Козацьке селище «Мамаєва Слобода» оголошує Всеукраїнський конкурс на найкраще графічне зображення логотипу «Головна Резиденція Святого Миколая»
Опубліковано: 22 Тра 2013 10:44

У нас на козацькій Україні Свято Миколая відзначається двічі на рік. Микола – зимовий відзначається 19 грудня, а Микола весняний – 22 травня. А відтак, саме сьогоднішній день 22 травня 2013 року, цебто свято весняного Миколая, вибрано нами для оголошення Всеукраїнського конкурсу на найкраще графічне зображення логотипу «Головна Резиденція Святого Миколая». Центр народознавства «Козак Мамай» («Мамаєва Слобода») зареєстрував цей знак для товарів і послуг ще минулого року, отримавши Свідоцтво про Державну реєстрацію, яке посвідчує наше право володіти даним брендом.

Вельмидостойні митці! Пані та панове!

Оголошуємо про Всеукраїнський конкурс на найкраще графічне зображення логотипу «Головна Резиденція Святого Миколая».

Про­по­зи­ції на кон­курс щодо гра­фі­чно­го зобра­же­н­ня товар­но­го зна­ку «Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая» при­йма­ти­му­ться з 22 трав­ня по 22 листо­па­да 2013 року на еле­ктрон­ну адре­су:  mamayevasloboda@gmail.com , або ж на пошто­ву адре­су: 03061 м. Київ, вул. Михай­ла Дон­ця, 2 «Мама­є­ва Сло­бо­да» «Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая».

Адмі­ні­стра­ція коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» має шля­хе­тну мету залу­чи­ти для ство­ре­н­ня ново­го та суча­сно­го лого­ти­пу, як про­фе­сій­них худо­жни­ків, так і ама­то­рів, котрі б кре­а­тив­но піді­йшли до гра­фі­чно­го зобра­же­н­ня лого­ти­пу.  Гра­фі­чне зобра­же­н­ня лого­ти­пу повин­но бути кольо­ро­ве, а також місти­ти текст: «Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая» та від­обра­жа­ти духов­ну сутність справ Свя­то­го Мико­лая.

Робо­ти, які наді­йдуть не вча­сно, тоб­то після 22 листо­па­да 2013 року й не від­по­від­а­ти­муть зазна­че­ним вище умо­вам до уча­сті в кон­кур­сі не допу­ска­ти­му­ться. Про­по­зи­ції, пода­ні на кон­курс, не повер­та­ю­ться і не рецен­зу­ю­ться.

За резуль­та­та­ми про­ве­де­но­го кон­кур­су буде визна­че­но три пере­мож­ці, котрі отри­ма­ють гро­шо­ві наго­ро­ди:

Тре­тє місце – 1000 грн. (одна тися­ча гри­вень);
Дру­ге місце – 3000 грн. (три тися­чі гри­вень); 
Пер­ше місце – 5000 грн. (п‘ять тисяч гри­вень)

Впер­ше в «Мама­є­вій Сло­бо­ді» «Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая» гостин­но від­кри­ла свої две­рі чоти­ри роки тому, а саме 19 гру­дня 2009 року. За ці чоти­ри роки на гости­ну в Рези­ден­цію Свя­то­го Мико­лая заві­та­ло кіль­ка тисяч малю­ків та доро­слих, а також на його адре­су наді­йшли сотні листів… Свя­тий Мико­лай вибрав коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» для сво­го офі­цій­но­го осід­ку в Укра­ї­ні з метою забез­пе­че­н­ня коза­цької під­трим­ки усім сво­їм добрим спра­вам.

Коза­ки та коза­чки «Мама­є­вої Сло­бо­ди» запро­по­ну­ва­ли укра­їн­ській гро­ма­ді новий ета­лон свя­та Мико­лая. Наш укра­їн­ський Свя­тий Мико­лай має всі озна­ки укра­їн­ця, бо ж одя­гне­ний у свя­ще­ни­чі ризи та у під­би­тий бобро­вим хутром  шля­хет­ський кун­туш. На голо­ві має геть­ман­ську шапку. Але крім зов­ні­шніх ознак він ще добра, щира, при­ві­тна люди­на, котра на від­мі­ну від його англо-саксон­ських та росій­ських ана­ло­гів (Сан­та Кла­ус, Дєд Мороз) не махає крю­чко­ва­тою пали­цею (посо­хом) йду­чи по лісу, а ціл­ком у циві­лі­зо­ва­ній гостин­ній атмо­сфе­рі тра­ди­цій­ної Над­дні­прян­ської хати, оздо­бле­ної рушни­ка­ми, божни­ка­ми та іншим хатнім начи­н­ням, вико­нує на ста­ро­світ­ській лірі кан­ти 17 сто­лі­т­тя. Разом із дітьми, аби ті не були ліни­ви­ми чисто­плю­я­ми випі­кає в печі справ­жні печа­тні пря­ни­ки – медів­ни­ки, або ж як їх всі нази­ва­ють «Мико­лай­чи­ки». Укра­їн­ський Мико­лай направ­ду духов­на осо­ба, бо ж при­вчає дітей бути мудри­ми, добри­ми, спів­чу­тли­ви­ми.

