«Козацька ніч» – передноворічні та Різдвяні бенкети в «Мамаєвій Слободі»
Дата події: з 1 грудня 2017 року по 19 січня 2018 року

Чи зна­є­те Ви, що Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» зна­хо­ди­ться май­же в цен­трі міста Киє­ва за сім кіло­ме­трів від вули­ці Хре­ща­тик, в мальов­ни­чо­му урочи­щі з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь!

Аби пода­ру­ва­ти Вам свя­тко­вий настрій, ого­ло­шу­є­мо про поча­ток реє­стра­ції ком­па­ній та фірм, котрі бажа­ють від­свя­тку­ва­ти пере­дно­во­рі­чні кор­по­ра­ти­ви та Різдвя­ні свя­та саме так, як роби­ли наші пра­ді­ди Запо­розь­кі коза­ки та шля­хта!

Отож чека­є­мо Вас на зоря­ну та міся­чну «Коза­цьку ніч», аби спіль­но від­свя­тку­ва­ти пере­дно­во­рі­чний бен­кет, Свя­тве­чір, Різдво, Щедрий вечір (Ста­рий Новий рік) та Ордань (Водо­хре­ща) в коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да»!

Гайда всі на «Козацьку ніч» в «Мамаєву Слободу»!

Біля вхо­ду до коза­цько­го сели­ща гостей  зустрі­нуть дів­ча­та-коза­чки, або ж моло­ди­ці та люб’язно запро­сять усіх на гости­ну. На сади­бах гості огля­нуть інтер’єр хат. Зай­дуть до коза­цької цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці.

Під час ман­дрів­ки стеж­ка­ми коза­цької Сло­бо­ди гості змо­жуть заві­та­ти до «Гураль­ні» (вино­кур­ні). Дбай­ли­ва шин­кар­ка раді­сно при­ві­тає шано­ва­них гостей, запро­сить прой­ти до хати та запро­по­нує ску­шту­ва­ти слав­ної коза­цької «Варе­ну­хи». Чепур­на Одар­ка рога­чем діста­не з печі гор­щик запа­шно­го напою, поча­стує кожно­го охо­чо­го чар­кою-дру­гою та при­го­стить шано­ва­них гостей. Варе­ну­ху, охо­пле­ну бла­ки­тним полум’ям, нава­жа­ться випи­ти най­від­чай­ду­шні­ші смі­лив­ці, бо то справ­жні­сінь­ке «люци­пе­ро­ве пій­ло», як каза­ли наші пра­ді­ди Запо­розь­кі коза­ки!

Про­йшов­ши до шин­ку Ви та Ваші дру­зі, куми та сва­ти потра­плять на свя­тко­вий бен­кет. «Коза­цька ніч» роз­по­чи­на­є­ться! Чарів­ні дів­ча­та-коза­чки та моло­ди­ці при­го­стять істо­ри­чни­ми коза­цьки­ми стра­ва­ми XVII ст.

Якщо Ви не стра­хо­по­ло­хи, то до Вас у гості зай­дуть чуба­ті коза­ки та запро­сять усіх на пере­днє подвір’я шин­ку пере­гля­ну­ти жар­тів­ли­ве шоу. Про­тя­гом шоу коза­ки не лише про­де­мон­стру­ють свою хва­цьку май­стер­ність, але й пере­ві­рять смі­ли­вість та від­чай­ду­шність гостей.

Зго­дом до зали заві­та­ють тро­їсті музи­ки і дів­ча­та з фоль­клор­но­го коле­кти­ву. «Коза­цька ніч» три­ває… Музи­ки гра­ють, дів­ча­та спів­а­ють та навча­ють гостей укра­їн­ським наро­дним тан­цям: «Гре­ча­ни­ки», «Ойра», «Кар­то­пля», «Яко­ва» та «Краков‘як»!

В раді­сно­му та під­не­се­но­му настрої під зоря­ним небом, що широ­ко роз­ля­глось над коза­цьким сели­щем «Мама­є­ва Сло­бо­да» гості весе­ло та гамір­но повер­та­ю­ться по домів­ках.

До ува­ги! Сце­на­рій кожно­го свя­та скла­да­є­ться в інди­ві­ду­аль­но­му поряд­ку, вра­хо­ву­ю­чи поба­жа­н­ня замов­ни­ка.

Як замо­ви­ти?

Про­сто зате­ле­фо­нуй­те:

066–091–12–79; 044–361–98–48; або над­си­лай­те запит – irynams2010@gmail.com

Ми спла­ну­є­мо ваше свя­то інди­ві­ду­аль­но і вра­ху­є­мо всі ваші поба­жа­н­ня!

Засте­ляй­те сто­ли та все кили­ма­ми,
Та кла­діть кала­чі з ярої пше­ни­ці,
Бо при­йдуть до тебе три пра­зни­ки в гості,
А що пер­ший пра­зник – Рожде­ство Хри­сто­ве,
А що дру­гий пра­зник – Свя­то­го Васи­ля,
А тре­тій же пра­зник – Свя­те Водо­хре­ща!

Гайда всі на передноворічну «Козацьку ніч» в «Мамаєву Слободу»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»