«Льодове побоїще» або ж «Дрижопіль» на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 26 Січ 2012 11:56

«Льодове побоїще» або ж «Дрижопіль» – реконструкція бою козацького підрозділу з загарбниками – оборона «Козацького Коша» на «Мамаєвій Слободі». Реконструкція подій 1655 року, так званої «Дрижопільської битви»,  відбудеться 28 січня 2012 року о 14–00.  На Слобідському ярмарковому майдані козацький табір із возів  будуть штурмувати зловорожі сили найманців та бусурман…

Під час вій­сько­вих похо­дів, наші пра­ді­ди – Запо­розь­кі коза­ки, для успі­шно­го захи­сту від наско­ків хижих ордин­ських чам­бу­лів (під­роз­ді­лів), нерід­ко ста­ва­ли «коза­цьким табо­ром», або ж «кошем» (від сло­ва кошик). У коза­цько­му вій­сько­во­му табо­рі «коші» вій­сько ото­чу­ва­ло себе кіль­ко­ма ряда­ми возів. Як пра­ви­ло, вози роз­та­шо­ву­ва­лись чоти­ри­ку­тни­ком та скрі­плю­ва­лись лан­цю­га­ми. На вози гро­ма­див­ся (наки­дав­ся) оче­рет, хмиз, усі­ля­кі дрю­чки, які звер­ху накри­ва­ли­ся напов­не­ни­ми зем­лею лан­ту­ха­ми. Звер­ху на них вста­нов­лю­ва­ли коза­цькі лег­кі гар­ма­ти «фаль­ко­не­ти» та «ожи­ги». Непри­сту­пність «коза­цько­го коша» із возів дося­га­лась зав­дя­ки макси­маль­но­му мушке­тно-арти­ле­рій­сько­му вогню. Не дар­ма ж наших пра­ді­дів у Євро­пі нази­ва­ли «вогни­стим» вій­ськом, бо кожен козак мусив мати крім двох пісто­лів ще й дві-три рушни­ці чи мушке­ти. Таким чином, коза­цький кіш із возів, або як вони його жар­то­ма нази­ва­ли «кошик», ста­вав для наших пра­ді­дів опор­ним пун­ктом, своє­рі­дним реду­том, який коза­цьке вій­сько вико­ри­сто­ву­ва­ло для акти­ві­за­ції подаль­ших воєн­них дій.

Для суча­сни­ків буде див­ним почу­ти, що під­роз­діл чисель­ні­стю лише з 30–40 коза­ків у тако­му табо­рі з возів запро­сто міг дати від­ко­ша трьом-чоти­рьом тися­чам татар. Під­сту­пи­тись до коза­цько­го коша воро­гу було над­зви­чай­но скла­дно. Під час три­ва­лої обо­ро­ни дов­ко­ла сво­го укрі­пле­н­ня коза­ки дуже швид­ко та май­стер­но спо­ру­джу­ва­ли вали, шан­ці, «вов­чі ями» та інші пас­тки. Навіть сам тер­мін «від­ко­ша» озна­чає – про­гна­ти воро­га від обо­рон­них валів табо­ру, тоб­то коша.