Дуже важли­вим є й те, що його добрі, гар­ні спра­ви та почи­на­н­ня «взя­ті під охо­ро­ну» та пиль­ний нагляд укра­їн­ских коза­ків, адже «добро повин­но бути з кула­ка­ми». Воїн – козак зав­жди був носі­єм всьо­го прав­ди­во укра­їн­сько­го, цеб­то лицар­сько­го. Тож тра­ди­цій­но коза­ки з «Мама­є­вої Сло­бо­ди» під­пи­су­ють зі Свя­тим Мико­ла­єм «Глейт» (охо­рон­ну гра­мо­ту).

Спо­ді­ва­є­мось, що цей новий під­хід до свя­тку­ва­н­ня дня Свя­то­го Мико­лая здо­бу­де під­трим­ку на всіх тере­нах Укра­ї­ни, від синьо­го Дону до зеле­них Кар­пат.

Тож Дер­жав­на реє­стра­ція товар­но­го зна­ку «Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая» та виго­тов­ле­н­ня його гра­фі­чно­го зобра­же­н­ня ста­не ваго­мою запо­ру­кою в реа­лі­за­ції наших коза­цьких прав, бо ж свя­то Мико­лая є дій­сно одним із най­більш весе­лих зимо­вих наро­дних свят, не тіль­ки для малю­ків, але й для доро­слих…

У дав­ни­ну зимо­во­го Мико­лая вва­жа­ли покро­ви­те­лем хлі­бо­роб­ства, пове­ли­те­лем сти­хій, Добрим (Уго­дни­ком), вша­но­ву­ва­ли дуже пишно.

Наші пра­ді­ди, як і ми віри­ли в чудо­дій­ну силу Свя­то­го: з ним пов’язували випад­ки чуде­сно­го спа­сі­н­ня замер­злих, уто­пле­ни­ків, подо­ро­жніх, котрі опи­ни­ли­ся у скру­ті. Не дар­ма, кіль­ка цер­ков на Запо­розь­кій Січі були збу­до­ва­ні на честь Свя­то­го Мико­лая.

З наго­ди цьо­го свя­та батьки готу­ва­ли гостин­ці. Як пра­ви­ло це були медо­ві пря­ни­ки різно­ма­ні­тно­го вигля­ду – « мико­лай­ці», «мико­лай­чи­ки» і лози­ни. Чем­ним, добрим дітям – роз­да­ва­ли медя­ни­ки, а неслу­хня­ним спер­шу погро­жу­ва­ли лози­ною, а вже потім зми­ло­сти­вив­шись, таки дава­ли пря­ник.

У містах батьки самі кла­ли малю­кам вно­чі під поду­шку мико­лай­чи­ка. Вран­ці, зна­йшов­ши печи­во, діти дуже раді­ли й тіши­ли­ся, вихва­ля­ю­чись один перед одним сво­ї­ми медо­ви­ми пря­ни­ка­ми. Дещо пізні­ше, цей добрий зви­чай поши­рив­ся і на доро­слих. Осо­бли­во попу­ляр­ний він і серед моло­ді. Дів­ча­та та паруб­ки, навіть зараз обмі­ню­ю­ться печа­тни­ми медо­ви­ми пря­ни­ка­ми – мико­лай­чи­ка­ми.

Однак, кори­сту­ю­чись наго­дою та зга­ду­ю­чи, як наші пра­ді­ди Запо­розь­кі коза­ки свя­тку­ва­ли Мико­лая взим­ку, ми хоті­ли б роз­по­ві­сти Вам, як вони 22 трав­ня від­зна­ча­ли свя­то весня­но­го Мико­лая.

Саме в цей день у наших пра­ді­дів коза­ків був зви­чай впер­ше виво­ди­ти бойо­вих коней на пашу. Про це яскра­во свід­чить наро­дне прислів‘я: «При­йшов Мико­лай – коней випа­сай», або ж «Юрій корів випа­сає, а Мико­лай – коней». Дій­сно, у цей день Запо­розь­кі коза­ки кро­пи­ли сво­їх бойо­вих коней свя­че­ною на Водо­хре­ща водою та їзди­ли на них в полі вер­хи, аби нечи­ста сила коней не мучи­ла, та щоб не бра­ла їх ні татар­ська стрі­ла, ні туре­цький ята­ган… Тут же ж таки, у полі чи лузі, вари­ли щирий коза­цький куліш та ста­ви­ли інший часту­нок, так зва­ні заздо­ров­ні обі­ди, які в наро­ді ще зва­лись Ніколь­щи­ною, а звід­си і наро­дна при­по­від­ка «Пона­став­ля­ли тих мисок, як на Ніколь­щи­ні!»

Молитва до Святого Миколая.

(Замовляння козаків-характерників від зловорожих ворожбитів): «Михайло-архангел, Гавриїл-архангел, Микола Милостивий! Зійдіть з небес і принесіть ключі, і замкніть чарівнику і чарівниці, відуну і відунці і упирцю накрепко і твердо. І зійде Микола Милостивий, і принесе заліза, і поставить від землі до небес, і замкне трьома ключами позолоченими, і ті ключі викине в окіян-море, де лежить камінь алатир: тобі б, каменю, не відлежатися, а вам, ключам, не виплисти на моє слово». Во ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»