«Козацька Спадкова Духовна Республіка» на «Мамаєвій Слободі» 19 березня 2011 року здійснить «Велику презентацію зброї та лицарського духу»
Опубліковано: 15 Бер 2011 11:49

Мину­ло­го року, напе­ре­до­дні ново­рі­чних свят, вся Укра­їн­ська Дер­жа­ва довід­а­лась, що укра­їн­ські коза­ки під ору­дою ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на висту­па­ли перед коро­лів­ською роди­ною Її Висо­ко­сті спіль­но із Коро­лів­ською Кін­ною гвар­ді­єю Вели­ко­бри­та­нії. Ще в дале­ко­му 1998 році сво­єю коза­цькою вправ­ні­стю коза­ки «Мама­є­вої Сло­бо­ди» поко­ри­ли коро­лів­ську роди­ну.

Тоді, в 1998 році, наших коза­ків впер­ше було запро­ше­но на Коро­лів­ський Тур­нір («Royal Tournament») до Вели­ко­бри­та­нії.

Остан­ній у мину­ло­му році пока­зо­вий виступ коза­ків під ору­дою ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на було запла­но­ва­но про­ве­сти 30 гру­дня 2010 року на ярмар­ко­во­му май­да­ні коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да», однак через жахли­ву оже­ле­ди­цю й дуже вели­ку віро­гі­дність трав­му­ва­н­ня коней та вер­шни­ків пока­зо­вий виступ був від­кла­де­ний. Нато­мість коза­ки, що повер­ну­ли­ся з “туман­но­го аль­бі­о­ну”, обме­жи­лись роз­по­від­дю про зустріч із чле­на­ми коро­лів­ської роди­ни Вели­ко­бри­та­нії. Числе­ним гостям Сло­бо­ди було обі­ця­но при пер­шій же можли­во­сті та за ліпших пого­дних умов пре­зен­ту­ва­ти май­стер­ність укра­їн­ських коза­ків так, як це вони роби­ли перед її Висо­кі­стю Коро­ле­вою Єли­за­ве­тою ІІ.

На прес-кон­фе­рен­ції було ого­ло­ше­но про пла­ни про­ве­де­н­ня 9 липня 2011 року «Дру­го­го Вели­ко­го лицар­сько­го тур­ні­ру «Шабля «Коза­ка Мамая» та можли­вість уча­сті в ньо­му кра­щих лицар­ських під­роз­ді­лів з Фран­ції, Поль­щі, Іта­лії, Шве­ції та крим­сько-татар­ських вер­шни­ків, рів­но як і спо­ві­ще­но про можли­вість повтор­но­го викли­ку на «Поєди­нок честі» коза­ків Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го, яким через неяв­ку на риста­ли­ше на Покро­ву – 14 жов­тня 2010 року – укра­їн­ські коза­ки ого­ло­си­ли «Техні­чну пораз­ку», а також пові­до­ми­ли про можли­вість запро­ше­н­ня на День Неза­ле­жно­сті 24 сер­пня в сто­ли­цю «чуба­тих слов‘ян» місто Київ під­роз­ді­лу Коро­лів­ської Кін­ної гвар­дії Вели­ко­бри­та­нії.

Панове товариство!

Під бій литав­рів та коза­цьких гар­мат «Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка» на  «Мама­є­вій Сло­бо­ді», котра роз­мі­щу­є­ться пра­кти­чно у сер­ці сто­ли­ці  Укра­ї­ни, біля вито­ку леген­дар­ної річки Либідь, хоче нага­да­ти укра­їн­цям про спад­ко­вий лицар­ський дух – гоно­ро­вий дух коза­цької сла­ви…

Саме тому, 19 числа, міся­ця бере­зня, року Божо­го 2011 на ярмар­ко­во­му май­да­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» зно­ву заше­ле­стять гор­ді коза­цькі стя­ги. Під гур­кіт бойо­вих коза­цьких литав­рів, пострі­ли фаль­ко­не­тів та ожиг, від­бу­де­ться феє­ри­чне дій­ство: «Вели­ка пре­зен­та­ція зброї та лицар­сько­го духу», в рам­ках яко­го буде здій­сне­но пока­зо­вий виступ кра­що­го на Євро­а­зій­сько­му кон­ти­нен­ті коза­цько­го кін­но­го під­роз­ді­лу під ору­дою ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на.

Висту­пу коза­ків пере­ду­ва­ти­ме кон­церт «Хореї коза­цької» за уча­сті заслу­же­но­го арти­ста Укра­ї­ни Тара­са Ком­па­ні­чен­ка.

Перед феє­ри­чним висту­пом коза­ків Оле­га Юрчи­ши­на від­бу­де­ться офі­цій­не ого­ло­ше­н­ня викли­ку на «Дру­гий Вели­кий лицар­ський тур­нір «Шабля «Коза­ка Мамая» кін­ним лицар­ським під­роз­ді­лам з Фран­ції, Поль­щі, Іта­лії, Коро­лів­ства Шве­ції та крим­сько-татар­ським вер­шни­кам.

Має­мо гонор спо­ві­сти­ти, що від 2010 року «Вели­кий лицар­ський тур­нір «Шабля «Коза­ка Мамая» тра­ди­цій­но буде про­хо­ди­ти в Киє­ві на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» виклю­чно 9 липня кожно­го року.

На Слобід­сько­му май­да­ні укра­їн­ські коза­ки також ого­ло­сять повтор­ний виклик на «Поєди­нок честі» коза­кам Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го Росій­ської Феде­ра­ції під керів­ни­цтвом Голов­но­го Вій­сько­во­го ота­ма­на Водо­ла­цько­го В.П.

Панове! Всім бажаючим відвідати «Мамаєву Слободу» 19 березня 2011 року та взяти участь в урочистостях з нагоди «Великої презентації зброї та лицарського духу» – з 10–00 до 14–00 – вхід вільний (безоплатний). Ласкаво просимо до нашого козацького Коша!

Нехай славиться земля наша, наречена від віків Україною!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»