Козацькі джури (зброєносці) на «Мамаєвій Слободі» 23 вересня виготовили для Отаманів козацьких військ Російської Федерації іграшкового дерев‘яного коника та шабельку
Опубліковано: 23 Вер 2010 17:40

Пано­ве това­ри­ство!

Як Ви всі напев­не зна­є­те, 24 сер­пня в День Неза­ле­жно­сті Укра­ї­ни на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» суча­сні укра­їн­ські коза­ки, спад­ко­єм­ці лицар­ства Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го офі­цій­но ого­ло­си­ли виклик на дво­бій коза­кам Росій­ської Феде­ра­ції.

Запро­ше­н­ня на коза­цькі бага­то­бор­ства, котрі пла­ну­ва­лось про­ве­сти 13–14 жов­тня на честь 1100-річни­ці від­зна­че­н­ня свя­та Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці були наді­сла­ні на ім‘я Вер­хов­но­го Ота­ма­на Сою­за коза­цьких військ Росії та закор­до­н­ня, Голов­но­го Ота­ма­на Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го пана Водо­ла­цько­го В.П.  як реко­мен­до­ва­ним  листом поштою, так і на всі відо­мі еле­ктрон­ні адре­си росій­сько­го коза­цтва.  Вар­то осо­бли­во вка­за­ти, що 25 сер­пня 2010 р., тоб­то на дру­гий день після викли­ку зі шта­бу коза­цьких Військ Росій­ської Феде­ра­ції наді­йшло насту­пне коро­тке пові­дом­ле­н­ня: «Здо­ро­во дне­ва­ли, Бра­ты! Письмо будет пере­да­но ата­ма­ну.»

І біль­ше ні чичирк …

Саме тому, через місяць після викли­ку, ми вирі­ши­ли про­ве­сти пре­зен­та­цію зброї і ще раз запро­си­ти на «коза­цьку бала­чку» – «дво­бій честі» Ота­ма­нів Дон­ських, Кубан­ських та Тер­ських коза­цьких Військ Росій­ської Феде­ра­ції.

Наші пра­ді­ди Запо­розь­кі коза­ки, в разі коли супро­тив­ник ігно­ру­вав виклик на дво­бій, почи­на­ли бра­ти його на кпи­ни, тоб­то глу­зу­ва­ти. Тож в рам­ках пре­зен­та­ції Лицар­ської зброї сьо­го­дні на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» малі коза­ча­та (джу­ри), спіль­но з доро­сли­ми коза­ка­ми вла­сно­руч виго­то­ви­ли ігра­шко­во­го дерев‘яного кони­ка та куцень­ку дерев‘яну дитя­чу шабель­ку в дару­нок Ота­ма­нам коза­цьких Військ Росій­ської Феде­ра­ції з тим, якщо вони не при­йма­ють лицар­ський виклик, а від­так не керу­ю­ться «Коде­ксом коза­цької честі», котрий сто­їть на голов­ній сто­рін­ці офі­цій­но­го сай­ту Все­ве­ли­ко­го Вій­ська Дон­сько­го, то хай їздять на дерев‘яному дитя­чо­му кони­ку та маха­ють дерев‘яною шабель­кою й нехай сором­ля­ться нази­ва­ти себе справ­жні­ми коза­ка­ми…

Про­те, ми все ще спо­ді­ва­є­мось, що про­сті коза­ки Росій­ської Феде­ра­ції зро­зу­мі­ють наш Лицар­ський жарт і при­му­сять сво­їх Ота­ма­нів прийня­ти виклик на «дво­бій честі» нащад­ків Запо­розь­ких коза­ків.  

Після того, як коза­цькі джу­ри весе­ло пого­ца­ли на дерев‘яному кони­ку та пома­ха­ли дерев‘яною шабель­кою перед об‘єктивами числен­них теле­ка­мер, а їх на Сло­бо­ді було вісім, це кана­ли: «Новий канал», «5 канал», «24 канал», «Чор­но­мор­ська теле­ра­діо­ком­па­нія», «Тоніс», «1+1», «Гам­ма», «СТБ»  висту­пив кра­щий в Євро­пі кін­ний коза­цький загін під ору­дою Ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на.  

Укра­їн­ські коза­ки під керів­ни­цтвом Ота­ма­на Оле­га Юрчи­ши­на є кра­щим із кра­щих кін­них під­роз­ді­лів Євро­пи та здо­бу­ли за остан­ні 15 років деся­тки пере­мог над кін­ни­ми лица­ря­ми з Поль­щі, Шве­ції, Німеч­чи­ни, Фран­ції, Іта­лії, а також нео­дно­ра­зо­во пред­став­ля­ли укра­їн­ське коза­цтво перед самою коро­ле­вою Вели­ко­бри­та­нії Єлі­за­ве­тою ІІ, рів­но як і перед шей­ха­ми в Сау­дів­ській Ара­вії, коро­лем Малай­зії, Індо­не­зії та бага­тьох інших куто­чках нашої пла­не­ти.

