Козаки Всевеликого Війська Донського 1 жовтня 2012 року стануть повними кавалерами всіх трьох ступенів «Ордену козацької Неслави»
Опубліковано: 04 Вер 2012 16:58

Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» 9 лютого 2012 року, використовуючи методи народної дипломатії, вже втретє викликала на «Поєдинок честі» Всевелике Військо Донське Російської Федерації. Мотиви наші по-козацьки прості та прозорі – ми б хотіли, щоб російські козаки нарешті через 237 років вибачились перед українцями за руйнування Запорозької Січі у 1775 році. Варто вказати, що саме 5 полків Донського козацтва брало безпосередню участь в тій ганебній військові кампанії по знищенню гнізда «золотої вольності» наших прадідів.

В 2010 році, коли ми – суча­сні укра­їн­ські коза­ки – впер­ше викли­ка­ли Дон­ців на поєди­нок, вони, ігно­ру­ю­чи свій вла­сний «кодекс честі», що опу­блі­ко­ва­ний на пер­шій сто­рін­ці офі­цій­но­го сай­ту Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го, навіть нам не від­по­ві­ли…

Таким чином, у нас були всі під­ста­ви зара­ху­ва­ти Дон­цям техні­чну пораз­ку за неяв­ку на поєди­нок. Тоді, у 2010 році, росій­ським коза­кам була при­сво­є­на сим­во­лі­чна наго­ро­да «Орден коза­цької Несла­ви ІІІ сту­пе­ня».

В 2011 р. Дон­ські коза­ки Росій­ської Феде­ра­ції після нашо­го викли­ку вко­тре без пова­жних при­чин не при­бу­ли на поєди­нок, а від­так, зно­ву в наго­ро­ду отри­ма­ли «Орден коза­цької Несла­ви ІІ сту­пе­ня».

Цьо­го­річ ми, суча­сні укра­їн­ські коза­ки з «Мама­є­вої Сло­бо­ди»,  зро­би­ли всі можли­ві кро­ки, аби росі­я­ни при­їха­ли до нас на «Поєди­нок честі» 14 жов­тня 2012 року на Покро­ву. Ми навіть звер­ну­лись з листом до тоді­шньо­го Прем‘єра  та май­бу­тньо­го Пре­зи­ден­та РФ Путі­на В.В., посла РФ в Укра­ї­ні Зура­бо­ва М.Ю., напи­са­ли листи в газе­ти «Изве­стия» та «Ком­со­моль­ская прав­да» з про­ха­н­ням поспри­я­ти в при­їзді кра­щих із кра­щих росій­ських коза­ків 14 жов­тня 2012 року на «Поєди­нок честі» в «Мама­є­ву Сло­бо­ду».

Тепер з  усьо­го видно, що росі­я­ни не чита­ли текс­ту вла­сно­го «Коде­ксу честі», опу­блі­ко­ва­но­го на сай­ті Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го. Напев­не, Все­ве­ли­ке Вій­сько Дон­ське є «вели­ким» лише на папе­рі. Дон­ці не хочуть при­їжджа­ти, адже зна­ють, що про­гра­ють, бо ж наші укра­їн­ські коза­ки були і є най­кра­щи­ми вої­на­ми на євро­а­зій­сько­му кон­ти­нен­ті.

Якщо Дон­ці до 1 жов­тня 2012 року не даду­ться чути, де мають бути, то у нас, укра­їн­ських коза­ків, зно­ву буде пов­не мораль­не пра­во, напе­ре­до­дні свя­та Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці наго­ро­ди­ти росій­ських коза­ків  «Орде­ном коза­цької Несла­ви І сту­пе­ня».

Від­так, Все­ве­ли­ке Вій­сько Дон­ське Росій­ської Феде­ра­ції від­ни­ні і по віки-вічні буде пов­ним кава­ле­ром всіх трьох сту­пе­нів «Орде­на коза­цької Несла­ви».

Кори­сту­ю­чись коде­ксом коза­цької честі та гаслом  коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» – «Рекон­кі­ста», що з іспан­ської озна­чає від­во­ю­ва­н­ня, або ж повер­не­н­ня сво­го, ми – суча­сні укра­їн­ські коза­ки – у коза­цький спо­сіб хоче­мо щиро «при­ві­та­ти» росі­ян із вели­кою пере­мо­гою на Боро­дін­сько­му полі. Як відо­мо, битва під Боро­ді­но від­бу­лась 25 сер­пня (7 вере­сня за новим сти­лем) 1812 року. 

Росій­ські істо­ри­ки та іде­о­ло­ги імпе­рії факти­чно вкра­ли та при­вла­сни­ли сла­ву цієї пере­мо­ги  у наших пра­ді­дів  укра­їн­ських  коза­ків, які в мун­ди­рах рядо­вих сол­дат  росій­ських пол­ків здо­ла­ли  армію фран­цу­зів під Боро­ді­но.

Нехай вічна буде слава – через шаблю маєм права!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»