Козацьке селище «Мамаєва Слобода» оголошує фотоконкурс «Козацьке кохання»
Опубліковано: 06 Лют 2013 10:43

Вельмидостойне товариство!

Козацьке селище «Мамаєва Слобода» має гонор оголосити 

ПЕРШИЙ ФОТОКОНКУРС «КОЗАЦЬКЕ КОХАННЯ»!

Усім шану­валь­ни­кам дав­ніх укра­їн­ських тра­ди­цій, само­бу­тньо­го коло­ри­ту націо­наль­но­го укра­їн­сько­го строю (костю­му) коза­цько­го краю, усім тим, в кого в душі ще палає живий вогонь роман­ти­ки та при­год, про­по­ну­є­мо взя­ти участь у фото­кон­кур­сі та вигра­ти незви­чай­ний і дуже при­єм­ний гости­нець (приз) від коза­ків та коза­чок «Мама­є­вої Сло­бо­ди» – роман­ти­чну вече­рю на двох при сві­чках у «Шин­ку – Коса над чар­кою».

Для успі­ху Вам потрі­бно неба­га­то: насам­пе­ред – копи­ця щирих почут­тів, обе­ре­мок бадьо­ро­го настрою, жме­ня  віри в пере­мо­гу, які, без­пе­ре­чно, необ­хі­дно при­сма­чи­ти кіль­ко­ма кри­хта­ми гумо­ру та жар­тів!

УМОВИ ПЕРШОГО ФОТОКОНКУРСУ:

Числа 16 та 17, міся­ця люто­го, року 2013, з 12:00 до 15:00 заві­тай­те зі сво­єю чарів­ною пан­но­чкою  або ж пан­ною до коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» (до речі, для під­трим­ки може­те взя­ти і сво­їх дру­зів – кумів, сва­тів та зна­йо­мих). У хаті гон­ча­ра Вас зустрі­не чарів­на госпо­ди­ня, яка нео­дмін­но поча­стує Вас «витрі­шка­ми», а також справ­жні­сінь­ким вишня­ком чи хміль­ною слив’янкою та діста­не зі скри­ні для Вас зазда­ле­гідь заго­тов­ле­ний ком­плект укра­їн­сько­го тра­ди­цій­но­го одя­гу Сере­дньої Над­дні­прян­щи­ни коза­цької доби.

Для пан­но­чок це – виши­ван­ка, пла­хта, запа­ска, край­ка, юпка, нами­сто, стрі­чка або очі­пок, ну і, зви­чай­но ж, чер­во­ні чобі­тки. Для добро­ді­їв-лица­рів це – виши­ван­ка, щирі рясні шаро­ва­ри, кушак (пояс), жупан, кун­туш, жов­ті або чер­во­ні чоботи-сап’янці, ремінь, шабля, поро­хів­ни­ця, нагай­ка, пістоль, кин­джал, ну і, зви­чай­но ж, коза­цька шапка-шлик, яка була у наших пра­ді­дів сим­во­лом коза­цької лицар­ської честі та гідно­сті. Пере­одя­гнув­шись в істо­ри­чні строї (костю­ми) та дола­дньо при­че­пу­рив­шись, Ви про­сто про­хо­ди­те в дру­гу поло­ви­ну хати до фото­гра­фа та неви­му­ше­но фото­гра­фу­є­тесь в інтер’єрі коза­цької осе­лі 17–18 сто­лі­т­тя. Насправ­ді, сце­на­рій цих поста­но­во­чних зйо­мок зале­жить лише від Вашої фан­та­зії. За бажа­н­ням, Ви змо­же­те заліз­ти навіть на піч (пев­на спра­ва, не пору­шу­ю­чи рам­ки при­стой­но­сті та наро­дної мора­лі). Єди­на вимо­га – ліміт часу для одні­єї пари – не біль­ше 5–6 хви­лин.

Дода­тко­ва інфор­ма­ція для ске­пти­ків: костю­ми, вишняк, слив’янка, послу­ги фото­гра­фа та «витрі­шки» нада­ю­ться на без­опла­тній осно­ві.

А далі:

 1. Шість най­лі­пших сві­тлин (фото) із фото­се­сії кожної пари у пер­ший же після вихі­дних поне­ді­лок будуть викла­де­ні на сто­рін­ці Facebook «Мама­є­вої Сло­бо­ди».
 2. Пара має впро­довж деся­ти днів з момен­ту публі­ка­ції сві­тлин (фото­гра­фій) зібра­ти най­біль­ше голо­сів (лай­ків) під сво­ї­ми роман­ти­чни­ми фото­гра­фі­я­ми на сто­рін­ці Facebook «Мама­є­вої Сло­бо­ди».
 3. За резуль­та­та­ми під­ве­де­них під­сум­ків про кіль­кість лай­ків у від­кри­то­му кон­кур­сі визна­ча­є­ться та ого­ло­шу­є­ться пара-пере­мо­жець.
 4. Пара на під­твер­дже­н­ня сво­єї пере­мо­ги отри­має «ПОДАРУНКОВИЙ СЕРТИФІКАТ» на суму в 555 грн. (п’ятсот п’ятдесят п’ять гри­вень), який засвід­чує пра­во на роман­ти­чну вече­рю на двох при сві­чках у «Шин­ку – Коса над чар­кою».
 5. Пара-вла­сник сер­ти­фі­ка­ту, котрий засвід­чує пере­мо­гу у кон­кур­сі «Коза­цьке коха­н­ня», у зру­чний час впро­довж міся­ця змо­же від­ві­да­ти «Шинок – Коса над чар­кою», що на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да».

Щиросердно, по-козацьки, запрошуємо Вас взяти участь у Першому фотоконкурсі «Козацьке кохання», адже справа українського національно-культурного відродження в наших-таки з Вами руках, панове!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»