«Київ козацький» – програма для школярів під час осінніх канікул в козацькому селищі «Мамаєва Слобода»
Дата події: з 28 жовтня по 6 листопада 2017 року

Гай­да до нашо­го «Коза­цько­го Коша»!  «Мама­є­ва Сло­бо­да» запро­шує шко­ля­рів від­ві­да­ти урочи­ще з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь. Саме тут, біля її дже­ре­ла і роз­та­шу­ва­лись 98 об‘єктів коза­цької доби!

В пері­од кані­кул в «Мама­є­вій Сло­бо­ді» шко­ля­рі змо­жуть поба­чи­ти білі укра­їн­ські хати, комо­ри, клу­ні, вітря­ки, пові­тки, волов­ні, возов­ні, ясла, водя­ний млин, справ­жні­сінь­ку коза­цьку цер­кву в ім‘я Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці, про­то­тип тієї цер­кви, котра виви­щу­ва­лась над Запо­розь­кою Січ­чю у часи Геть­ма­на Бог­да­на Хмель­ни­цько­го. Крім того, шко­ля­рі за бажа­н­ням змо­жуть від­ві­да­ти ото­че­ний воза­ми похі­дний «Коза­цький Кіш» (табір). Там же ж пока­та­тись вер­хи на конях спіль­но з коза­ка­ми, пострі­ля­ти з татар­сько­го лука, ску­шту­ва­ти коза­цько­го кулі­шу, або ман­дру­ю­чи тери­то­рі­єю, пого­ду­ва­ти справ­жні­сінь­ких кру­то­ро­гих сірих волів, овець, гусей, пога­са­ти на сві­жо­му пові­трі нав­ви­пе­ред­ки з кро­ля­ми.

Теле­фон від­ді­лу з орга­ні­за­ції дитя­чих свят та дозві­л­ля:

066–728–00-34; 044–361–98–48; або над­си­лай­те запит – Dityms@gmail.com

Хоче­мо при­на­гі­дно нага­да­ти, що Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» зна­хо­ди­ться за адре­сою: вул.. М. Донця,2 (Від­ра­дний), тоб­то пра­кти­чно в сер­ці сто­ли­ці Укра­ї­ни, всьо­го за сім кіло­ме­трів від вули­ці Хре­ща­тик!

У дале­ко­му сере­дньо­віч­чі агре­сив­ність крим­сько­та­тар­ських орд спри­чи­ни­ла до появи у Придніпров‘ї нові­тньої поту­жної вій­сько­вої сили, а саме: пра­во­слав­но­го Запо­розь­ко­го лицар­сько­го орде­ну. На цю нові­тню вій­сько­ву поту­гу скар­жив­ся у 1492 р. крим­ський хан Мен­глі-Гірей у листі до Вели­ко­го кня­зя литов­сько­го Оле­ксан­дра, пишу­чи про коза­ків-киян та чер­ка­щан, які захо­пи­ли осман­ську вій­сько­ву гале­ру-катор­гу біля Тяги­ні. Фор­те­ця Тяги­ня — це тоді­шня туре­цька фор­те­ця на Дні­стрі (нині — м. Бен­де­ри у Мол­до­ві). Отже, наші пра­ді­ди коза­ки спу­сти­ли­ся чов­на­ми по Дні­пру з Киє­ва та Чер­кас, про­йшли Чор­ним морем, під­ня­ли­ся Дні­стром й захо­пи­ли поту­жний вій­сько­вий кора­бель пра­кти­чно під носом у туре­цько­го гар­ні­зо­ну фор­те­ці Тяги­ні… Це і є пер­ша відо­ма нам писем­на згад­ка про коза­ків з Киє­ва та Чер­кас, котрі зго­дом ста­ли відо­мі всьо­му сві­ту під йме­н­ням Запо­рож­ці!

З часу вище­зга­да­ної пер­шої писем­ної згад­ки про укра­їн­ських коза­ків про­хо­дить 157 років і  в реє­стрі Вой­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го від 1649 року ми взна­є­мо, що Київ­ський полк вже нара­хо­ву­вав 2010 коза­ків і мав 17 сотень, з яких кіль­ка пере­бу­ва­ли у само­му місті Киє­ві. Їх сотни­ка­ми були: Гри­го­рій Піщен­ко, Самій­ло Біле­цький, Тимо­фій Нагор­ний. Сотни­ком печер­ської сотні був запи­са­ний Опа­нас Перед­ри­мир­ський із загаль­ною чисель­ні­стю коза­ків – 516 осіб.  14 сотень дано­го пол­ку зна­хо­ди­ли­ся в раді­у­сі 40 кіло­ме­трів (за виня­тком Овру­цької) від Киє­ва:
1.Васильківська (Мики­та Бут) – 127 коза­ків.

2.Овруцька (Юхим Наталь­чич) – 119 коза­ків.

3.Преварська (Юхим сотник) – 95 коза­ків.

4.Гостомільська (Єрмо­лай Баса­рен­ко) – 77 коза­ків.

5.Ворсівська (Іван Крузь) – 105 коза­ків.

6.Броварська (Федір Медвідь) – 53 коза­ків.

7.Макарівська (Гри­го­рій Петри­цький) – 111 коза­ків.

8.Білгородська (Кале­ник) – 94 коза­ки.

9.Ясногородська (Тро­хим Ящен­ко) – 87 коза­ків.

10.Ходосівська (Іван Бар­ман­ський) – 91 козак.

11.Обухівська (Яцько Кре­сов­ський) – 152 коза­ки.

12.Трипільська (Андрій Воро­на) – 171 козак.

13.Мотовилівська (Сте­пан Поло­вець) – 212 коза­ків.

Тож не див­но, що за дав­ні­ми пере­ка­за­ми  в 1756 році в урочи­щі, де зна­хо­ди­ться ков­ба­ня (дже­ре­ло), з яко­го бере поча­ток річка Либідь – саме в тому місці, де зараз роз­та­шо­ву­є­ться коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» – коза­цько-гай­да­ма­цький загін «вто­пив» два бари­ла з золо­ти­ми чер­він­ця­ми та коштов­но­стя­ми…

Запро­шу­є­мо шко­ля­рів під час осін­ніх кані­кул у захо­плю­ю­чу ман­дрів­ку коза­цьким сели­щем само­го Коза­ка Мамая, у якій діти позна­йом­ля­ться з тра­ди­ці­я­ми та побу­том укра­їн­ців 17–18 сто­лі­т­тя.

Давайте спільно вивчатимемо історію рідного краю!
Гайда всі до козацького селища «Мамаєва Слобода» в урочище з якого бере початок легендарна річка Либідь, саме в те місце де наші прадіди – лицарі Запорожці зачаклували «Козацький скарб»!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»