­рок читай­те тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=512

8 жовтня – ФЕСТИВАЛЬ «УКРАЇНА – КРАЇНА НАЙСИЛЬНІШИХ ЛЮДЕЙ» пам‘яті найсильнішої людини минулого тисячоліття Івана Максимовича ПІДДУБНОГО.

В цей день шко­ля­рі й дошкіль­ня­та мати­муть можли­вість взя­ти участь у май­стер-кла­сах олім­пій­ських чем­піо­нів та пере­мож­ців між­на­ро­дних зма­гань у сило­вих єди­но­бор­ствах, які про­тя­гом остан­ніх років при­мно­жу­ва­ли сла­ву непе­ре­мо­жно­го Іва­на Під­ду­бно­го на між­на­ро­дних аре­нах, про­па­гу­ю­чи Укра­ї­ну як кра­ї­ну силь­них людей.

8 жов­тня 2012 року випов­ню­є­ться 141 рік з дня наро­дже­н­ня вида­тно­го спортс­ме­на-бор­ця, шести­кра­тно­го чем­піо­на сві­ту з бороть­би, сим­во­лу сили духу і тіла – Іва­на Під­ду­бно­го, який наро­див­ся у селі Кра­се­нів­ка Чор­но­ба­їв­сько­го райо­ну Чер­ка­ської обла­сті.

Про те, як від­бу­вав­ся фести­валь мину­ло­го року, читай­те тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=520

14 жовтня – Свято ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ. ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА.

В рам­ках свя­тку­ва­н­ня – «Поєди­нок честі» – дво­бій з бага­то­борств між укра­їн­ськи­ми коза­ка­ми кра­що­го під­роз­ді­лу Євро­а­зій­сько­го кон­ти­нен­ту на чолі з нака­зним ота­ма­ном Оле­гом Юрчи­ши­ним та коза­ка­ми Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го Росій­ської Феде­ра­ції.

Усі, хто заві­тає до «Мама­є­вої Сло­бо­ди», можуть на вла­сні очі поба­чи­ти справ­жніх коза­ків з Укра­ї­ни та Росії, які при­ймуть участь у коза­цьких бага­то­бор­ствах (джи­гі­тов­ка, руб­ка лози, фехту­ва­н­ня, кула­чні дво­бої, пла­ва­н­ня, стріль­ба з лука, коза­цька пісня, кон­курс на кра­щу коза­цьку стра­ву та пока­зо­ві висту­пи команд уча­сниць з Укра­ї­ни та Дону).

Про те, як події роз­гор­та­ли­ся у мину­лі роки, читай­те тут:

http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=434

http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=440

http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=441

Про Свя­то Покро­ви, яке від­бу­ва­лось на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» у мину­лі роки, читай­те тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=442 та тут: http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=525

27 жовтня – Свято «ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЧКИ».

День укра­їн­ської коза­чки. В рам­ках захо­ду – квест «Чере­ви­чки для коха­ної коза­чки».

В про­гра­мі захо­ду:

Для уча­сті у кве­сті реє­стру­ю­ться всі бажа­ю­чі нео­дру­же­ні пари, а також хло­пці та дів­ча­та, що при­йшли без пар (котрі в про­це­сі реє­стра­ції змо­жуть позна­йо­ми­тись та обра­ти собі пару, одним сло­вом: «хто кому при­па­де до душі». Вся іні­ці­а­ти­ва за дів­ча­та­ми…) Чека­є­мо на смі­ли­вих паруб­ків! Всі заре­є­стро­ва­ні змо­жуть взя­ти участь у захо­плю­ю­чо­му кве­сті на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» та вигра­ти доро­го­цін­ний приз – скарб для коха­ної коза­чки, а також взя­ти участь у укра­їн­ських вечор­ни­цях.

Про те, як це було у мину­лі роки, читай­те тут – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=445 та тут – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=519

7 грудня – КАТЕРИНИ. Свято «дівочої долі».

Саме цьо­го дня усіх нео­дру­же­них дів­чат та хло­пців запро­шу­є­мо взя­ти участь у магі­чно­му дій­стві вечор­ниць – закли­ка­ти свою долю, пово­ро­жи­ти та взя­ти участь у наро­дно­му гулян­ні 17–18 сто­лі­т­тя. Гай­да до «Мама­є­вої Сло­бо­ди» – на укра­їн­ські вечор­ни­ці!

