Ласкаво запрошуємо на гостину до Святого Миколая!
Дата події: з 8 грудня по 24 грудня 2017 року

Маля­та, ви має­те зна­ти та батькам пере­ка­за­ти, що ще з 2009 року «Голов­на Рези­ден­ція Свя­то­го Мико­лая» в Укра­ї­ні має свій осі­док на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да», котре зна­хо­ди­ться в слав­но­му від віків місті Киє­ві лише за сім кіло­ме­трів від  Май­да­ну Неза­ле­жно­сті!
Свя­то набли­жа­є­ться до наших осель! Тому, кори­сту­ю­чись наго­дою, ого­ло­шу­є­мо поря­док робо­ти «Голов­ної Рези­ден­ції Свя­то­го Мико­лая».

Отже, почи­на­ю­чи від 8 гру­дня й до 24 гру­дня 2017 року з 12:00 по 16:00 Мико­лай буде при­йма­ти у себе в Рези­ден­ції всіх слу­хня­них та не дуже хло­пча­ків й дів­ча­ток.

Так вже в нашій коза­цькій Вкра­ї­ні здав­на веде­ться, що слу­хня­ні малю­ки отри­ма­ють від Мико­лая гости­нець, а неслу­хи різ­ку, а інко­ли й дві-три!)))

Для Ваших батьків, бабусь та діду­сів, котрі зви­кли бачи­ти обра­зи (іко­ни) й малюн­ки Свя­то­го Мико­лая зде­біль­шо­го у вико­нан­ні суча­сних худо­жни­ків, на яких Мико­лай зобра­же­ний лише у роз­кі­шних, золо­том гапто­ва­них, свя­то­чних митро­по­ли­чих ризах, хоче­мо при­на­гі­дно нага­да­ти, що до нашо­го часу збе­ре­глись пра­дав­ні укра­їн­ські наро­дні пере­ка­зи, леген­ди й каз­ки про добрі спра­ви Свя­то­го Мико­лая у ті дале­кі, але слав­ні коза­цькі часи… У ту бурем­ну для наших пра­пра­ді­дів добу, Свя­тий Мико­лай, аби його не упі­зна­ли часто пере­одя­гавсь у про­стий пола­та­ний та пор­ва­ний кро­пив­ня­ний одяг рибал­ки, або в ове­чий кожух подо­ро­жньо­го, чи наки­нув­ши на пле­чі зви­чай­ну селян­ську сви­тку, допо­ма­гав подо­ро­жнім воза з багню­ки витя­гну­ти, а то й чума­кам від­би­тись від хижої орди чи роз­бій­ної вата­ги коми­шни­ків!  Бува­ло й таке, що Мико­лай брав шкі­ря­но­го фар­ту­ха й ні гич не сором­ля­чись бру­дної робо­ти разом із кова­лем носив вугі­л­ля та роз­дму­ху­вав коваль­ський горн! Часто-густо у про­стій про­ся­кну­тій дьог­тем соро­чці Свя­тий спіль­но із рибал­ка­ми тягнув важ­ко­го воло­ка, або раня­чи до кро­ві паль­ці, шив дра­твою пор­ва­не вітри­ло разом із чуба­ти­ми коза­кам, ряту­ю­чи їх від сти­хії бур­хли­во­го моря чи воро­жої еска­дри яни­чар-потур­на­ків…

Як свід­чать наро­дні пере­ка­зи, був Свя­тий Мико­лай на ту тру­дну чи лиху для наших пра­ді­дів годи­ну одя­гне­ний не у свя­то­чні із золо­то­гла­ву шиті митро­по­ли­чі ризи, а у такий одяг, як і люди дов­ко­ла ньо­го… Саме тому, зви­чай­ні люди, чума­ки, селя­ни чи коза­ки навіть гад­ки не мали, що поряд із ними у про­стій про­ся­кну­тій дьог­тем та потом соро­чці пра­цює Сам Свя­тий Мико­лай, поши­рю­ю­чи свої добрі спра­ви серед людей по коза­цькій Вкра­ї­ні від Сяну й до Дону…

Опи­ра­ю­чись на ці наро­дні леген­ди та пере­ка­зи, ще у 2009 році коза­ки та дів­ча­та-коза­чки «Мама­є­вої Сло­бо­ди» запро­по­ну­ва­ли гро­ма­ді свій рідний, тоб­то укра­їн­ський ета­лон дитя­чо­го свя­та… Само­бу­тні дідів­ські сві­то­гля­дні уяв­ле­н­ня мусять жити і в наш час, тому наш Свя­тий Мико­лай має всі озна­ки укра­їн­ця й одя­гне­ний не тіль­ки у виши­ван­ку та свя­ще­ни­чий під­ри­зник, але й  поверх них у кар­ма­зи­но­вий під­би­тий  хутром кун­туш та шля­хе­цьку шапку, як то вла­сне і годи­лось одя­га­тись пова­жній подо­ро­жу­ю­чій осо­бі у коза­цьку добу. Але крім зов­ні­шніх ознак шля­хе­тно­го укра­їн­ця, наш Мико­лай ще й добра, щира, при­ві­тна люди­на, котра на від­мі­ну від його англо-саксон­ських та росій­ських ана­ло­гів (Сан­та Кла­ус, Дєд Мороз) не махає крю­чко­ва­тою пали­цею (посо­хом) йду­чи по лісу, а ціл­ком у циві­лі­зо­ва­ній гостин­ній атмо­сфе­рі тра­ди­цій­ної Над­дні­прян­ської хати, при­бра­ної рушни­ка­ми, божни­ка­ми та іншим хатнім начи­н­ням, вико­нує на ста­ро­світ­ській лірі кан­ти 17 сто­лі­т­тя. Разом із дітьми, аби ті не були ліни­ви­ми чисто­плю­я­ми в печі укра­їн­ської хати випі­кає справ­жні печа­тні пря­ни­ки – медів­ни­ки або ж як їх всі нази­ва­ють «Мико­лай­чи­ки». Укра­їн­ський Мико­лай направ­ду духов­на осо­ба, бо ж при­вчає дітей бути мудри­ми, добри­ми, спів­чу­тли­ви­ми та пра­цьо­ви­ти­ми. Саме тими чесно­та­ми, яки­ми здав­на воло­ді­ли наші пра­ді­ди, себ­то лица­рі Вой­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го – Запо­розь­кі коза­ки, селя­ни , міща­ни та шля­хта.

Дуже важли­вим є й те, що його добрі, гар­ні спра­ви та почи­на­н­ня «взя­ті під охо­ро­ну» та пиль­ний нагляд укра­їн­ских коза­ків, адже «добро повин­но бути з кула­ка­ми». Воїн–козак зав­жди був носі­єм всьо­го прав­ди­во укра­їн­сько­го, тоб­то лицар­сько­го.

Спо­ді­ва­є­мось, що цей наш онов­ле­ний під­хід до тра­ди­цій свя­тку­ва­н­ня дня Свя­то­го Мико­лая здо­бу­де під­трим­ку на всіх тере­нах Укра­ї­ни.

Доброю озна­кою є під­пи­са­н­ня Глей­ту (охо­рон­ної гра­мо­ти) між коза­ка­ми та Свя­тим Мико­ла­єм, котре від­бу­ло­ся числа 18, міся­ця гру­дня, року Божо­го 2009, щодо нада­н­ня офі­цій­но­го осід­ку Свя­то­му Мико­лаю на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да».

Нехай сла­ви­ться у віках зем­ля наша – наре­че­на від віків Укра­ї­ною!

З прийдешнім святом Угодника Божого Миколая!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»