Козацьке селище «Мамаєва Слобода» вітає з Вербною неділею!
Опубліковано: 24 Кві 2016 11:10

Коли Ісус Хри­стос вхо­див до Єру­са­ли­му, він набли­зив­ся до Вітфа­гії і Віфа­нії, до гори, що зве­ться Олив­ної і послав двох учнів Сво­їх, ска­зав­ши: “Ідіть у село; уві­йшов­ши до ньо­го, зна­йде­те прив’язане осля, що на ньо­го ніхто з людей ніко­ли не сідав; Відв’яжіть його, і при­ве­діть, і якщо хто спи­тає: Нащо відв’язуєте? ска­жіть тому так: Господь потре­бує його “. Послан­ці ж віді­йшли, і зна­йшли, як Він ска­зав їм. Коли ж ста­ли відв’язувати моло­до­го осла, госпо­да­рі його їх запи­та­ли: Нащо осля відв’язуєте? Вони ж від­ка­за­ли: Господь потре­бує його. І при­ве­ли його до Ісу­са, і, поклав­ши оде­жу свою на осля, поса­ди­ли на ньо­го Ісу­са. І, коли Він їхав, люди сте­ли­ли оде­жу свою по доро­зі. А як Він набли­жав­ся вже до схо­ду з гори Олив­ної, то весь натовп учнів в радо­сті веле­мов­но Бога хва­лив за всі чуде­са, що бачи­ли, кажу­чи: Бла­го­сло­вен­ний Цар, що йде в ім’я Госпо­днє! Мир на небе­сах, і сла­ва на висо­ті! ”

Уро­чи­стий вхід Ісу­са в Єру­са­лим був всту­пом Його на шлях хре­сних стра­ж­дань. Про цю подію роз­по­від­а­ють у сво­їх Єван­ге­лі­ях всі чоти­ри єван­ге­лі­сти (див. Мт. 21,1–11; Мк. 11,1–11; Лк. 19,29–44: Ів. 12,12–19).

У євре­їв був зви­чай: царі і пере­мож­ці в’їжджали до Єру­са­ли­му на конях або ослах, і народ уро­чи­сти­ми вигу­ка­ми, з паль­мо­ви­ми гіл­ка­ми в руках зустрі­чав їх. Вико­ну­ю­чи про­ро­цтва Ста­ро­го Заві­ту (див. Зах. 9,9), Хри­стос саме таким уро­чи­стим чином в’їжджав в Єру­са­лим, але не як Цар зем­ний або пере­мо­жець у вій­ні, а як Цар, Цар­ство Яко­го не від сві­ту цьо­го (Ін. 18,36) як Пере­мо­жець грі­ха і смер­ті. Єврей­ський народ, що зна­хо­див­ся під рим­ським ярмом, очі­ку­вав Месію як полі­ти­чно­го визво­ли­те­ля, і всім зда­ва­ло­ся, що Чудо­тво­рець, який вчо­ра воскре­сив Лаза­ря і колись наго­ду­вав 5 тисяч наро­ду, ціл­ком може бути саме тим зем­ним вождем, який при­ве­де свій народ до полі­ти­чної неза­ле­жно­сті і зем­но­го цар­ства насо­ло­ди.

З тих, які тоді пере­бу­ва­ли на вули­цях Єру­са­ли­му тіль­ки один Хри­стос знав, що замість зем­но­го цар­ства Він при­но­сить люди­ні Цар­ство Небе­сне, замість позбав­ле­н­ня від зем­но­го раб­ства Він звіль­няє люди­ну від раб­ства наба­га­то гір­шо­го – від раб­ства грі­ха. Він Один знав, що шлях, усі­я­ний нині паль­мо­ви­ми гіл­ка­ми, веде до Хре­ста і Гол­го­фи. Це цар­ське про­слав­ля­н­ня Хри­ста перед Його смер­тю Цер­ква зга­дує для свід­че­н­ня, що стра­ж­да­н­ня Спа­си­те­ля були добро­віль­ни­ми.

Назва Вер­бна неді­ля похо­дить від того, що на це свя­то віру­ю­чі при­хо­дять з гіл­ка­ми, як пра­ви­ло, вер­бо­вих рослин чи інших дерев, які пер­ши­ми роз­пу­ска­ю­ться наве­сні, в озна­ме­ну­ва­н­ня тих гілок, які різа­ли іудеї, що зустрі­ча­ли Ісу­са у Єру­са­ли­мі. Зви­чай­но, на пів­дні вико­ри­сто­ву­ють кві­ти і гіл­ки інших дерев, як пра­ви­ло, пальм. В Укра­ї­ні, де таких дерев немає і де пер­ша роз­пу­ска­є­ться вер­ба, з дав­ніх часів ста­ли вико­ри­сто­ву­ва­ти її гіл­ки, тому і саме свя­то ста­ло нази­ва­ти­ся Вер­бною неді­лею. Але справ­жня його назва – Вхід Госпо­дній до Єру­са­ли­му.

В 2016 році Вхід Госпо­дній в Єру­са­лим (Вер­бна неді­ля) при­па­дає на 24 кві­тня.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»