Про вечор­ни­ці мину­ло­го року читай­те тут – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=453

8 грудня – Відкриття РЕЗИДЕНЦІЇ СВЯТОГО МИКОЛАЯ.

Бажа­ю­чі можуть здій­сни­ти про­гу­лян­ку по «Мама­є­вій Сло­бо­ді» на запря­же­них кінь­ми санях, зай­ти на гости­ну до справ­жньо­го укра­їн­сько­го Мико­лая (який у зати­шній атмо­сфе­рі тра­ди­цій­ної Над­дні­прян­ської хати, оздо­бле­ної рушни­ка­ми, божни­ка­ми та іншим хатнім начи­н­ням, вико­нує на ста­ро­світ­ській лірі кан­ти 17 сто­лі­т­тя), позна­йо­ми­тись з укра­їн­ськи­ми коза­ка­ми, які від­да­но охо­ро­ня­ють спо­кій Свя­то­го Мико­лая, взя­ти участь у таїн­стві при­го­ту­ва­н­ня медо­во­го тіста та випі­ка­н­ня в справ­жні­сінь­ких ста­ро­вин­них хатніх печах «печа­тних» медів­ни­ків – Мико­лай­чи­ків. Доро­слі можуть ску­шту­ва­ти най­улю­бле­ні­шо­го коза­цько­го хміль­но­го напою – «Варе­ну­хи» в “Шин­ку – коса над чар­кою».

Про те, як це було рані­ше, читай­те тут – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=456 або тут – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=458

13 грудня – УКРАЇНСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ. СВЯТО АНДРІЯ на «Мамаєвій Слободі».

Усі моло­ді нео­дру­же­ні дів­ча­та запро­шу­ю­ться на гости­ни – у справ­жній укра­їн­ській атмо­сфе­рі в одній із садиб «Мама­є­вої Сло­бо­ди» є можли­вість пога­да­ти на долю та судже­но­го, прой­ти май­стер-клас із ліпле­н­ня варе­ни­ків (із «про­ро­чи­ми» сюр­при­за­ми), та від­чу­ти атмо­сфе­ру укра­їн­ських вечор­ниць 17–18 сто­лі­т­тя. Хло­пців чека­ти­муть на пару­бо­цькі гуля­н­ня та актив­ні коза­цькі заба­ви.

Про вечор­ни­ці мину­ло­го року читай­те тут - http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=453

19 грудня – ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ.

9–00 – Свя­то­чна Літур­гія став­ро­пі­гій­ній коза­цькій цер­кві Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці.
Наро­дні гуля­н­ня, ярма­рок май­стрів, коза­цький куліш, ката­н­ня на запря­же­них кінь­ми санях, фур­гал­ка.

Під час свя­та діти змо­жуть погрі­тись біля вогнищ, ску­шту­ва­ти гаря­чо­го чаю з чебре­цю, з‘їсти печа­тних медо­вих пря­ни­ків, спе­че­них у хатній печі, що у рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая; пока­та­тись на кри­жа­ній ков­зан­ці або гой­дал­ці, або ж пока­та­тись спіль­но з коза­ка­ми на запря­же­них кінь­ми санях чи возі; взя­ти участь у різно­ма­ні­тних дитя­чих забав­ках та іграх.

Всі охо­чі також змо­жуть від­ві­да­ти рези­ден­цію Свя­то­го Мико­лая, що в хаті Тита­ря, поруч із коза­цькою цер­квою.

Про свя­тку­ва­н­ня Мико­лая на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» читай­те тут:

http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=459

http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=381

http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=386

Вельмидостойні пані та панове!!!

Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» залишає за собою право вносити зміни та корегування до даного переліку заходів.

Також маємо гонор запропонувати Вам співпрацю у Ваших проектах, які спрямовані на національно-культурне відродження рідної Держави, нареченою нашими прадідами від віків – Україною!

Завжди Ваші, козаки «Мамаєвої Слободи».

Нехай вічна буде слава – через шаблю маєм права!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»