Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» оголошує набір до Козацької Лицарської Школи Характерника Мамая
Опубліковано: 01 Вер 2011 12:58

Вельмидостойне панове товариство!

Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» щиро вітає всіх у кого в жилах тече горда козацька кров із Днем Знань!

Ми раді сповістити Вас, що з 1 жовтня 2011 року на «Мамаєвій Слободі» розпочне свою роботу Козацька Лицарська Школа Характерника Мамая.

Запро­шу­ю­ться хло­пчи­ки віком від 9 до 12 років, котрі дій­сно хочуть ста­ти у май­бу­тньо­му  коза­ка­ми.

Довід­ки за теле­фо­ном 093–043-02–77, або на ел. адре­су: mamayevasloboda@gmail.com

До програми вишколу Козацької Лицарської Школи Характерника Мамая будуть входити наступні  напрямки розвитку:

1. Уроки народознавства на тему: «Україна Козацька Держава».

Під керів­ни­цтвом Коза­ка Леву­шків­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го, Гене­рал-Хорун­жо­го укра­їн­сько­го коза­цтва – Костян­ти­на Олій­ни­ка.

1. Коза­цтво як фено­мен в укра­їн­ській істо­рії (зви­ча­є­во-пра­во­ва куль­ту­ра).

2. Роди­на – соціо­куль­тур­ний осе­ре­док збе­ре­же­н­ня укра­їн­ських тра­ди­цій (май­но­ві сімей­ні зви­чаї, мораль та ети­кет, шлюб та шлю­бні від­но­си­ни, фор­ми шлю­бу, основ­ні фун­кції сім’ї).

3. Дити­на у зви­ча­ях і віру­ва­н­нях укра­їн­сько­го наро­ду (обря­ди пер­ших років жит­тя, педа­го­гі­ка, дитя­чий фоль­клор).

4. Молодь в тра­ди­цій­но­му укра­їн­сько­му суспіль­стві (діву­ва­н­ня і паруб­ку­ва­н­ня, наро­дна мораль).

5. Свя­та і обря­ди наро­дно­го кален­да­ря укра­їн­ців.

а) Лекція, яка зна­йо­мить з най­біль­ши­ми свя­та­ми кален­дар­но­го року укра­їн­ців.

б) «Вве­де­н­ня при­йде – свят наве­де: зимо­вий цикл наро­дно­го кален­да­ря»

в) «Весна наша кра­сна, що ти нам при­не­сла: весня­ний цикл наро­дно­го кален­да­ря»

г) «Три міся­ці ясних, три міся­ці кра­сних: літній цикл наро­дно­го кален­да­ря»

д) «При­йшла Пре­чи­ста – буде по дере­ві листу чисто: осін­ній цикл наро­дно­го кален­да­ря»

6. Своє­рі­дність укра­їн­сько­го тра­ди­цій­но­го житла та інтер’єру.

7. Укра­їн­ські наро­дні реме­сла (тка­цтво, коваль­ство, гон­чар­ство).

8. Тра­ди­цій­ний укра­їн­ський одяг та при­кра­си.

9. Укра­їн­ська тра­ди­цій­на кухня.

10. Сві­то­гляд укра­їн­сько­го наро­ду (космо­го­ні­чні уяв­ле­н­ня та міфо­ло­гія).

11. Укра­їн­ський націо­наль­ний хара­ктер: риси та архе­ти­пи.

2. Уроки верхової їзди – козацька джигітовка.

Пра­ви­ла догля­ду за конем (сідла­н­ня коня, під­ко­ву­ва­н­ня коня)
Впра­ви воло­ді­н­ня збро­єю на коні (спис, шабля)

Під керів­ни­цтвом  кра­що­го кін­но­го каска­де­ра Євро­пи – Коза­ка Кущів­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го, Нака­зно­го Ота­ма­на – Оле­га Юрчи­ши­на.

3. Уроки фехтування на козацьких шаблях, стрільба з лука, ладування (заряджання козацьких гармат-фальконетів та мушкетів).

При­го­ту­ва­н­ня коза­цьких страв, обла­шту­ва­н­ня похі­дно­го коза­цько­го табо­ру.
Лов риби та під­го­тов­ка чов­нів до ухо­дни­цько­го похо­ду.

Під керів­ни­цтвом Ота­ма­на реє­стро­вих коза­ків Печер­ської сотні пана Оле­ксан­дра Хар­чен­ка.

4. Козацький лицарський епос XVI-XVIII ст.. Гра на кобзі, лірі, старосвітський бандурі. Виконання дум, кантів та псальмів.

