«Мамаєва Слобода» презентує нашу Державу в спільному проекті «Україна = відкритість» Міністерства закордонних справ України та CNN. Українські козаки знову перші!
Опубліковано: 28 Бер 2011 10:47

Телевізійна корпорація CNN спільно з Міністерством закордонних справ України на днях  презентували у Києві міжнародний інформаційно-пізнавальний проект під знаковою назвою  «Україна = (дорівнює) відкритість».

Тож тепер кампанія під гаслом «Україна = відкритість» є пріоритетною для показу на каналах CNN, BBC та інших міжнародних телеканалах та Інтернету.

Спе­ці­аль­но роз­ро­бле­ний Міні­стер­ством Закор­дон­них справ Укра­ї­ни та СNN сайт зна­йо­мить людей з різних кра­їн сві­ту із тра­ди­ці­я­ми, істо­рі­єю, інве­сти­цій­ни­ми можли­во­стя­ми та еко­но­мі­чним потен­ці­а­лом Укра­ї­ни. В цьо­му зв‘язку є дуже при­кме­тним, що серед нечи­слен­них про­е­ктів, які пред­став­ля­ють нашу Дер­жа­ву в сві­ті, в роз­ді­лі “Go Ethnic” http://ukraineallaboutu.com/ місти­ться  «Мама­є­ва Сло­бо­да» як одна з най­при­ва­бли­ві­ших візи­ті­вок не тіль­ки Киє­ва, а й Дер­жа­ви. При­на­гі­дно хоче­ться нага­да­ти, що в 2009 році соці­аль­но-куль­тур­ний заклад «Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» був назва­ний в нашій Дер­жа­ві об‘єктом №1 в галу­зі: куль­тур­но­осві­тні об‘єкти.

Тож фахів­ці з СNN, котрі роз­ро­бля­ли даний сайт, дій­сно мають бажа­н­ня позна­йо­ми­ти сві­то­ву спіль­но­ту із тим най­кра­щим, що є нині на Укра­ї­ні, адже понад 60 від­со­тків пере­сі­чних євро­пей­ців май­же не зна­ють Укра­ї­ни, і в біль­шо­сті з них ця назва асо­ці­ю­є­ться з сум­ни­ми поді­я­ми в Чор­но­би­лі. Та ж мен­шість, яка про Укра­ї­ну щось чула, дізна­лась про її існу­ва­н­ня з пові­дом­лень у ЗМІ. Тож зав­да­н­ням коман­ди, яка роз­ро­бля­ла бренд, було: “від­кри­ти Укра­ї­ну сві­то­ві”, – пояснює дире­ктор про­е­кту пан Юрій Сак.

Ство­ре­н­ня відео­ро­ли­ків та Інтер­нет-сто­рін­ки кошту­ва­ло держ­бю­дже­то­ві Укра­ї­ни 100 тисяч дола­рів США. Над обра­за­ми, сим­во­ла­ми, текс­та­ми пра­цю­ва­ли май­же 40 фахів­ців — дизай­не­рів, фото­гра­фів, теле­опе­ра­то­рів, жур­на­лі­стів, фахів­ців із гро­мад­ських зв’язків. Біль­шість із них — іно­зем­ці, котрі, як і кори­сту­ва­чі їхньо­го про­ду­кту, від­кри­ва­ли для себе Укра­ї­ну.

У ціло­му, кам­па­нія з від­кри­т­тя Укра­ї­ни сві­то­ві роз­ра­хо­ва­на на най­ближ­чі 10 років. Серед її роз­ді­лів — пре­зен­та­ція різних музи­чних та мисте­цьких фести­ва­лів, вір­ту­аль­ні про­гу­лян­ки по вули­цях міст («Про­ГУ­ГЛян­ки вули­ця­ми»), які при­йма­ти­муть матчі Євро-2012, та по місци­нах, де роз­та­шо­ва­ні пам’ятки істо­рії, куль­ту­ри та архі­те­кту­ри Укра­ї­ни. Серед таких є одна з най­при­ва­бли­ві­ших візи­ті­вок міста Киє­ва – сто­ли­ці «чуба­тих слов‘ян» – коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да», про яке на цьо­му сай­ті зокре­ма ска­за­но:
Mamaeva Sloboda (named after the once famous Ukrainian Cossack Mamaj) in Kyiv is the city within the city or rather the Cossack settlement within the city to be precise. Modeled after the 17–18th century settlements, Mamaeva Sloboda is a must-see destination to experience the traditional Cossack way of life. One of the largest living history museum in the country the Mamaeva Sloboda has costumed staff and craftsmen, 98 antique buildings, including two wind-mills, a functioning wooden church with a bell tower, craft shops, farm buildings, a pond with live carps, an inn and multiple residential buildings. The visitors will get to ride horses, tour the village, use period tools and other antiques, enjoy hands-on crafts and sample traditional foods for noblemen, peasants and Cossacks. The museum is open year around, but hours will change seasonally.

Learn more about Mamaeva Sloboda

Давайте спільно робити свою рідну Україну, наречену так нашими прадідами козаками – красивішою!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»