Вій­сько Бог­да­на-Зино­вія Хмель­ни­цько­го у січні 1655 року в сво­є­му скла­ді нара­хо­ву­ва­ло близь­ко 30 000 коза­ків та 10 000 москов­ських стріль­ців. Поль­ська корон­на караль­на армія Сте­фа­на Чер­не­цько­го скла­да­лась із 70 000 поль­ських жов­ні­рів, німе­цьких ланд­цкне­хтів та татар. Голов­на битва між коза­ка­ми та воро­га­ми коза­цької Дер­жа­ви від­бу­лась 19–22 січня 1655 року на Чер­ка­щи­ні, біля села Охма­тів (Жашків­ський район) і була одні­єю з най­більш кри­ва­ві­ших та люті­ших битв визволь­ної вій­ни під про­во­дом Бог­да­на Хмель­ни­цько­го. Опі­сля вона була назва­на коза­ка­ми «Дри­жо­піль­ською», бо було так холо­дно, що від люто­го моро­зу й про­ни­зли­во­го вітру коза­ки хапа­ли тако­го дри­жа­ка, що зуб на зуб не попа­дав. Крім того, від гар­ма­тних зал­пів та уда­рів копит татар­ських коней дри­жа­ла зем­ля. Жов­ні­ри та найман­ці корон­но­го вій­ська під коман­ду­ва­н­ням магна­та Сте­фа­на Чер­не­цько­го зумі­ли про­рва­ти най­слаб­шу лан­ку в табо­рі вій­ська Бог­да­на Хмель­ни­цько­го, а саме ту части­ну, яку захи­ща­ли москов­ські стріль­ці. В руко­па­шно­му бою поль­ська шля­хта вирі­за­ла близь­ко 9 000 москов­ських стріль­ців та захо­пи­ла 20 гар­мат і понад 300 бочок поро­ху. Сою­зни­ки коза­цько­го вій­ська – москов­ські стріль­ці, вияви­лись нена­дій­ни­ми воя­ка­ми і пово­ди­лись, як ота­ра овець, під час цієї лютої різа­ни­ни, що вчи­ни­ли крим­ські тата­ри спіль­но з поль­ською шля­хтою. Стріль­ці ста­ли масо­во кида­ти на сніг свої бер­ди­ші та зброю, хору­гви та пра­по­ри і зда­ва­лись на милість поль­ських найман­ців ціли­ми під­роз­ді­ла­ми. Тіль­ки наваль­на ата­ка коза­цьких сотень змо­гла вря­ту­ва­ти моско­ві­тів від ціл­ко­ви­то­го зни­ще­н­ня.

Зі слів оче­вид­ця кро­ва­во­го льо­дя­но­го побо­ї­ща – одно­го з поль­ських шля­хти­чів, дов­ко­ла коза­цько­го табо­ру, що роз­мі­стив­ся на сні­жно­му полі під Охма­то­вом, коза­ки з возів, саней, сні­гу та тру­пів поль­ських жов­ні­рів збу­ду­ва­ли обо­рон­ний вал: «Тру­пом жов­нір­ським коза­ки ота­бо­ри­лись, бо не тіль­ки вдень, а й у ночі били­ся вру­ко­паш».

Три дні Запо­розь­кі коза­ки обо­ро­ня­лись серед лютої холо­дне­чі, пра­кти­чно без води та вогню. Втра­ти поля­ків у цій «Дри­жо­піль­ській битві» скла­ли понад 15 000 воя­ків, коза­ків – близь­ко 4 000, москов­ських стріль­ців – 9 000. Тіль­ки неспо­ді­ва­ний маневр слав­но­го коза­цько­го пол­ков­ни­ка Іва­на Богу­на, що з коза­цьки­ми заго­на­ми непо­мі­тно вийшов із міста Гума­ні (Ума­ні) та вда­рив у тил поль­сько-шля­хет­ським вій­ськам, дозво­лив Бог­да­ну Хмель­ни­цько­му дуже зне­си­ли­ти поль­ське вій­сько та при­му­си­ти його до від­сту­пу…

Згадаємо про наш давній козацький родовід!

«Льодове побоїще» – реконструкція бою козацького підрозділу з загарбниками – оборона «Козацького Коша».

Отож, запрошуємо Вас, панове товариство, числа 28, місяця січня, року Божого 2012, на 14–00 в козацьке селище «Мамаєва Слобода»,  де підрозділ реєстрових козаків Печерської сотні Київського полку під керівництвом отамана Олександра Харченка спільно з козаками «Мамаєвої Слободи» на чолі із козаком Левушківського куреня Війська Запорозького Низового Костянтином Олійником в козацькому таборі будуть тримати оборону від наскоку ворожих найманців та ординців.

Посе­ред ярмар­ко­во­го май­да­ну «Мама­є­вої Сло­бо­ди» буде наси­па­на вели­ка гора сні­гу, яка з боків обли­ва­ти­ме­ться водою, на вер­хів­ці гори по колу «гор­до» сто­я­ти­муть скрі­пле­ні лан­цю­га­ми вози, рекон­стру­кція так зва­но­го коза­цько­го бойо­во­го табо­ру «коша» XVII-XVIII ст.. На возах вста­нов­лять гар­ма­ти та ожи­ги, заря­дже­ні дим­ним поро­хом…

Як відомо більшості з Вас, на Різдво козацькому селищу «Мамаєва Слобода» була оголошена війна.  Ми обіцяли поставити  вози на «Мамаєвій Слободі» до кола, тобто до «Козацького Коша»,  і дати з цього символічного військового табору гідну відповідь супостату. Тож до 14–00 козаки будуть готові прийняти до свого табору всіх бажаючих відбиватись від так званих зловорожих українофобських сил.