До речі, укра­їн­ські коза­ки можуть виста­ви­ти на зма­га­н­ня з бага­то­борств не одну коман­ду, а кіль­ка. Ціка­во, чи є така можли­вість у коза­ків Росій­ської Феде­ра­ції?  Укра­їн­ські коза­ки з сели­ща «Коза­ка Мамая» все ж таки будуть чека­ти на офі­цій­ну від­по­відь від росі­ян ще до 2 жов­тня 2010 року. Якщо ж Ота­ма­ни Росій­сько­го коза­цтва не дадуть про себе зна­ти, то секун­дан­ти з укра­їн­сько­го боку в осо­бі керів­ни­цтва «Ліги каска­де­рів» Укра­ї­ни та Ради коза­цьких Ота­ма­нів Укра­ї­ни ого­ло­сять 2 жов­тня пото­чно­го року техні­чну пораз­ку росій­ським коза­кам, а від­так достро­ко­вим пере­мож­цем  буде ого­ло­ше­на коман­да укра­їн­ських коза­ків на чолі з Ота­ма­ном Оле­гом Юрчи­ши­ним.

Ми здо­га­ду­є­мось, що Ота­ма­ни Росій­сько­го коза­цтва ува­жно  сте­жать  за інфор­ма­цію на сай­ті коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да», тож щиро по-коза­цьки реко­мен­ду­є­мо визна­чи­тись, що їм ліпше: гоца­ти, так як і наші коза­цькі джу­ри на дерев‘яному дитя­чо­му кони­ку і маха­ти дерев‘яною шабель­кою, а це не личить справ­жнім коза­кам,  або ж при­їха­ти до нас – укра­їн­ських коза­ків 13 та 14 жов­тня на «коза­цьку бала­чку» – «дво­бій честі» й на справ­жніх бойо­вих коза­цьких конях  в чесно­му поєдин­ку позма­га­тись та визна­чи­тись хто ж кра­щий?

Після феє­ри­чно­го висту­пу під­роз­ді­лу Оле­га Юрчи­ши­на жур­на­лі­сти та всі при­су­тні були запро­ше­ні ску­шту­ва­ти «мудро­го коза­цько­го бор­щу». Посма­ку­вав­ши бор­щем, гості взя­ли участь у зма­га­н­нях: хто біль­ше скла­де сино­ні­мів до сло­ва «лупи­ти». Пере­міг козак Вище­сте­блі­їв­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го – Оле­ксандр Гон­ча­рен­ко. Він сло­ва­ми  «коза­цької бала­чки» напи­сав най­біль­ше сино­ні­мів до сло­ва: “лупи­ти” – гам­се­ли­ти, тов­кма­чи­ти, дуба­си­ти, грі­ти, пері­щи­ти, гати­ти, моло­ти­ти, дуб­цю­ва­ти, хво­ро­сти­ти, хво­ї­ти,  шпа­ри­ти, чухра­ти, окла­да­ти, бани­ти, пужи­ти, шма­га­ти, тро­щи­ти, гепа­ти, гили­ти, голом­ши­ти, кула­чи­ти, мані­жи­ти, локши­ти, потро­ши­ти, духо­пе­ли­ти …

Це зай­вий раз дово­дить, що суча­сна укра­їн­ська літе­ра­тур­на мова і коза­цька бала­чка 17–18 сто­лі­т­тя коза­ків Запо­розь­кої Січі, рів­но як і коза­ків Дону, Тере­ка та Куба­ні і є отим осер­дям, оті­єю лицар­ською збро­єю, яка об‘єднує всіх бра­тів коза­ків… Саме оцей лицар­ський дух, тоб­то нашу спад­ко­ву “коза­цьку зброю”, котру не зни­щи­ли воро­ги впро­довж сто­літь ми і пре­зен­ту­ва­ли сьо­го­дні в сели­щі “Коза­ка Мамая”!

Як балакали наші прадіди козаки Війська Запорозького Низового: «Нехай вічна буде слава, через шаблю маєм права…»

«Ой вийди, вийди, московський  царю, нехай ми собі поговоримо, свої коники випробуємо, а ясні мечики вимоцуємо: Чий коник швидший і мечик твердший? Ой виїдь, виїдь, ти, московський  царю, на ту толоку, та на мураву, покажи славу, ти, московський царю!”  (Українська колядка).

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»