Козацький скарб від Ювелірного Дому «Zarina» в «Ніч на Івана Купала»
Опубліковано: 03 Лип 2013 16:42

Ювелірний Дім «Zarina» вирішив приєднатися до нашого квесту та подарувати парі-переможниці одну із своїх авторських коштовностей, а саме, каблучку з білого або жовтого золота… Вона буде або з рубінами, або з діамантами, або з сапфіром. Все залежить від Вашого голосування! 

Чепурні панночки та їх гонорові козаки! Давайте голосувати!

Як свідчать давні перекази, в 1756 році, біля ковбані (озера), з якого бере початок річка Либідь – саме в тому місці, де зараз розташовується козацьке селище «Мамаєва Слобода» –  козацько-гайдамацький загін втопив два барила з золотими червінцями та коштовностями…

Наші мудрі пра­ді­ди Запо­розь­кі коза­ки зна­ли, що гро­ші – то мар­но­та, тож як хри­сти­ян­ські лица­рі зби­ра­ли собі скар­би на небі, а не на зем­лі…

З пере­ка­зів відо­мо, що моли­тви Запо­розь­ких коза­ків були дуже щири­ми та поту­жни­ми. Отож, коза­ки-хара­ктер­ни­ки хова­ли коштов­но­сті під дже­ре­лом не тому, що воно було при­кме­тним об’єктом на місце­во­сті… Запо­розь­кі хара­ктер­ни­ки, насправ­ді, твер­до зна­ли та віри­ли, що при­хо­ва­ний із добри­ми дум­ка­ми та намі­ра­ми скарб має нео­дмін­но мате­рі­а­лі­зу­ва­тись в май­бу­тньо­му…

Витік річки, тоб­то дже­ре­ло, ніби в гео­ме­три­чній про­гре­сії збіль­шує енер­гію добрих думок, закла­де­них разом із скар­бом. У такий магі­чний спо­сіб скарб ніби­то збіль­шу­є­ться та при­мно­жу­є­ться… Він, цей коза­цький скарб, не обов‘язково має бути в щирих золо­тих чер­він­цях, він, насправ­ді, пови­нен бути у щиро­сті думок та вчин­ків на бла­го рідної коза­цької Вкра­ї­ни.

Для романтиків ми вже четвертий рік поспіль будемо проводити квест «Ніч на Івана Купала – пошук козацького скарбу на «Мамаєвій Слободі» обіч витоку легендарної річки Либідь, а саме чарівного, оповитого лілеями та лататтям озера Красавиця.

Пара-переможець квесту неодмінно отримає в нагороду каблучку з коштовним камінням від Ювелірного Дому «Zarina». Прикраси від «Zarina» -це ексклюзивні авторські роботи, покликані відобразити красу жінки та підкреслити її індивідуальність.

Ювелірний Дім «Zarina» мав честь запропонувати козакам «Мамаєвої Слободи» для нагородження пари-переможниці у квесті на вибір три каблучки:

1. Каблучка з рубіном «Райський сад»

Нату­раль­не камі­н­ня висо­кої яко­сті цієї каблу­чки стає цен­тром при­кра­си. Вели­кий рубін при­вер­тає ува­гу, а в ото­чен­ні діа­ман­тів зача­ро­вує сво­єю гли­би­ною. Таке поєд­на­н­ня біло­го і жов­то­го золо­та з коштов­ним камі­н­ням смі­ли­во можна назва­ти суча­сною кла­си­кою. Кла­си­чний дизайн поєд­ну­є­ться з модни­ми акцен­та­ми. Таке орга­ні­чне допов­не­н­ня доско­на­ло­го камі­н­ня з пре­кра­сним дизай­ном, без­пе­ре­чно, спо­до­ба­є­ться жін­кам.

2. Каблучка з топазом «Серце океану»

Топаз – один із най­ча­рів­ні­ших юве­лір­них каме­нів, який перш за все при­ва­блює сво­єю осо­бли­вою вну­трі­шньою грою ніжно-бла­ки­тно­го від­тін­ку. Натхнен­ний бли­ском і сяй­вом каме­ню Юве­лір­ний Дім Zarina ство­рив цю зва­бли­ву каблу­чку, допов­нив­ши її вишу­ка­ни­ми діа­ман­та­ми… З пер­шо­го погля­ду камінь поло­нить сво­єю рося­ною про­зо­рі­стю, а пере­ли­ви діа­ман­тів у поєд­нан­ні з білим золо­том роблять каблу­чку доско­на­лою та непе­ре­вер­ше­ною у сво­їй коштов­ній гра­ції.

3. Каблучка з діамантом та квіточками «Флер»

Май­страм-юве­лі­рам вда­ло­ся дося­гну­ти гли­бо­кої витон­че­но­сті дета­лей у кожній кві­тці. Юве­лір­ні кві­тко­ві ком­по­зи­ції з біло­го золо­та і діа­ман­тів вигля­да­ють «живи­ми», сер­пан­ко­во-лег­ки­ми і витон­че­ни­ми. Витон­че­на, пов­ні­стю ручна робо­та ство­рює кві­тку-при­кра­су, якій непі­д­вла­дний час та про­стір.

Дале­бі, пано­ве! Ми насправ­ді потре­бу­є­мо Вашої допо­мо­ги та під­трим­ки у про­ве­ден­ні кве­сту! Оскіль­ки наші коза­ки «роз­гу­би­лись» у тако­му непро­сто­му вибо­рі, адже кожна каблу­чка від «Zarina» заслу­го­вує на те, аби пара-пере­мо­жець кве­сту «Ніч на Іва­на Купа­ла – пошук коза­цько­го скар­бу на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» отри­ма­ла саме її, то ми про­по­ну­є­мо ком­про­міс, який поля­гає в тому, аби спіль­но визна­чи­ти, яка з трьох вка­за­них вище каблу­чок від «Zarina» гідна при­кра­си­ти паль­чик дів­чи­ни-пере­мо­жни­ці кве­сту.

Від­так, про­си­мо Вас про­го­ло­су­ва­ти, наді­слав­ши свій голос із номе­ром та назвою каблу­чки на еле­ктрон­ну адре­су: luala_91@mail.ru

Голосування буде проводитись до 15–00 6 липня, адже о 16–00 – початок квесту. Не баріться!

До речі, про­по­ну­є­мо усім шля­хе­тним киян­кам, паруб­ки яких ще вага­ю­ться, чи вар­то бра­ти участь у кве­сті, взя­ти їх під «білі ручень­ки» та схо­ди­ти в крам­ни­цю Юве­лір­но­го Дому «Zarina», яка зна­хо­ди­ться в місті Киє­ві за адре­сою:  бул. Т. Шевченка,2 та люб‘язно попро­си­ти кон­суль­тан­та пока­за­ти всі три каблу­чки, зобра­же­ні вище, а саме «Рай­ський сад», «Сер­це оке­а­ну» та «Флер», аби засвід­чи­тись на віч, що діа­ман­ти, рубі­ни та сапфі­ри в обрам­лен­ні щиро­го біло­го та жов­то­го золо­та справ­жні-справ­жні­сінь­кі, ну точні­сінь­ко такі, як у коза­цько­му скар­бі наших пра­ді­дів Запо­рож­ців, котрий вони у 1756 році вто­пи­ли в дже­ре­лі, з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь, саме там, де зараз роз­та­шо­ва­на «Мама­є­ва Сло­бо­да». 

Давайте спільно відроджувати наші самобутні традиції!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»