Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» оголошує Другий Міжнародний Український Літературний конкурс «Козацька балачка»
Опубліковано: 04 Чер 2011 10:16

Панове товариство!

Сьогодні 4 червня 2011 року в День Народження письменника Олександра Ільченка, автора славнозвісного химерного роману з народних вуст «Козацькому роду нема переводу, а бо ж Мамай і Чужа Молодиця»,Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі», керуючись звичаєвим дідівським правом, в книгарні українського слова «Шабля «Козака Мамая» оголошує про проведення  Другого Міжнародного Українського Літературного конкурсу „Козацька балачка”, результати  якого вже традиційно будуть опрелюднені 7 квітня 2012 року, тобто на Благовіщеня.

Нага­ду­є­мо, що «коза­цька бала­чка» – це пра­дав­ня мова наших пра­ді­дів, яка заро­ди­ла­ся на коза­цьких зем­лях з дав­ніх часів. Через сто­лі­т­тя суку­пність різних гові­рок, себ­то «коза­цької бала­чки», сфор­му­ва­ли суча­сну укра­їн­ську літе­ра­тур­ну мову. Від­не­дав­на наша спів­у­ча солов‘їна мова, а насправ­ді мова “гор­дих сте­по­вих орлів” має ста­тус Дер­жав­ної.
Також, до цьо­го часу жите­лі Куба­ні та Дону нази­ва­ють свою мову «коза­цькою бала­чкою». Тво­ри, які при­йшли з Куба­ні, Дону та Став­ро­пі­л­ля на  Пер­ший Між­на­ро­дний Укра­їн­ський Літе­ра­тур­ний кон­курс „Коза­цька бала­чка” дове­ли, що їх «коза­цька бала­чка» май­же не від­рі­зня­є­ться від суча­сної укра­їн­ської літе­ра­тур­ної мови.

Ого­ло­шу­ю­чи Дру­гий Між­на­ро­дний Укра­їн­ський Літе­ра­тур­ний кон­курс „Коза­цька бала­чка”, саме в День Наро­дже­н­ня Оле­ксан­дра Іль­чен­ка, авто­ра «Вели­ко­го укра­їн­сько­го рома­ну», орг­ко­мі­тет вирі­шив ого­ло­си­ти, що темою дано­го кон­кур­су буде саме «Вели­кий укра­їн­ський істо­ри­чний роман», котрий пока­зує велич духу укра­ї­но-коза­цької нації.  Схва­лю­ю­чи ріше­н­ня щодо теми Дру­гої «Коза­цької бал­чки», орг­ко­мі­тет взяв до ува­ги над­зви­чай­ну спра­гу до «Вели­ко­го укра­їн­сько­го рома­ну» серед суча­сних укра­їн­ських літе­ра­тур­них кри­ти­ків.  Тож, заго­стрив­ши зно­ву «коза­цьку шаблю», шаблю само­го таки «Коза­ка Мамая» – вої­на хара­ктер­ни­ка й химо­ро­дно­го нев­ми­ра­ки,  з раді­стю спо­ві­ща­є­мо вель­ми­по­ва­жних панів кри­ти­ків, що року Божо­го 2012, міся­ця кві­тня, числа 7, в сві­тлий день Бла­го­ві­ще­ня , Ви та вся Укра­ї­на отри­ма­ють новий «Вели­кий укра­їн­ський істо­ри­чний роман» та дізна­ю­ться ім’я авто­ра-пере­мож­ця: «Бо ж і наш Бог не вбог,  бо ж і ми на сво­їй зем­лі люди…»

Всі наді­сла­ні тво­ри повин­ні від­по­від­а­ти насту­пним стан­дар­там та вимо­гам:

 1. Руко­пис має бути напи­са­ний укра­їн­ською мовою та наді­сла­ний еле­ктрон­ною поштою на адре­су bala4ka@gmail.com. Крім само­го руко­пи­су лист має місти­ти коро­тку біо­гра­фію авто­ра, його сві­тли­ну та кон­та­ктний номер теле­фо­ну.
 2. За обся­гом руко­пис пови­нен місти­ти не біль­ше, ніж 100 сто­рі­нок дру­ко­ва­но­го текс­ту одним фай­лом у фор­ма­ті WORD, шрифт 14 Times New Roman. Якщо роман біль­ше ніж 100 сто­рі­нок, уча­сни­ки мають можли­вість наді­сла­ти  його части­ну (роз­діл) руко­пи­су до 100 сто­рі­нок. В випад­ку, якщо поча­тко­вий роз­діл руко­пи­су отри­має при­зо­ве місце, то орг­ко­мі­тет звер­не­ться до уча­сни­ка з про­ха­н­ням наді­сла­ти про­дов­же­н­ня.
 3. Роман має роз­по­від­а­ти про істо­ри­чні події, або ж про люд­ську долю на тлі істо­ри­чних подій та епох, які від­бу­ва­ли­ся в Укра­ї­ні, або ж тих земель де про­жи­ва­ють укра­їн­ці – нащад­ки гор­дих лица­рів Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го.
 4. Орг­ко­мі­тет при­ймає до роз­гля­ду лише руко­пи­си рома­нів, які рані­ше ніде не дру­ку­ва­лись.
 5. В рома­ні  може бути при­су­тня говір­ка, яка вико­ри­сто­ву­є­ться у вашо­му регіо­ні, або ж сло­ва з суча­сно­го укра­їн­сько­го слен­гу. Бо укра­їн­ська мова має свої осо­бли­во­сті у кожно­му регіо­ні, ба навіть у кожно­му дво­рі чи обі­сті, і є суча­сною та кон­ку­рен­тною.
 6. Робо­ти при­йма­ю­ться з 4 черв­ня 2011 року до Дня наро­дже­н­ня Тара­са Гри­го­ро­ви­ча Шев­чен­ка – 9 бере­зня 2012 року.

Закликаємо всіх охочих авторів долучитися до «Козацької балачки» і своїм «гострим» словом взяти участь  у козацькій «шабельній атаці». Бо як писав Олександр Ільченко : “Мова – перша зброя в боротьбі: виживе мова, виживе й Вітчизна, бо ж мова є не тільки найпевніший засіб поневолення, а й вірне (разом з ножем та хлібом), надійне оружжя добування волі, бо геній народу без буяння рідної мови не варт нічого…”. Ця теза є гаслом Міжнародного  Українського Літературного конкурсу «Козацька балачка».

Іван Іль­чен­ко – Голо­ва орг­ко­мі­те­ту Дру­го­го Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су „Коза­цька бала­чка”.

Козак Кор­сун­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го.

Кар­та ком­па­ктно­го роз­се­ле­н­ня укра­їн­ців в три­ку­тни­ку між Кар­па­та­ми, Пів­ден­ним Ура­лом та Кав­ка­зом, скла­де­на у Від­ні 1920 року. Збе­рі­га­є­ться у від­ді­лі кар­то­гра­фії Цен­траль­ної нау­ко­вої бібліо­те­ки ім. В.Вернадського АН Укра­ї­ни.

Батько Небесний, прости гріхи наші, ми каємось! Благослови добре діло зробити. 

Во  ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»