Під керів­ни­цтвом Заслу­же­но­го арти­ста Укра­ї­ни – кобза­ря Тара­са Ком­па­ні­чен­ка.

5. Уроки з традиційних бойових козацьких єдиноборств.

Під керів­ни­цтвом Заслу­же­но­го май­стра спор­ту Укра­ї­ни – коза­ка Ірклі­їв­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го – Сер­гія Заспи.

6. Закон Божий.

Лекції  по вивчен­ню Зако­ну Божо­го. Роль укра­їн­сько­го коза­цтва в обсто­ю­ван­ні дідів­ської пра­во­слав­ної віри.
Під керів­ни­цтвом насто­я­те­ля Став­ро­пі­гій­ної коза­цької цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці – Отця Рома­на Фур­ди­на.


Перед тим як ста­ти справ­жнім лица­рем-обо­рон­цем, це б то коза­ком, діти із спад­ко­вих коза­цьких родів про­хо­ди­ли вишкіл у досвід­че­них, бува­лих коза­ків. Таких хло­пчи­ків нази­ва­ли джу­ра­ми, або ж збро­є­но­сця­ми. Хло­пчик, котрий успі­шно про­йшов пев­ні випро­бу­ва­н­ня та отри­мав коза­цькі нави­чки, мав пра­во прой­ти  іні­ці­а­цію (посвя­ту) в коза­цькі джу­ри (збро­є­но­сці). Тіль­ки після цієї посвя­ти малюк ста­вав юна­ком, це б то коза­цьким джу­рою, та міг носи­ти чуба, адже коза­цький чуб був озна­кою юна­ка-вої­на.

В так зва­но­му “коза­цько­му поясі” (він про­стя­гав­ся вздовж Чор­но­го шля­ху, яким на Укра­ї­ну здій­сню­ва­ли напа­ди хижі гра­бі­жни­цькі татар­ські орди, орі­єн­тов­но по лінії міст Тер­но­піль, Він­ни­ця, Умань, Чиги­рин на пра­во­му бере­зі Дні­пра та на ліво­му бере­зі Дні­пра по лінії міст Кре­мен­чук, Пол­та­ва, Луганськ) існу­вав дав­ній коза­цький зви­чай посвя­ти юна­ка в коза­цькі джу­ри (іні­ці­а­ція). Вам, напев­не, має бути ціка­во зна­ти, що на Поділ­лі  й до нашо­го часу цей зви­чай збе­ріг­ся.

У наших пра­ді­дів – Лица­рів Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го, цей риту­ал заклю­чав­ся в тому, що воді нада­ва­ли магі­чне зна­че­н­ня. В ніч перед Ордан­ню (Водо­хре­ще) 18 січня, тих юна­ків, котрих посвя­чу­ва­ли у джу­ри, після освя­че­н­ня води, бува­лі коза­ки три­ма­ли над виру­ба­ною в кри­зі опо­лон­кою у вигля­ді хре­ста дого­ри нога­ми і три­чі по-три­чі вмо­чу­ва­ли чуб хло­пця у свя­че­ну воду. Такою була сим­во­лі­чна при­свя­та май­бу­тньо­го лица­ря-коза­ка дев’яти янголь­ским чинам, згі­дно їх ієрар­хі­єю: Сера­фи­ми, Херу­ви­ми, Пре­сто­ли, Господ­ства, Сили, Вла­ди, Нача­ла, Архан­ге­ли та Янго­ли.

Адже вва­жа­ло­ся, що коли козак гине на полі бра­ні, то Янго­ли, саме за чуба, під­ні­ма­ють його до Пре­сто­лу Госпо­да Бога. Після такої іні­ці­а­ції юнак-джу­ра (збро­є­но­сець) мав пра­во виру­ши­ти на Січ для подаль­шо­го вишко­лу та здо­бу­т­тя зва­н­ня коза­ка-вої­на, бо ж тоді каза­ли: “Рабів до Раю не пуска­ють!” Тому стає зро­зумі­лим – чому коза­ки шука­ли собі кра­си­вої смер­ті на бойо­ви­щі…

Хлопчики, котрі успішно здолають перешкоди та складуть іспити Козацької Лицарської Школи Характерника Мамая будуть допущені до ініціації, тобто посвячені в козацькі джури (зброєносці). Також відмінники навчань особисто викують свою першу козацьку шаблю в кузні козацького селища «Мамаєва Слобода».

«Ой полети, галко, ой полети, чорна, да й на Січ риби їсти; Ой принеси, галко, ой принеси, чорна, від Кошового вісті…»

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»