Козацьке селище “Мамаєва Слобода” 21 лютого відзначає міжнародний день рідної мови
Опубліковано: 18 Лют 2013 11:24

Мова – це не тільки засіб спілкування але й основний інструмент який дозволяє людині дати визначення культурі, оточуючому середовищу, історії рідного краю та родоводу, тобто дає можливість самоідентифікувати себе у просторі.

День рідної мови щорі­чно від­зна­ча­є­ться під егі­дою ЮНЕСКО почи­на­ю­чи з 2000 року. Ця іні­ці­а­ти­ва спря­мо­ва­на на визна­н­ня та заохо­че­н­ня вико­ри­ста­н­ня рідних мов.

21 люто­го було визна­че­но як Між­на­ро­дний день  рідної мови ріше­н­ням 30-ї сесії Гене­раль­ної кон­фе­рен­ції ЮНЕСКО за про­по­зи­ці­єю кра­їн-чле­нів орга­ні­за­ції в листо­па­ді 1999 року  в пам’ять про події 1952р.  на тери­то­рії суча­сної Наро­дної Респу­блі­ки Бан­гла­деш (до 1971 року тери­то­рія Паки­ста­на). Саме тоді була жор­сто­ко при­ду­ше­на акція про­те­ста на захист рідної бан­гла­де­шської мови в якій заги­ну­ло п’ять сту­ден­тів.

Наша рідна мова впро­довж сто­літь зазна­ва­ла репре­сій та гонінь. Саме тому коза­ки з «Мама­є­вої Сло­бо­ди» вчер­го­ве здій­сню­ють «сим­во­лі­чну коза­цьку шабель­ну ата­ку»  з наго­ди від­зна­че­н­ня дня рідної мови.  Ці захо­ди прой­дуть у вигля­ді від­кри­то­го уро­ку наро­до­знав­ства та при­свя­чу­ва­ти­му­ться «найукра­ї­ні­шій» літе­рі укра­їн­ської абе­тки «Ґ». Хоче­мо звер­ну­ти Вашу ува­гу, що цієї літе­ри нема в абе­тках інших наро­дів, можли­во саме тому літе­ра «Ґ» зазна­ла ста­лін­ських репре­сій у 1933 році. Після «реформ» укра­їн­сько­го пра­во­пи­су «успі­шно» про­ве­де­них за вка­зів­кою ста­лін­ських опри­чни­ків Андрія Хви­лі (Олін­тер) та Нау­ма Кага­но­ви­ча серед інших нова­цій з укра­їн­ської абе­тки літе­ра «Ґ» була усу­не­на як націо­на­лі­сти­чна…

Початок заходів, щодо реабілітації літери «Ґ»  розпочнеться 21 лютого 2013 року о 12–00 у приміщенні «Войськової скарбниці», що на «садибі Сотника» в козацькому селищі «Мамаєва Слобода».

У про­гра­мі захо­ду:

1. Вико­на­н­ня ста­ро­світ­ських пісень Заслу­же­ним арти­стом Укра­ї­ни Тара­сом Ком­па­ні­чен­ком.
2. Укра­їн­ська калі­гра­фія – напи­са­н­ня гуся­чи­ми пера­ми слів з літе­рою «Ґ»
3. Дитя­чі чита­н­ня вір­шів зі сло­ва­ми при напи­сан­ні яких зустрі­ча­є­ться літе­ра «Ґ»
4. Ста­ро­дав­ні весе­лі ігри та заба­ви, куліш та коза­цький чай «гер­ба­та», ката­н­ня вер­хи на конях спіль­но з коза­ка­ми.

Коза­цька Спад­ко­ва Духов­на Респу­блі­ка на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» з наго­ди про­ве­де­н­ня свя­та, хоче нага­да­ти, що на ІІІ Між­на­ро­дний Укра­їн­ський Літе­ра­тур­ний кон­курс «Коза­цька Бала­чка» вже наді­йшло кіль­ка тво­рів. Кон­курс три­ває. Тож про­си­мо при­єд­ну­ва­тись до нашої «коза­цької рекон­кі­сти».  Робо­ти при­йма­ю­ться до 9 бере­зня – Дня наро­дже­н­ня Тара­са Гри­го­ро­ви­ча Шев­чен­ка.

Батько, прости гріхи наші, ми каємось! Благослови добре діло зробити. Во ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»