Після при­го­ту­вань, близь­ко 14–00, укра­їн­ські коза­ки будуть ата­ко­ва­ні воро­жи­ми найман­ця­ми та ордин­ця­ми, котрі вер­хи на конях нама­га­ти­му­ться взя­ти «коза­цький кіш» із возів спо­ча­тку наско­ком, а потім спі­шив­шись – при­сту­пом. Табір захи­ща­ти­ме­ться, стрі­ля­ю­чи із усіх видів вогне­паль­ної зброї, а потім в руко­па­шну від­би­ва­ти­ме­ться від наско­ку наха­бно­го супо­ста­та.  Успіх нашої коза­цької обо­ро­ни укра­їн­сько­го націо­наль­но-куль­тур­но­го від­ро­дже­н­ня зале­жить в тому числі і від Вашої під­трим­ки, пано­ве това­ри­ство – нащад­ки Запо­розь­ких коза­ків!

Тож при­ходь­те до нас та візьміть осо­би­сту участь у штур­мі чи обо­ро­ні «коза­цько­го коша» (тоб­то чи за Наших, чи за їхніх), або ж збо­ку (для тих, у кого зав­жди «хата скраю») поди­ві­ться на рекон­стру­кцію бою коза­цько­го табо­ру про­ти загар­бни­ків.

Опісля бойовиська на всіх бажаючих чекає показовий виступ кращого в Європі кінного козацького каскадерського підрозділу під орудою Наказного отамана Олега Юрчишина.

Гості також змо­жуть спіль­но від­свя­тку­ва­ти коза­цьку пере­мо­гу, взяв­ши участь в роз­ва­гах. Охо­чі змо­жуть ску­шту­вав­ти справ­жні­сінь­ко­го коза­цько­го кулі­шу, пече­но­го на рожнах (вер­те­лі) вели­че­зно­го сто­кі­ло­гра­мо­во­го каба­на, спро­бу­ва­ти гаря­чо­го трав‘яного чаю «гер­ба­ти» або ж хміль­них нали­вок та насто­я­нок (медо­ву­ха, вишняк, слив‘янка). Також можна буде про­ка­та­ти дітла­хів на запря­же­них кінь­ми санях або вер­хи на коні. На завер­ше­н­ня – тан­ці в супро­во­ді тро­їстих музик та гур­ту «Вули­ця».

«Мамаєва Слобода» була атакована на Різдво українофобами. Тож Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» щиро вдячна всім співвітчизникам, хто не був байдужим та морально підтримав нас у ці непрості дні.

Від щиро­го сер­ця запро­шу­є­мо на без­опла­тній осно­ві 28 січня 2012 року всіх наших сим­па­ти­ків, які заре­є­стро­ва­ні на сто­рін­ці «Мама­є­вої Сло­бо­ди» на фейс­бу­ці, взя­ти участь у захо­ді. 

Гостьо­вий без­опла­тний кви­ток можна буде отри­ма­ти в при­мі­щен­ні кни­гар­ні «Шабля «Коза­ка Мамая». Реє­стра­ція та звір­ка даних із фейс­бу­ком від­бу­ва­ти­ме­ться за наяв­но­сті посвід­че­н­ня осо­би. Усім тим, які заре­є­стро­ва­ні на фейс­бу­ці під вига­да­ним йме­н­ням (ніком), реко­мен­ду­є­мо наді­сла­ти на еле­ктрон­ну скринь­ку «Мама­є­вої Сло­бо­ди» kozakmamay[пес]mamajeva-sloboda{кра­пка}ua своє пові­дом­ле­н­ня про бажа­н­ня при­йти до нас в гості 28 січня 2012 року. У від­по­відь ми наді­шле­мо Вам коза­цьке гасло (пароль), за яким Ви отри­ма­є­те свій гостьо­вий кви­ток.  Один гостьо­вий кви­ток = одна осо­ба. Чека­є­мо на Вас!

Давай­те спіль­но обсто­ю­ва­ти пра­во укра­їн­ців жити на дідів­ській зем­лі вла­сним націо­наль­но-куль­тур­ним жит­тям.

… «Утікайте непрошені, бо будете мотлошені!»…

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»