«Мамаєва Слобода» оголошує про проведення Великого «Слобідського ярмарку»
Опубліковано: 26 Бер 2012 11:33

Пані та панове! З 30 травня по 1 липня 2012 року в козацькому селищі «Мамаєва Слобода» відбудеться Великий «Слобідський ярмарок-2012» під час проведення в Україні ЄВРО-2012. «Мамаєва Слобода» з 27 березня по 10 квітня оголошує реєстрацію майстрів. Кількість місць обмежена.

Вели­кий «Слобід­ський ярма­рок-2012» про­хо­ди­ти­ме з 30 трав­ня по 1ли­пня,  року Божо­го 2012, на ярмар­ко­во­му май­да­ні коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да»  в місті Киє­ві, обіч  вито­ку леген­дар­ної річки Либідь, закле­ко­тить, загу­де, заку­ку­рі­кає, заспі­ває та заре­го­че  вели­че­зний «Слобід­ський ярма­рок-2012», на який ми щиро­сер­дно запро­шу­є­мо чине­най­кра­щих май­стрів зі всі­єї Укра­ї­ни.
Як це було мину­ло­го року – http://mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=512

На ярмар­ку в «Мама­є­вій Сло­бо­ді» впро­довж міся­ця, під час про­ве­де­н­ня ЄВРО-2012 можна не лише при­дба­ти суве­ні­ри на згад­ку, але й  поспіл­ку­ва­ти­ся зі жва­ви­ми пере­ку­пка­ми та погу­ля­ти на укра­їн­ських вечор­ни­цях «до тре­тіх пів­нів». На Слобід­сько­му ярмар­ко­во­му май­да­ні коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» серед циган­ських киби­ток та коза­цьких возів все спів­ає, шквар­чить, буль­кає, рего­че та тан­цює – хто на що гаразд: «Бо де гопак, там і цига­но­чка – кру­та гуляночка».У пере­ку­пок на ярмар­ку кожен змо­же піді­бра­ти собі крам до впо­до­би для радо­сті сер­ця та сугрі­ву душі…

«Мамаєва Слобода» запрошує справжніх народних майстрів зі всієї України, котрі бажають взяти участь у Великому «Слобідському ярмарку-2012», що триватиме цілий місяць. Пропонуємо почати реєстрацію, яка відбуватиметься з 27 березня по 10 квітня 2012 року. Кількість місць обмежена! Реєстрація здійснюється за тел.: 044–361-98–48; 093–043-02–77 або  mamayevasloboda@gmail.com  

Колись, як були ми ще коза­ка­ми, на наших зем­лях від­бу­ва­лась сила-силен­на ярма­рок, торж­ків, де укра­їн­ська людність тор­гу­ва­ла, як місце­ви­ми виро­ба­ми, так і замор­ським кра­мом. На такі ярмар­ки в коза­цькій Укра­ї­ні з‘їжджались  з різних сусі­дніх земель. Там успі­шно тор­гу­ва­ли не тіль­ки укра­їн­ці, але й нім­ці, бол­га­ри, вір­ме­ни, євреї та росі­я­ни. Ну і зви­чай­но не обхо­ди­лось і без циган.

Росія у 1721 році про­го­ло­си­ла себе імпе­рі­єю. На тери­то­рії всень­кої імпе­рії про­хо­ди­ло 12 вели­ких ярма­рок, серед яких 10 були на тери­то­рії Укра­ї­ни. Це і всім відо­мий Соро­чин­ський ярма­рок, Київ­ська, Поділь­ська та Хар­ків­ські ярмар­ки. Також відо­мо про про­ве­де­н­ня ще 6830 ярма­рок у мен­ших насе­ле­них пун­ктах Укра­ї­ни, котрі про­во­ди­лись зде­біль­шо­го по 2–3 рази на рік на вели­кі свя­та. Ярма­рок на Укра­ї­ні, в селі чи місте­чку, це була дуже важли­ва подія, біль­ше того – вида­тна або навіть над­зви­чай­на. Ярмар­ку на Укра­ї­ні чека­ли і ста­рі й малі, чоло­ві­ки і жін­ки та осо­бли­во дів­ча­та. Дітво­ра зби­ра­ла по копій­ці цілий рік, аби діжда­тись того раді­сно­го й сві­тло­го дня, коли у село пона­їде купців на ярма­рок із солод­ки­ми медо­ви­ми пря­ни­ка­ми, цукер­ка­ми та інши­ми ласо­ща­ми. Дити­ні на ярмар­ку також можна було при­дба­ти гли­ня­но­го пищи­ка чи візе­рун­ча­сту сопіл­ку. Паруб­ки ж мрі­я­ли при­дба­ти собі на ярмар­ку  добрі юхто­ві чобо­ти, гар­ну чумар­ку,  візе­рун­ча­сто­го вов­ня­но­го пояса вишне­во­го кольо­ру, пле­те­но­го бри­ля, або ж  смуж­ко­ву зимо­ву шапку. Ста­те­чні госпо­да­рі нама­га­лись купи­ти або ж про­да­ти, за більш вигі­дною ціною для себе, сірих кру­то­ро­гих волів, воро­них коней, поро­сят, бичка чи тели­цю, або ж купи­ти чепур­ній дру­жи­ні добру запа­ску, а на решту, вда­рив­ши по рукам, випи­ти з при­я­те­ля­ми в шин­ку добро­го мого­ри­ча. Моло­ди­ці чека­ли ярмар­ку, щоб про­да­ти пів­ня чи кур­ку, вер­шко­ве масло чи поло­тно, аби купи­ти пар­чі на очі­пок. Тому то і був бажа­ним отой ярма­рок для всіх укра­їн­ців і їха­ли вони та шли на ньо­го з усіх усюд…

Ой там, на торжку, на базарі – жінки чоловіків продавали… 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»