Козацьке селище «Мамаєва Слобода» святкує Спаса
Опубліковано: 14 Сер 2012 15:42

Свято Преображення Господнього (19 серпня) в народі ще називали Спасом яблучним, Другим Спасом, або ж  Спасом.

19 серпня 2012 року після служби в козацькій ставропігійній церкві Покрова Пресвятої Богородиці на церковному подвір‘ї буде освячено велетенську мапу (карту) України, включно із землями Кубані, площею понад 38 м. кв.. Велетенська карта України із територією Кубані (саме туди переселилась частина наших прадідів – запорозьких козаків) буде викладена печеними з гречаним медом яблуками. 

Ця символічна карта називатиметься «Спасівська карта козацьких земель України».

Укра­їн­ські коза­цькі зем­лі спо­кон­ві­ку роз­мі­щу­ва­ли­ся на обши­рі тери­то­рії від Кар­пат до річки Дон і далі до Куба­ні – аж по Кав­каз… На цих зем­лях свя­тий хліб нази­ва­ли «запа­шним» укра­їн­ським сло­вом «Паля­ни­ця». Це сло­во для кожно­го укра­їн­ця має гли­бо­кий сакраль­ний зміст. І там, де його дони­ні можуть вір­но вимо­ви­ти коза­цькою бала­чкою без акцен­ту, й зна­хо­дя­ться коза­цькі зем­лі…

Для виго­тов­ле­н­ня сим­во­лі­чної «Спа­сів­ської кар­ти коза­цьких земель Укра­ї­ни» в тра­ди­цій­ній печі хати на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» буде запе­че­но близь­ко 4000 штук яблук з гре­ча­ним медом.

Кар­та коза­цьких земель Укра­ї­ни вклю­чно із Кубан­ню, виго­тов­ле­на із пече­них яблук, буде обкла­де­на по кон­ту­ру кетя­га­ми вино­гра­ду, сли­ва­ми та гру­ша­ми, як сим­вол доста­тку земель дав­ніх спад­ко­вих коза­цьких родів.

На свя­то Пре­о­бра­же­н­ня Госпо­дньо­го слу­жба Божа роз­по­чне­ться о 8–00 і три­ва­ти­ме до 10–00. Після слу­жби Божої та освя­че­н­ня дарів пече­ні яблу­ка з гре­ча­ним медом будуть роз­да­ро­ва­ні всім охо­чим, хто на той час при­йде до коза­цької цер­кви на «Мама­є­вій Сло­бо­ді». 

Ми пам‘ятаємо, що 237 років тому, на Пер­шо­го Спа­са (Мако­вея), росій­ська імпе­ра­три­ця Кате­ри­на ІІ сво­їм Ука­зом офі­цій­но лікві­ду­ва­ла Запо­розь­ку Січ та покрі­па­чи­ла укра­їн­ських коза­ків.

Роз­да­ро­ву­ю­чи дари на Спа­са, наші пра­ді­ди таким чином поми­на­ли покій­них роди­чів та близь­ких. Ми ж, в коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да», роз­да­ро­ву­ю­чи пече­ні яблу­ка з медом, вино­град та інші фру­кти,  хоче­мо, аби вся Укра­ї­на на Спа­са зга­да­ла та пом‘янула добрим-тихим  сло­вом наших Вели­ких пра­ді­дів Запо­рож­ців – лица­рів сте­пу.

Здав­на в коза­цькій Укра­ї­ні на свя­то Пре­о­бра­же­н­ня Госпо­дньо­го свя­ти­ли гру­ші, сли­ви, яблу­ка і мед. Моя бабу­ся Юги­на роз­по­від­а­ла, що ще за царя її дід був іко­но­пи­сцем, про­те для про­жи­тку мав веле­тен­ську пасі­ку в сад­ку поряд із хатою – понад 200 вули­ків. У 1905 році бабу­сі було 5 років, і вона роз­ка­зу­ва­ла, зга­ду­ю­чи своє дитин­ство, що на Спа­са, після слу­жби в цер­кві, дід Юлі­ан роз­да­вав по квар­ті меду (близь­ко 1 літра) всім мешкан­цям села. А це було біля 250 дво­рів. А вже потім на возах при­їжджа­ли жиди-кра­ма­рі  з Гума­ні (Ума­ні) та ску­по­ву­ва­ли у мого пра­пра­ді­да віск та мед. За витор­го­ва­ні кошти він жив з роди­ною цілий рік та писав іко­ни…

Хри­сти­я­нам до Спа­са вза­га­лі забо­ро­ня­лось їсти яблу­ка. Їх не їли, бо ж, як каза­ли у нас на коза­цькій Вкра­ї­ні: «Саме яблу­ком змій спо­ку­сив Єву, та, в свою чер­гу, спо­ку­си­ла Ада­ма. Тож від­то­ді закін­чи­лось рай­ське жит­тя пер­ших людей…».

Саме тому, свя­ти­ти до цер­кви мед, яблу­ка та інші фру­кти годи­лось лише замі­жнім жін­кам та чоло­ві­кам. Дів­ча­та осте­рі­га­лись навіть під­хо­ди­ти до ого­ро­жі цер­кви, пере­йма­ю­чись тим, що їм можуть під­не­сти в дару­нок яблу­ко. У дів­чат це нази­ва­лось «сором», напев­не через ста­ро­за­ві­тну леген­ду про гріх пра­ма­те­рі Єви.

Наші пра­ді­ди, після освя­че­н­ня пло­дів та меду при­го­ща­ли освя­че­ним у цер­кві сво­їх рідних та близь­ких. Роз­да­ва­ли дари сусід­ським дітям та стар­цям. В дав­ніх коза­цьких роди­нах зна­ли, що чим біль­ше роз­да­си, тим кра­щий вро­жай очі­ку­ва­ти­ме­ться насту­пно­го року. Тож і ми, на Сло­бо­ді, хоче­мо про­дов­жу­ва­ти гар­ні тра­ди­ції лица­рів Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го.

Козак Леву­шків­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го Костян­тин Олій­ник


Кар­та ком­па­ктно­го роз­се­ле­н­ня укра­їн­ців в три­ку­тни­ку між Кар­па­та­ми, Пів­ден­ним Ура­лом та Кав­ка­зом, скла­де­на у Від­ні 1920 року. Збе­рі­га­є­ться в від­ді­лі кар­то­гра­фії Цен­траль­ної нау­ко­вої бібліо­те­ки ім. В.Вернадського АН Укра­ї­ни.

Батько Небесний, прости гріхи наші, ми каємось, Благослови добре діло зробити. Во ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»